Een stad op maat van haar inwoners


Groen wil een rechtvaardige stad die tot bloei komt door leefbare wijken en toegankelijke dienstverlening voor iedereen. Meer participatie, meer wijkwerking en meer dialoog tussen inwoners, stad, districten, middenveld en sociale organisaties is daarom enorm belangrijk. Bewoners voelen zich vaak eerder thuis in hun wijk dan in de grote stad. Daarom kiest Groen voor een wijkgericht beleid waarbij we zowel inzetten op het voorkomen van armoede als het bestrijden ervan. Een echte wijkwerking heeft nood aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte waar wijkbewoners terechtkunnen voor eenvoudige ontmoetingen, buurtactiviteiten en vragen over hulpen dienstverlening. Diverse bewoners spreken we aan op hun talenten, ze vinden en versterken elkaar. Nieuw gesmede banden versterken het samenleven in de wijk.

Een essentieel onderdeel van een dergelijke ontmoetingsruimte is een onthaal met een toegankelijk sociaal infopunt waar bewoners met de meest uiteenlopende vragen terechtkunnen, gaande van het zoeken van een zaal tot een vraag over schulden of belastingen. Dit onthaal wordt georganiseerd door een samenwerking van stad, OCMW, organisaties en vrijwilligers. Stad en OCMW organiseren permanenties waar mensen terechtkunnen voor een basisdienstverlening. Hier kunnen we mensen voor wie de afstand naar het districtshuis, het OCMW-centrum of het digitale loket te groot is helpen. De stad erkent het belang van onthaal- en loketmedewerkers. Zij krijgen voldoende vorming en ondersteuning om een laagdrempelige dienstverlening met oog voor diversiteit aan te bieden.

Op verschillende plekken in de stad zijn er stedelijke diensten met een onthaalfunctie: OCMW, Huizen van het Kind, districtshuizen ... De stad screent deze plekken op de mate waarin ze hun onthaal organiseren en neemt acties om in elk van deze diensten een warm onthaal te kunnen bieden. Hiervoor stimuleert ze onderlinge samenwerking tussen stedelijke diensten en middenveldorganisaties. Zo speelt Stad Antwerpen een voortrekkersrol binnen de ontwikkeling van een breed geïntegreerd onthaal in Vlaanderen.

Terug naar Sociaal

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?