Sociale economie


Toegang tot volwaardig werk is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving en biedt kansen op verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nochtans is er een missing link tussen maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Daarom is meer maatwerk nodig in de begeleiding en de inschakeling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Meer maatwerk betekent meer ruimte om langdurig met deze groepen te werken, want deze trajecten vragen veel tijd. Vaak betekent het op een integrale manier werken en niet direct het eindresultaat – het hebben van een job – vooropstellen. Via een intense samenwerking tussen Stad, OCMW, VDAB, onderwijs en zelfs jeugdwerk garanderen we de nodige begeleiding van kansengroepen. De aanwezige expertise tussen jeugdwerk en onderwijs wordt gedeeld en gericht ingezet om de werkzoekende op de juiste manier te begeleiden.

In Antwerpen investeren we sterk in de sociale economie. Via sociale werkplaatsen, initiatieven in de lokale diensteneconomie (LDE), maatwerkbedrijven, werkervaringspromotoren, werkvloeren voor artikel 60’ers, het wijkwerken ( vroegere PWA systeem), beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven en arbeidszorginitiatieven krijgen mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een job.

Onze voorstellen:

Groen wil de sociale economie verder uitbouwen en meer zichtbaar maken. Deze stedelijke diensteneconomie vormt voor ons een volwaardige economische sector. Vooral de groei van de lokale diensteneconomie-initiatieven willen we ondersteunen, omdat die naast het creëren van tewerkstelling duurzame antwoorden bieden op lokale noden, en dit vaak voor specifieke doelgroepen. De stad faciliteert de oprichting en verdere ontwikkeling van nieuwe en bestaande initiatieven op het vlak van de lokale diensteneconomie door onder andere mee haar verantwoordelijkheid op te nemen binnen de klaverbladfinanciering (financiering van de lokale diensteneconomie vanuit verschillende overheden) zoals die nu voorzien is. De stad dringt mee aan op een uitbreiding en structurele verankering van deze financiering op Vlaams niveau.

Groen wil dat in de sociale economie zowel de overheid als sociale economiebedrijven (de sector van de 'derden') een cruciale rol spelen. Groen wil dat Werkhaven nog meer focust op het maximaliseren van aanbestedingen met sociale clausule en opdrachten uitvoert in de sociale economie die niet door andere sociale economiebedrijven aangeboden worden. De diverse sociale economiebedrijven zijn een rijkdom voor de Stad, zowel in het geven van kansen aan mensen, als in het uitvoeren van opdrachten en het signaleren van belangrijke maatschappelijke tendensen in de samenleving. Een stedelijk arbeidsmarktbeleid zoekt dan ook manieren om optimaal met de sector over het beleid in dialoog te gaan. De invulling van het Forum Werkgelegenheid is momenteel te summier.

Om in een groeiende sociale economie ook een veelvoud aan nieuwe kansen te genereren, is doorstroom naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) een belangrijk thema. Groen wil dat de Stad het doorstromen van medewerkers van projecten in de lokale diensteneconomie blijft aanmoedigen.

De stad voorziet werk/welzijnstrajecten, ondersteuning van projecten voor sociale economie en voldoende ondersteuning door OCMW en VDAB voor specifieke groepen.

We stimuleren en ondersteunen inclusieve tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking bij lokale handelaars en KMO's. Mensen met een arbeidsbeperking zijn immers zeer vaak trouwe medewerkers met veel capaciteiten. Ze hebben vaak nood aan deeltijdse tewerkstelling, vlakbij huis. Dat is exact wat plaatselijke handelaars en KMO's te bieden hebben.

Het OCMW focust op duurzame werkervaringstrajecten (Art 60/61) met voldoende begeleiding op maat. De plaatsen binnen deze werkervaringstrajecten zijn niet enkel voor kortgeschoolde doelgroepen maar ook voor hooggeschoolde nieuwkomers. Ze bieden kans op doorstroming naar het regulier circuit. Hiervoor sensibiliseert en faciliteert het OCMW aan de kant van de bedrijven om niet alleen tijdelijke plaatsen, maar ook duurzame plaatsen te voorzien in het tewerkstellen van deze groepen.

Kwetsbare mensen die willen ondernemen krijgen begeleiding op maat in startersprojecten. De Stad kan hen via de dienst economie helpen bij het zoeken naar een pand in de wijk.

Groen wil dat stad een aanspreekpunt creëert waar ondernemers in nood terechtkunnen voor informatie, advies en begeleiding. Het verstrekken van een tijdelijk (renteloos) krediet om een periode van straatwerken te overbruggen is ook een mogelijkheid.

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?