We zetten de deuren van gemeente- en districtsraden open


De gemeente- en districtsraad moet aantrekkelijk zijn voor de burgers en uitnodigen om mee te doen. Over de agenda en de beslissingen wordt helder gecommuniceerd. Ze zijn vlot toegankelijk en doorzoekbaar via het internet, of in het stadhuis of districtshuis zelf. Ook ontwerpbesluiten worden transparant ter beschikking gesteld, net als de collegeverslagen en -beslissingen. Raden zijn altijd online te volgen, zowel tijdens de zitting als erna. Burgers kunnen agendapunten indienen en spreekrecht krijgen op raden en in commissies. We voeren hier een actieve en open communicatie over. De raad organiseert hoorzittingen en open raadscommissies waar burgers mee beraadslagen (het model van de Nederlandse stad Almere). Uiteindelijk beslissen de raadsleden, maar in volle openheid, nadat alle meningen gehoord zijn.

Om de raden aantrekkelijker te maken, kiezen we voor een volwaardige voorzitter van de raad. Als een niet-uitvoerend mandataris (dus niet de burgemeester of schepen) de raad voorzit, versterkt dat de dynamiek van de raad.

We investeren in een goede omkadering van de raadsleden zodat die hun rol van bemiddeling en besluitvorming volwaardig kunnen opnemen. Er wordt strikt toegezien op het naleven van de deontologische code voor lokale mandatarissen en het vermijden van belangenconflicten. Raadsleden zijn voor iedereen aanspreekbaar; hun gegevens verschijnen niet enkel op de website van de stad, maar worden ook geafficheerd in de hal van het stadhuis.

De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen gebeurt openbaar op de gemeenteraad, niet achter gesloten deuren van autonome gemeentebedrijven of intercommunales. Het beleid van intercommunales en eventuele verzelfstandigde agentschappen wordt ruim gevoerd binnen de raadscommissies. De raad vaardigt deskundige vertegenwoordigers af naar intercommunales en gemeentebedrijven. Als het om schepenen gaat krijgen die hiervoor geen extra vergoeding.

<< Stadsdemocratie

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?