Groen Plus

De Ambities van de Antwerpse Groene Senioren

 

We zijn fier op onze partij, ook omdat de nieuwe generatie, die momenteel de partij draagt,  het schitterend doet. Onze ambitie: meer ouderen overtuigen van de waarde en de noodzaak van groene politiek,  en zo het groeiend electoraat 60+’ers dat verloren ging, terugwinnen. 

 

Antwerpen

 

Op 1 januari ’16 telde Antwerpen 513.570 inwoners (1)  waarvan 86.831 65+’ers (2). 360.000 mensen zijn kiesgerechtig waarvan 24 % 65+’ers. Deze cijfers geven duidelijk aan waar onze opdracht ligt. Willen we de huidige meerderheid breken dan is het niet genoeg ‘jonge’ kiezers te overtuigen maar moet het aantal ‘ouderen’ die  voor Groen stemmen drastisch verhogen.

Onze opdracht is het ontwikkelen van een eigen politieke strategie, die thematisch complementair is met de belangrijkste partijthema’s. De Groene senioren, moeten niet hun eigen gelijk bevestigen maar wel ‘andere’ senioren overtuigen.

Onze hoofddoelstellingen zijn zeer ambitieus. De verkiezingen winnen in 2018, de NVA naar de oppositie bannen, onze partij versterken en onze grote politieke thema’s vertalen naar ‘Senioren’-thematiek.

 

Aanzetten naar een Antwerps GroenPlus-programma

 

We leven in een wereld waarbij angst een politieke factor is geworden. Wij hebben als Europeanen de gewelddadige terreur in andere landen genegeerd en gedaan alsof we daar niets mee te maken hadden. Deze plotse brutale confrontatie grijpt ons bij de keel. De oorlogsgruwel van de oorlogen  die momenteel in vele landen woeden, moest vroeg of laat onze huizen bereiken. Ondanks muren en grenzen is er maar één wereld, één mensheid.

We beseffen dat deze mondiale werkelijkheid in onze straten voelbaar en zichtbaar is. Militairen op straat maar ook tomeloos verdriet bij ouders.

 

Tezelfdertijd wordt onzekerheid gevoed door versnelde maatschappelijke veranderingen die het menselijke adaptatie-vermogen ver overschrijden. Een en ander uit zich in onzekerheid die vaak vertaald wordt in wantrouwen voor de andere.

Vele senioren zagen hun wijk of straat sterk veranderen. Momenteel zie je veel  exotiek op de ‘Turnhoutsebaan’. Dit is mooi maar tegelijkertijd beangstigend voor sommigen, vooral oudere autochtonen.

 

De 86.831  65+’ers zijn zich te weinig bewust van hun electoraal gewicht, en macht. De economische rol van onze generatie is al lang ontdekt door de commercie. Er is armoede bij onze buren maar tezelfdertijd behoren we tot de rijkste ‘oudere’ generatie uit de geschiedenis. 

 

We zijn niet ‘out’. Dit uit zich onder andere door een toenemende participatie van onze generatie in het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en zorg voor de kleinkinderen. Een en ander vertaalt zich te weinig politiek ook in onze partij.

Daarom willen we dat de Antwerpse Groene Senioren een relevante bijdrage leveren aan het programma waarmee Groen naar de kiezer wil trekken. Ook op de lijst willen wij sterke senioren op verkiesbare plaatsen. 

 

Het ontwikkelen van een eigen politieke strategie, die thematisch complementair is met de belangrijkste partijthema’s, is niet gemakkelijk. De meningsverschillen rond het dossier Deurne waren illustratief voor het sterk ideologische profiel van onze actieve leden.   

Het opmaken van ons programma start vandaag. Mobiliteit nemen we op als eerste thema. Het is duidelijk dat het streven naar een leeftijds-vriendelijke gemeente naadloos verbonden is met het groene  gedachtengoed van Groen.

Een sterkere politieke profilering naar buitenuit zal nodig zijn. Dit is maar mogelijk met een sterke interne communicatie, dit om eventuele misverstanden en conflicten te vermijden. 

 

NVA

 

Dat we voor zowat alle politieke thema’s het omgekeerde nastreven als de NVA lijkt duidelijk. Dit mag ons echter niet verleiden tot slordige analyses. Het demoniseren van de NVA of hun woordvoerders is niet productief. Een doorgedreven analyse van hun politieke daden en standpunten is nodig om een effectieve tegenstrategie te ontwikkelen. Dat is niet gemakkelijk. Bij bepaalde Antwerpse dossiers in Antwerpen moet ik vaststellen dat de SPa een minstens even destructieve en rechtse politieke praktijk vertoont.

 

Zelfs met hoge electorale verwachtingen, zijn we met Groen niet in staat om op ons eentje de NVA te counteren. Een bondgenootschap dient zich aan. Dit moet het onderwerp zijn van een strategisch debat dat we niet kunnen uitstellen tot een jaar voor de verkiezingen.

 

Wij zullen ons steentje bijdragen tot dit debat. 

 

Diversiteit

 

Onze generatie is opgegroeid in een ‘witte’ autochtone context. De migratie is amper 50 jaar oud. Toch spreken we nu al van de derde generatie en een groeiende groep senioren met een migratieachtergrond. De zorg die dit oproept vraagt solidariteit en begrip. Hoe deze groep bereiken? Een open vraag.

 

Wat te doen

 

Met onze interne campagne ‘Voor wie niet OUT is’ willen we de ouders, nonkels en tantes van de vele jongere leden aanspreken om samen met hun kinderen, op eigen wijze, mee te doen. Hoe waardevol ook, sommige senioren willen toch iets meer dan alleen oma en opa ‘spelen’. Zij kunnen dankzij hun ervaring en engagement wel degelijk invloed uitoefenen in Antwerpen, via het verenigingsleven, een seniorenraad, of een politiek engagement...

Wat ons drijft is de erfenis die we voor onze kleinkinderen en de volgende generaties willen nalaten, respect voor de natuur, een duurzame economie die welvaart en welzijn creëert voor iedereen zonder de draagkracht van onze planeet aan te tasten. Samen met anderen opkomen voor een solidaire en warme samenleving. Als politiek project kan dit tellen.

Wij rekenen het tot onze taak als senioren om de partij mee in handen te nemen. We hebben op zijn minst de sterkte om vanuit onze ervaringen historische verbanden te kunnen leggen. Om bijvoorbeeld te waarschuwen voor een politiek discours vanuit de rechterzijde dat gevaarlijk lijkt op dat van bepaalde antidemocratische bewegingen uit het verleden.

Als sociaal-ecologische partij is GROEN uniek. Het is de partij van de Antwerpse Groene Senioren. Het kan ook uw partij zijn en die van vele anderen.

 

Luc Lamote

Voorzitter Antwerpse Groene Senioren

18 februari 2016

 

VOETNOTEN

 

1    http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2015/Antwerpen.pdf 
2     https://stadincijfers.antwerpen.be/ 

Actueel

Nieuwsbrief Antwerpse Groene Senioren

 

 

Waarde vrienden,

 

Zoals iedereen ben ik verbijsterd hoe een stelletje fascisten onze democratie proberen te ontwrichten door het doden van onschuldige medeburgers. Onze Eerste Minister en de woordvoerders[1] van onze partij hebben gepast en correct gereageerd. Ik voelde me alvast goed vertegenwoordigd, ook dit is belangrijk.

 

De Antwerpse Groene Senioren doen mee

Manifestatie 12 maart 2016

DOEL: nucleair NEE, hernieuwbaar JA!

 

 

Boekbespreking

F*CK DE ZIJLIJN

van Kristof Calvo

Groen wil dat tegen 2024 de helft van de Antwerpenaren zich verplaatst met de fiets. Op dit moment bedraagt dat

Beste Groene Senior,

Onze energiebevoorrading is een zeer actueel thema. Wij willen als senioren onze ongerustheid laten merken als het gaat over kernenergie. Scheurtjes in de centrales, onopgeloste sabotage en problemen met ons kernafval zijn uiteenlopende redenen van onze ongerustheid. Daarom gaan we actie voeren samen met Kristof Calvo op maandag 26/01/15.

Hoe ziet ons dagprogramma er uit?