Maximale onderwijskansen voor elk kind


Een urgentieplan om ongekwalificeerde uitstroom ingrijpend terug te dringen via:

 • een brede eerste graad en het uitstellen van de studiekeuze
 • de oprichting van een talentencentrum
 • een mentorproject of buddysysteem met een regisseursrol voor de stad
 • het promoten van duaal leren en werkplekleren door een betere afstemming tussen scholen en bedrijven
 • het attesteren en valideren van competenties en talenten van jongeren, ook wanneer een klassiek diploma niet haalbaar blijkt
 • het organiseren van job- en stagebeurzen voor studenten en schoolverlaters die de brug kunnen slaan tussen school en werk

Minder leerlingen per leerkracht en meer ondersteuning voor scholen met veel kansarme leerlingen:

 • een grondige evaluatie en eventuele uitbreiding van “Area 2020”
 • het uitwerken en financieren van een kader voor het inzetten van onderwijsassistenten

Betere opvolging van kinderen en jongeren:

 • voor ieder Antwerps kind een elektronisch leerlingendossier
 • het beter monitoren van leerwinst
 • via brugfiguren zorgen voor de coördinatie van vragen voor sociale hulpverlening en (kans)armoedebestrijding in samenwerking met de reguliere hulpverlening om ervoor te zorgen dat gezinnen met meervoudige noden een integraal op elkaar afgestemd aanbod krijgen
 • het slaan van structurele bruggen tussen welzijnswerk en onderwijs
 • een integraal spijbelbeleid dat inzet op preventie, maar indien nodig gaat tot time-out projecten

Het zorgen voor partners in en voor onderwijs:

 • het inzetten van brugfiguren met expertise om betrokkenheid van ouders te verhogen en het netwerk tussen ouders en school te versterken
 • het erkennen, subsidiëren en ondersteunen van organisaties die huistaakbegeleiding en bijlessen organiseren
 • het actief ondersteunen van organisaties die kansrijke buitenschoolse opvang organiseren en daarbij aandacht hebben voor taalstimulering, kunsteducatie en sport

Wegwerken van financiële en andere barrières:

 • het aanbieden van goedkopere computers en internettarieven via scholen
 • sociale voordelen, zoals een gratis of verlaagd tarief voor kinderen met verhoogde tegemoetkoming bij de voor-, middagen naschoolse opvang, toegekend aan kinderen in alle netten

Levenslang leren:

 • het ondersteunen van initiatieven zoals de Leerwinkel, vanuit een brede invulling van leren, zowel formeel als informeel
 • blijvend inzetten op het bereiken van laaggeletterde volwassenen en hoe deze toe te leiden naar basiseducaties

Terug naar Onderwijs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?