De districten als eerste opstap naar meer stedelijke democratie


De districten staan dichter bij de bewoners dan het stadsbestuur. Groen wil dat ze voluit de kans grijpen om hun brugfunctie waar te maken.

Tegelijk blijven we voorstander van samenwerking en coördinatie op stadsniveau. Maar dan moeten de districten ook veel sterker betrokken worden bij de stedelijke besluitvorming, zeker over domeinen die dicht bij de districtsbevoegdheden aanleunen. Dat geldt onder meer voor het vergunningenbeleid. Stad en district kunnen hierrond samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

De districten krijgen de bevoegdheid mobiliteit voor de straten en pleinen die onder hun bevoegdheid vallen en voor het aansturen van de wijkmanagers. Districten kunnen zelf initiatieven nemen en ook opdrachten geven aan stedelijke bedrijfseenheden, zoals AG Vespa en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. De districten krijgen een vertegenwoordiger in de raden van bestuur van de autonome stadsbedrijven.

De dotaties aan de districten worden verdubbeld tot vier procent van de totale stadsbegroting. Dat is een extra impuls van 20 miljoen euro voor de districten. Daarmee kunnen ze, binnen hun huidige bevoegdheden, onder meer het onderhoud van de wegen en het openbaar domein en het zorgen voor meer groen in de districten naar behoren en binnen een redelijke termijn garanderen. Als de districten meer taken krijgen, horen daar ook meer middelen bij.

Groen wil een verdubbeling van het personeel dat onder de rechtstreekse aansturing van het district komt. Voor het personeel dat nog centraal door de stad wordt aangestuurd maar functioneert in een service center van de districten, werken we een crediteringssysteem uit waardoor districten de garantie hebben dat ook hun prioriteiten worden uitgevoerd. Al te vaak lopen lokale districtsprojecten voor het openbaar domein vertraging op door de realisatie van bovenlokale stedelijke projecten of concurrerende projecten van andere districten.

Het overleg tussen stad en districten liet in de voorbije bestuursperiode vaak te wensen over. Groen wil dat het stadsbestuur de districten over belangrijke aangelegenheden vooraf raadpleegt, in plaats van achteraf voldongen feiten te communiceren. De districten moeten hun bevoegdheden van A tot Z kunnen uitoefenen, zonder bemoeienis van het stedelijk niveau. Bij conflicten tussen het districtsniveau en het stedelijk niveau krijgt het standpunt van het district voorrang op dat van de stad.

<< Stadsdemocratie

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?