Alle kinderen en jongeren in elke wijk alle kansen geven


Er is in de stad een diversiteit aan jeugdwerk: zowel categoriaal als inclusief, zowel vrijwillig als met beroepskrachten, zowel jeugdbewegingen, als jeugdhuizen, knutselateliers… Voor elk wat wils, op maat van alle kinderen en jongeren. Die diversiteit moeten we koesteren en waar nodig vergroten.

De stad brengt het volledige aanbod voor kinderen en jongeren in kaart, gaat actief op zoek naar blinde vlekken en tracht die blinde vlekken in te vullen. Op plekken met een tekort zoekt de stad in de eerste plaats naar infrastructuur waarin jongeren zelf initiatief kunnen nemen en/of naar bestaand jeugdwerk dat wilt uitbreiden. In laatste instantie, als er geen initiatief van onderuit mogelijk is, start de stad zelf zaken op.

De stad biedt extra ondersteuning aan jeugdverenigingen en andere jongereninitiatieven die expliciet werken met en voor kinderen en jongeren met een handicap. Een bredere spreiding van toegankelijke jeugdverenigingen en andere jongereninitiatieven wordt nagestreefd.

Deelname aan sportclubs, jeugdvereniging en andere vrijetijdsinitiatieven moet toegankelijk en betaalbaar zijn. (zie ook hoofdstuk vrije tijd en verenigingen - vrijetijdsparticipatie voor iedereen

Jeugdwerk heeft een belangrijke emancipatorische rol. Daarom financiert de stad een uitgebreid aanbod dat extra aandacht heeft voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities (LGBTI+ jongeren, kinderen en jongeren in armoede, jongeren met psychische problemen, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, enz.). De stad financiert en versterkt  WMKJ’s (Werking Maatschapppelijk Kwestbare Jeugd) in buurten waar het armoedecijfer het hoogst is. Het jeugdwelzijnswerk bouwt in de vrije tijd van jongeren een vertrouwensband op met die jongeren die het net iets moeilijker hebben. Het jeugdwelzijnswerk werkt proactief en wijst jongeren de weg naar hulpverlening, opleiding en tewerkstelling, naar een mooie toekomst. Zij zijn actief in wijken waar meer (kans)armoede is, waar maatschappelijke uitsluiting speelt, waar de werkloosheid hoog is en slaagkansen in het onderwijs laag. Een nauwe samenwerking met straathoekwerkers, buurtregisseurs, sociale economie, jeugdbewegingen en jeugdhuizen, jeugddienst, gezondheid, onderwijs, wonen, jongerencompetentiecentra en buurtsport is nodig. De stad moet dit jeugdwelzijnswerk subsidiëren en de samenwerkingen met andere beleidsactoren stimuleren.

WMKJ’s krijgen ook de opdracht om politiserend met kinderen en jongeren aan de slag te gaan en zo de brug te slaan tussen de stad en kinderen en jongeren. De stad motiveert WMKJ’s om een evenwaardig aanbod te voorzien voor meisjes en jongens.

De stad brengt verschillende partners uit het jeugdwerk, OCMW, politie, onderwijs, dienst welzijn en de jeugddienst samen om uitwisseling te creëren, oplossingen te zoeken en samenwerkingen op te starten die het leven van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities (LGBTI+ jongeren, kinderen en jongeren in armoede, jongeren met psychische problemen, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, enz.) te verbeteren.

We moedigen jeugdwerk aan om oog te hebben voor het welbevinden van kwetsbare jongeren. Voor de jeugdwerkorganisaties die een samenwerkingsovereenkomst hebben bij de stad, nemen we in overleg concrete haalbare acties rond welbevinden op in deze samenwerkingsovereenkomst.

De stad kijkt erop toe dat er zoveel mogelijk diverse jeugdwerkvormen actief zijn in alle wijken van de stad, met expliciet aandacht voor wijken waar de armoede hoog is. Jeugdhulp moet verbonden worden met wijkgerichte initiatieven, zodat we dicht bij de jongeren en hun gezinnen kunnen ingrijpen en ondersteunen, op een niet-stigmatiserende manier. Een daadkrachtig beleid op “frontlijnniveau” – de wijk – kan een belangrijke rol spelen om een deel van de huidige crisis in de jeugdhulp op te vangen. Preventie kan immers ingrijpende maatregelen in een later stadium voorkomen.

Terug naar Jeugd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?