Gelijke kansen op de arbeidsmarkt


In Antwerpen blijft discriminatie op de arbeidsmarkt een groot probleem. Deze situatie is sociaal onhoudbaar en ontwrichtend voor de hele Antwerpse samenleving. Bovendien is ze ook economisch onhoudbaar: de Antwerpse haven en economie vragen om nieuwe arbeidskrachten. Antwerpen kan het zich niet permitteren om het potentieel van jonge mensen met een migratieachtergrond niet volwaardig aan te boren.

Samen met de vakbonden willen we meer openheid creëren en in alle sectoren een diversiteitsbeleid voeren in dialoog met de werkgevers en de werknemers. In overleg met de werkgevers en de werknemers willen we met alle sectoren een diversiteitspact Meer diversiteit op de werkvloer is een meerwaarde voor de ondernemingen, en het benut alle talent dat er aanwezig is. De stad en het Havenbedrijf hebben hier een stimulerende en bemiddelende rol te spelen Vanuit de haven zal men veel meer inspanningen moeten doen om etnisch-culturele minderheden te bereiken. Ook bij inwoners met een migratie-achtergrond zelf moet het bewustzijn groeien dat er eindelijk wel kansen op doorstroming zijn in de haven. Van zodra de eerste succesverhalen de ronde doen, kan het snel gaan.

Een betere bereikbaarheid van de haven voor wie geen auto heeft, kan ook al veel helpen. Bij het bestaand groepsvervoer kunnen veel techniekers die als contractor in de haven werken, niet terecht. Groen wil dat er eindelijk degelijk openbaar vervoer komt in de haven.

Een absolute prioriteit is het verzekeren van voldoende stageplaatsen voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs. De stad kan hier een bemiddelende rol spelen. Het bedrijfsleven heeft hier een verantwoordelijkheid én opportuniteit.

Bedrijven zullen zelf ook meer moeten investeren in ‘on the job’ opleidingen en in inloopbanen, ook voor moeilijk inzetbare doelgroepen. Hetzelfde geldt voor programma’s Nederlands op de werkvloer. Bedrijfssectoren zullen nog meer dan nu samen met het onderwijs en de VDAB werk moeten maken van aangepaste vorming en bijscholing. Zo investeert de chemie via SIRA al in toeleidingsprojecten naar chemische bedrijven. Er is nood aan een collectief competentiecentrum voor onderhoudstechnici in de haven, zoniet dreigt het onmogelijk te worden om alle installaties in de toekomst nog veilig te laten draaien.

Een specifiek probleem vormen nieuwkomers met hoge opleidingen maar die met hun diploma niet terechtkunnen in Antwerpen. Deze groep vormt een uitgesproken kans: zij kunnen mits de nodige goodwill, voor technische opleidingen en functies ingeschakeld worden.

Veel Antwerpenaars met een migratie-achtergrond hebben een uitweg uit de patstelling gevonden door zelf ondernemer te worden. Groen wil deze nieuwe zelfstandigen sterker betrekken bij het beleid en bij de handelaarsverenigingen. Vaak kampen zij met specifieke problemen inzake communicatie, informatie, kennis van de regelgeving of maken ze weinig gebruik van voorzieningen. Gerichte begeleiding moet de ondernemersvaardigheden van deze groep mee doen groeien. Dat kan door vormings- en coachingsinitiatieven (onder meer in het kader van de CMO- opleidingen).

In haar eigen rol als werkgever biedt de stad kansen voor iedereen op alle niveaus. Er is geen plaats voor discriminatie en wie start bij de stad geniet de nodige begeleiding en krijgt kansen om door te groeien. Werknemers zijn fier op de stad waar ze voor werken.

De stad neemt non-discriminatie- en diversiteitsclausules op in bestekken voor overheidsopdrachten en subsidiereglementen. Op die manier stimuleren we gelijke kansen en diversiteit in de privésector. Bedrijven en organisaties die discrimineren, kunnen geen overheidsopdracht binnenhalen of subsidie krijgen. We geven extra kansen aan bedrijven of organisaties die sterk werk maken van een diversiteitsbeleid. Ook in effectieve contracten en samenwerkingsovereenkomsten worden non-discriminatie- en diversiteitsclausules opgenomen. Een actief diversiteitsbeleid is een vereiste en toetspunt bij evaluatie.

De stad voert een actief anti-discriminatiebeleid op de arbeidsmarkt dat verder gaat dan enkel sensibilisering. Met (onder)aannemers en andere werkgevers die betrapt worden op inbreuken op de discriminatie- en racismewetgeving wordt onmiddellijk aan de slag gegaan om hun gedrag aan te passen. Als zij later toch opnieuw betrapt worden, gaat hun dossier naar het gerecht en kunnen ze beboet worden of hun vergunning verliezen.

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?