De opmaak van een sociaal beleid in dialoog met het werkveld


De inkanteling van het OCMW bij de stad geeft ons de kans om van het sociaal beleid een allesomvattend beleid te maken, dat over alle levensdomeinen heen elke inwoner een menswaardig bestaan garandeert.

Groen pleit daarom voor een armoedebarometer die de armoede in de stad meet en de evolutie in de komende zes jaar monitort. We voeren ook een armoedetoets in die we niet alleen toepassen op het sociaal beleidsplan, maar op elke toekomstige beleidsmaatregel die we de komende zes jaar zullen nemen.

We maken een sociaal meerjarenbeleidsplan. Dit plan wordt opgemaakt in samenspraak met de stads- en OCMW-diensten, de sociale organisaties, inwoners, ervaringsdeskundigen en academici. De verschillende partners lijsten in overleg de uitdagingen op. Mogelijke antwoorden hierop formuleren we in concrete en becijferde acties en een strak tijdspad, opgevolgd door de armoedebarometer. Deze acties worden uitgevoerd door vele verschillende partners en gefinancierd door de overheid. Uiteraard is het logisch dat er een goede rapportage gebeurt van hun acties en de behaalde resultaten. Groen wil echter af van de manier waarop dat nu gebeurt: een bureaucratische papierlast, opgelegd door de stad, die bovendien geen goed zicht geeft op de realiteit. Daarom gaan we samen met universiteiten en hogescholen op zoek naar een goede manier om de resultaten van deze acties te evalueren. We vervangen de kaduke evaluatiesystemen zoals de zelfredzaamheidsmatrix door impactmeting, wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de reële praktijk, zoals het recent ontwikkelde CAIMeR-model. Tot slot zorgt de stad voor financiële bestaanszekerheid bij de middenveldorganisaties die actief zijn rond sociaal beleid, door het afsluiten van convenanten van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 jaar.

De stad neemt de regierol van dit sociaal beleidsplan voor haar rekening en zal in dialoog bekijken wie welke acties uitvoert. Waar nodig blijft de stad uitvoerder. Er is een permanent overlegorgaan tussen stad en sociale organisaties dat de acties uit het meerjarenplan opvolgt en bijstuurt. De sociale organisaties zijn dus niet alleen uitvoerder maar ook een volwaardige partner bij het uitschrijven van het sociaal beleid. De kritische rol van sociaal werk wordt erkend als middel tot continue bijsturing en verbetering.

Terug naar Sociaal

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?