Burgers besturen mee


Vanaf dag één organiseren we burgerpanels om het bestuursakkoord samen met de burgers waar te maken. Toekomstgerichte plannen rond thema’s die zowel door de gemeenteraad als door de burgers zelf worden aangedragen werken we uit op maat van Antwerpen. Hiervoor nodigen we burgers van alle verschillende leeftijden, beroepsgroepen, culturele achtergronden, genders, woonplaatsen, inkomensklassen en gezinssamenstellingen statistisch representatief uit. Deze burgerpanels wisselen gedurende de legislatuur en/of volgens het thema. De mensen in deze burgerpanels krijgen een goede voorbereiding en alle nodige informatie. Neutrale moderatoren leiden het debat en geven de burgers de kans om zich te verplaatsen in mekaars standpunt. We streven naar beslissingen in consensus en houden het algemeen belang van alle Antwerpenaars voor ogen. Voor evaluatie van beslissingen nodigen we dezelfde burgers uit.

Sommige burgers willen niet alleen wegen op het beleid, maar ook zelf mee beslissen of de handen uit de mouwen steken. We maken werk van een 'recht op initiatief' voor alle Antwerpenaars. Het is het recht van burgers om de stad uit te dagen, te prikkelen, om taken op te nemen al dan niet samen met de stad, wanneer zij denken dat het op deze wijze beter of anders kan. Cruciaal is dat de vraag vertrekt vanuit de bewoners, niet vanuit een bezuinigingslogica bij de overheid. De overheid geeft hierbij burgers de nodige ruimte, maar blijft wel waakzaam voor het algemeen belang en de kwaliteit.

Via de burgerbegroting beslissen Antwerpenaars mee over het stadsbudget. De grote kracht van de burgerbegroting zit er immers in dat burgers zich bewust worden van de uitdagingen van de stad, samen oplossingen formuleren en keuzes maken in het belang van alle inwoners van Antwerpen. We zetten de expertise van district Antwerpen in. Tussen 2012 en 2018 beslisten daar elk jaar burgers samen welke thema’s belangrijk zijn voor het district. Projecten worden uitgewerkt en goedgekeurd door de burgers die op het burgerbegrotingsfestival aanwezig zijn. We ontwikkelen een burgerbegroting op maat van de stad, in samenwerking met de districten, die een burgerbegroting op districtsniveau behouden of ontwikkelen. Een ambitieus percentage van de stedelijke begroting wordt zo ingezet voor plannen van burgers. Mensen van verschillende wijken en met verschillende interesses overleggen met mekaar en maken samen keuzes. Dat is erg sterk. De diversiteit van de deelnemers aan de burgerbegrotingen van district Antwerpen was ook erg groot.

Tezamen de meerjarenbegroting opmaken. In 2019, het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode, moet de stad voor de Vlaamse Overheid een meerjarenplanning opmaken voor de periode 2020-2025. 2019 zal dus voor een groot stuk in het teken staan van de planning van doelstellingen en acties en het verdelen van de budgetten. Dit is een cruciale periode om de Antwerpenaars te betrekken bij het beleid. We kiezen er dan ook voor om de opmaak van deze meerjarenplanning samen met de Antwerpenaars te doen. We betrekken hierin ambtenaren, externe experts, Antwerpenaars en gemeenteraadsleden. Hiervoor zetten we verschillende methodieken in zoals burgerpanels, gesprekken op straat, stadsdebatten, online-participatietool, schooldebatten.

Stadsdemocratie >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?