14 voorstellen voor een fietsveilig Borgerhout

Groen Borgerhout vraagt sinds 2013 aan het stadsbestuur ingrepen voor een fietsveilig Borgerhout. Dat de nood hoog is, blijkt uit de ongevallencijfers van de politie: in 2016 viel er om de vijf dagen een fietsslachtoffer in Borgerhout, 73 in totaal.

Omdat het stadsbestuur op zich laat wachten, steekt Groen Borgerhout samen met de andere partijen in het districtsbestuur opnieuw de handen uit de mouwen. We formuleerden samen 14 voorstellen voor een fietsveilig Borgerhout, om het tij te keren. Want hoe lang kan je nog slachtoffers tolereren met makkelijke oplossingen binnen handbereik?

N-VA Borgerhout stemde tegen. Groen roept N-VA op om zich mee aan te sluiten en vanuit het stadsbestuur ook op te komen voor fietsers, want mensenlevens gaan boven partijpolitiek.

In Borgerhout moet het veiliger en comfortabeler worden om te fietsen. De viertien voorstellen werden goedgekeurd door de districtsraad in Borgerhout. Nu is het aan het stads-bestuur om met het districtsbestuur aan de slag te gaan.

Onze 14 voorstellen:

 1. Maak goede wijkcirculatieplannen voor heel Borgerhout. Enkel wanneer de instroom van wagens in onze woonwijken drastisch wordt verminderd, komt er ruimte voor elke inwoner van Borgerhout om zich veilig en comfortabel te verplaatsen. Daarom vraagt de districtsraad van Borgerhout aan de Schepen van Mobiliteit om het goedgekeurde wijkcirculatieplan van Borgerhout intramuros-noord te actualiseren. De praktijk wijst o.m. uit dat de druk van het autoverkeer onevenredig groot is op de as Borsbeekstraat-Gravinstraat-Gijselsstraat en dat bijkomende maatregelen nodig zijn. Voor de wijken Borgerhout intramuros-zuid en Borgerhout extramuros moeten de bestaande wijkcirculatieplannen uit vorige legislatuur worden bijgewerkt en goedgekeurd. Omdat de urgentie inzake verkeersveiligheid vooral groot is in Borgerhout intramuros-zuid moeten op korte termijn de maatregelen worden uitgevoerd die in het ontwerp-wijkcirculatieplan worden voorgesteld, zoals de knip voor autoverkeer aan het Moorkensplein en in de Kroonstraat en de invoering van enkelrichting autoverkeer in de Fonteinstraat en een knip ter hoogte van het Koxplein.DSC01034.JPG
   
 2. Snelheidsduivels moeten er uit. Zone 30, snelheidsremmers, fietsstraten, ... al deze ingrepen zullen het fietsen in ons district enkel veiliger maken indien het stadsbestuur aan de verkeerspolitie de opdracht geeft om strikt en extra te controleren en verbaliseren op snelheidsduivels en asociale chauffeurs. De districtsraad van Borgerhout vraagt daarom aan de Burgemeester om de lokale politie de opdracht te geven om systematisch te handhaven op het respecteren van het snelheidsregime in de zone 30 en op asociaal rijgedrag van autobestuurders (dubbel parkeren, inhalen in te smalle straten, …).  De districtsraad van Borgerhout vraagt om elk kwartaal een overzicht te ontvangen van de daartoe geleverde inspanningen en resultaten.

 3. Volg de aanbevelingen van de provinciale fietsbarometer voor een beter fietscomfort op. In het kader van de Provinciale Fietsbarometer bezorgde de provinciale Dienst Mobiliteit een reeks aanbevelingen die het fietscomfort op het Borgerhout grondgebied zouden kunnen verbeteren. De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om zijn dienst de opdracht te geven om deze aanbevelingen te evalueren, de punten die op lokale wegen liggen uit te voeren in samenspraak met het district Borgerhout en AWV te vragen om de punten uit te voeren die zich op gewestwegen bevinden.

 4. Leg de Turnhoutsebaan opnieuw aan en maak fietspaden zoals op de Turnhoutsebaan in Deurne en de Carnotstraat in Antwerpen. De situatie op de Turnhoutsebaan is dermate ernstig dat het verder uitstellen van een heraanleg neigt naar schuldig verzuim. De districtsraad van Borgerhout vraag aan de Schepen van Mobiliteit om er daarom bij de Minister van Mobiliteit op aan te dringen om in 2018 te beginnen met het uittekenen van mogelijke oplossingen en deze met buurt, district, … te bespreken.  Daarnaast herhaalt de districtsraad de vraag om de Minister van Mobiliteit te verzoeken om op de Turnhoutsebaan meteen een zone 30 in te stellen en de PCV-dossiers die in de december 2015 werden goedgekeurd – waaronder het aanbrengen van een zebrapad beveiligd door een verkeerslicht met drukknop ter hoogte van ’t Laar – onmiddellijk uit te voeren.  Er moeten ook concrete maatregelen komen om het aantal voertuigen en vrachtwagens op de Turnhoutsebaan te verminderen.

 5. Maak alle kruispunten conflictvrij. De districtsraad vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om alle kruispunten volledig conflictvrij in te richten o.m. bij de heraanleg van de Plantin en Moretuslei.

 6. Pak de zwarte punten onmiddellijk aan, zoals de fietsoversteek aan het Erasmusziekenhuis. Drie onveilige verkeerssituaties die in de ongevallenaudit van 2015 al werden opgesomd (de beveiliging van de fietsoversteek aan de bypass Lt Lippenslaan met uitrit R1 vanuit Gent; volledige conflictvrije verkeerslichtenregeling van kruispunt Lt Lippenslaan met Dr Van de Perrelei; beveiliging van de oversteekplaats voor voetgangers en aanpassing van het kruispunt van de Lt Lippenslaan met de Joe Englishstraat) werden opnieuw genoteerd in de audit van 2016 en zijn in januari 2018 nog steeds niet uitgevoerd. De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om er bij de Minister van Mobiliteit op aan te dringen deze ingrepen in 2018 uit te voeren.

 7. Zet verkeerslichten met drukknop aan het kruispunt van de Cruyslei met de Gitschotellei voor voetgangers en fietsers. Bij de heraanleg van de Gitschotellei beveiligde het district Borgerhout de oversteken op het kruispunt met de Cruyslei en aan de Vosstraat met verkeerslichten. Deze werden door de Stad op knipperstand gezet.  Heel wat bewoners en ouders van kinderen uit de nabijgelegen kleuter- en basisschool signaleren sindsdien regelmatig dat ze zich niet veilig voelen op deze oversteekplaatsen. De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om deze verkeerslichten uit te rusten met een drukknop voor voetgangers en fietsers.

 8. Installeer openbare overdekte fietsstallingen en fietstrommels. In Borgerhout is er een groot tekort aan overdekte fietsenstallingen. In heel wat en huizen is er bovendien geen plaats om fietsen te stallen.  In het verleden plaatste de Stad in elk district een aantal fietstrommels op het openbaar domein, waardoor buurtbewoners tegen een kleine vergoeding hun fiets veilig en droog kunnen stallen.  De districtsraad vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om dit project terug op te pikken.

 9. Maak alle fietspaden voldoende breed bij heraanleg van een straat. Brede fietspaden zijn essentieel om comfortabel en veilig te kunnen fietsen. Het districtsbestuur vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om bij de aanleg van fietspaden, zowel op lokale als bovenlokale wegen, steeds een minimale breedte van 2 meter voor een enkelrichting en 4 meter voor een dubbelrichting fietspad te voorzien. De districtsraad vraagt ook bijkomende financiële middelen op het bovenlokaal budget voor de versnelde (her)aanleg van fietspaden.

 10. Teken fietsopstelstroken en fietsopstelvakken aan kruispunten. Fietsopstelstroken en fietsopstelvakken zijn wegmarkeringen aan kruispunten waar fietsers zich opstellen vóór de auto’s, bussen en vrachtwagens. Zo zijn ze duidelijk zichtbaar voor de andere weggebruikers en kunnen ze als eerste vertrekken wanneer het verkeerslicht op groen springt.  Borgerhout telt een aantal fietsopstelvakken, vb. aan het kruispunt Montensstraat – Plantinmoretuslei en aan het kruispunt Eliaertsstraat – Turnhoutsebaan.  De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om aan deze kruispunten de verkeerslichten zo af te stellen dat fietsers en voetgangers een voorstart krijgen van minimaal twee seconden op het autoverkeer.

 11. Ban het vrachtverkeer in de de woonwijken en schoolomgevingen en stel een toegangsverbod in voor
  vrachtwagens tijdens de spits. Er rijdt erg veel vrachtverkeer door de woonwijken en schoolomgevingen van Borgerhout. Het districtsbestuur is daarom al lange tijd vragende partij om een toegangsverbod voor vrachtverkeer in te stellen. In december 2017 keurde het stadscollege een besluit goed om een proefproject uit te werken in het gebied Borgerhout Intra-Muros Zuid.  Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zal het op weekdagen tussen 7u30 en 9u en tussen 15u en 17u (uitgezonderd op woensdag: tussen 7u30 en 9u en tussen 11u30 en 13u) verboden zijn om de wijk in of door te rijden.  Het besluit vermeldt echter geen concrete timing en stelt dat er enkel tijdens de beginperiode extra handhaving door de politie zal worden voorzien. De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Schepen van Mobiliteit om voor tenminste de hele duur van het project bijkomende handhaving te voorzien en het project van start te laten gaan op maandag 16 april 2018 (de maandag na de paasvakantie).

 12. Breidt de zone 30 uit naar alle straten in Borgerhout. De districtsraad vraagt dat de zone 30 wordt uitgebreid naar alle straten in Borgerhout, met uitzondering van de Luitenant Lippenslaan, de Noordersingel en de Stenenbrug, de Plantin en Moretuslei.

 13. Pas het STOP-principe toe bij de inrichting van straten. Veiligheid voor voetgangers en fietsers is belangrijker dan doorstroming van het autoverkeer. Samen met de stad waken over de toepassing van het STOP-principe (eerst Stappen en Trappers, dan Openbaar vervoer, vervolgens Privaat vervoer (auto's)) bij de inrichting van straten en de heraanleg van het openbaar domein, m.a.w. een beleid te voeren met prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker waarbij de veiligheid primeert op de doorstroming. En waar mogelijk bepaalde straten in te richten als woonerf.

 14. Zet samen met de Borgerhoutse winkeliers en organisaties duurzame mobiliteitsprojecten op. Samen met de Borgerhoutse winkeliers en adviesradende mogelijkheden rond de duurzame mobiliteitsprojecten te bekijken en indien mogelijk (verder) te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels via e-cargobikes en fietstaxidienst voor senioren.

                               DSC01039.JPG

Reageer als eerste

Check je e-mail om je account te activeren.