Discriminatie in de stad voorkomen


Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ stelt de stad een preventief actieplan op. Het bestuur toetst relevante beslissingen op hun gevolgen voor verschillende bevolkingsgroepen en minderheden. Alle beleid wordt getoetst op mogelijke Mattheuseffecten. We beginnen met een statement: de stad is van en voor iedereen. Iedereen is hier welkom. Dit dragen we ook actief naar buiten.

Het bestuur erkent de schoonheid van verschillen, maar kijkt tegelijkertijd ook niet weg van de realiteit en reële problemen. De stad steunt en en neemt actief deel  aan de internationale dagen (bv. de internationale dag van de migrant, de internationale ouderendag, de internationale dag van de alleenstaande, de internationale dag van de gezondheid, de coming-outdag, de internationale dag tegen holebi- en transfobie, de dag tegen racisme en discriminatie, enz). Het bestuur erkent uitdrukkelijk ieders recht om haar of zijn leven vorm te geven naar eigen inzichten, zolang dit het samenleven in de stad niet in het gedrang brengt.

Een tweede stap in dit proces is iedereen actief in contact brengen met de superdiversiteit. Onbekend is onbemind. Communicatie en weerspiegeling in het dagelijkse leven zijn hierbij van essentieel belang, net als het benoemen van kansen en drempels, en onderhandelingsruimte creëren.

 • We investeren in brede scholen, buurthuizen en jeugdwerk, zodat ze kruispunten van ontmoeting worden.
 • We stimuleren actief pluralistisch onderwijs. Kinderen en jongeren krijgen de kans om te getuigen over hun thuissituatie. Ze worden maximaal ondersteund om te vertellen over hun thuisland, ouders, beperking …
 • In alle communicatie die stedelijke scholen voeren is het kerngezin met een moeder en een vader niet langer de norm. Communicatie is gendervrij en houdt rekening met verschillende mogelijke thuissituaties.
 • We moedigen scholen aan om kinderen te informeren over seksuele en genderdiversiteit, bijvoorbeeld met de educatieve pakketten op www.schooluitdekast.be of door voorbeeldfiguren in scholen aan het woord te laten. Binnen het Stedelijk Onderwijs en in de buitenschoolse kinderopvang, streven we naar een regenboogbeleid, dat zowel inhoudelijk werkt (inclusieve educatieve materialen en leerplannen) als rond het welbevinden van de kinderen en jongeren.
 • Stedelijke scholen gebruiken didactisch materiaal waar superdiversiteit de norm is. Een vraagstuk mag bijvoorbeeld gaan over de twee papa’s van Jasmine. En in de afbeeldingen in het handboek Frans staan kinderen met verschillende huidskleur.
 • De stad stelt een diversiteitstoets op waar alle beleid aan getoetst wordt. Deze toets bekijkt of er voldoende rekening gehouden wordt met het tegengaan van Matheuseffecten voor kwetsbare groepen.
 • We maken sportinfrastructuur van de stad stelselmatig genderinclusief toegankelijk voor iedereen, met nadruk op kleedkamers en toiletten.
 • We bevorderen de zichtbaarheid van alle minderheden in de stad via stedelijke We hebben hier ook aandacht voor in de beeldvorming en het taalgebruik, en we doorbreken traditionele rollenpatronen tussen mannen en vrouwen in de communicatie.
 • De stad ondersteunt burgerinitiatieven die Antwerpenaars bewust maken van diversiteit, gelijke kansen en drempels in hun omgeving.
 • Stadsmakers speelt een actieve rol in de dialoog tussen verschillende gemeenschappen. Zowel inhoudelijk als financieel geven we incentives om de dialoog te stiumleren.
 • Om vooroordelen ten aanzien van bepaalde groepen te bestrijden, stimuleren we samenwerkingen tussen diverse groepen. Via subsidiëring stimuleren we verbindende activiteiten tussen groepen en gemeenschappen. Er is bijzondere aandacht voor groepen die op dit moment moeilijker samenleven.
 • Organisaties van etnisch-culturele minderheden, LGBTI+, personen met een beperking, seniorenverenigingen en verenigingen voor mensen die in armoede leven worden via de stedelijke financiering gestimuleerd om meer samen te werken en zo in hun gemeenschappen meer openheid te creëren voor diversiteit.
 • We besteden aandacht aan acties die diversiteit op een positieve manier in de verf Zo biedt de stad ondersteuning en coaching aan ondernemers en initiatiefnemers die inclusieve tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking willen waarmaken.
 • Contactgegevens van organisaties die werken rond diversiteit (LGBTI+, mensen met een handicap, etnisch culturele minderheden, nieuwkomers, mensen die in armoede leven, enz.) zijn makkelijk terug te vinden via de stedelijke communicatiekanalen.Het stedelijk beleid, dat wil bijdragen tot meer acceptatie, inclusie en participatie van minderheidsgroepen (bijvoorbeeld holebi’s en transgenders, mensen met een handicap, mensen in armoede, nieuwkomers, enz.) moet gedragen worden door vele partners. De diversiteitsraad is de spil voor advies én overleg omtrent het diversiteitsbeleid van de stad. Naast adviezen aan het stadsbestuur, wordt op de diversiteitsraad ook structureel overleg mogelijk gemaakt met stadsdiensten, onderwijs, politie, werkgevers, enzovoort. Als het nodig is, kan er ook thematisch gewerkt worden rond één specifieke doelgroep.
 • We beogen een onafhankelijke werking van middenveldorganisaties die een specifieke doelgroep vertegenwoordigen, versterken en/of ondersteunen. We aanvaarden hun rol en luisteren naar middenveldorganisaties die opkomen voor de rechten en belangen van specifieke doelgroepen. De stad zet zeer sterk in op kruispuntdenken, want wie aandacht vraagt voor de eigen positie als minderheid kan niet anders dan opkomen voor de rechten van andere minderheden. We organiseren ontmoetingsdagen en faciliteren middenveldsorganisaties in het uitwisselen van ideeën, ervaringen en oplossingen voor problemen waarmee ze geconfronteerd werden.
 • Antwerpen wordt lid van het ECCAR-netwerk. ECCAR is een Europees stedennetwerk dat kennis en expertise uitwisselt rond de bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie. Door toe te treden tot dit netwerk halen we extra expertise binnen om het antiracismebeleid van onze stad vorm te geven. Als je lid wordt van ECCAR wordt het ook voordelig om een voltijdse coördinator aan te werven, die tijd en middelen krijgt om – in samenwerking met tal van lokale partners – het ECCAR-tienpuntenactieplan op lokaal niveau vorm te geven.
 • Antwerpen wordt lid van het netwerk Regenboogsteden dat internationale kennisdeling over het lokaal beleid tot doel stelt.

Samenleven >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?