Naar een community-politie: sterke wijkteams en politiekantoren zonder drempel


Groen opteert voor een maximaal bereikbare politie. We geloven er sterk in dat bereikbare politie vertrekt van sterke wijkteams die zichtbaar aanwezig zijn op straat.

De wijkteams van de Antwerpse politie hebben een belangrijke rol in het kennen van een buurt en het detecteren en oplossen van problemen. We investeren in de wijkteams van de Antwerpse politie en versterken hun rol en opdracht. We zetten in op meer personeel in de wijkteams.

Samen met het politiepersoneel (zowel jong als ervaren) en de politievakbonden maken we een plan om het werken in een wijkteam aantrekkelijker te maken. Aandachtspunten daarbij zijn veiligheid van het politiepersoneel, administratieve ondersteuning, financiële incentives, de beslissingsrol van de wijkteams voor het inzetten van interventieteams, avonden weekendwerk, de plaats van de wijkteams op de hiërarchische ladder …

De wijkteams passen hun uurregeling aan volgens de specifieke noden van wijken, straten of pleinen. We versterken de samenwerking en informatiedoorstroming tussen wijkteams en interventieteams

De wijkteams geven signalen en adviezen aan het bestuur om problemen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor werken ze nauw samen met straathoekwerkers, buurtvaders en -moeders, moskeestewards, jeugdwerkers, buurtcomités, handelaarsverenigingen, hulpverlening en relevante stedelijke diensten, en realiseren zo gemeenschapsgerichte politiezorg. Iedere partner houdt rekening met de specifieke rol van de andere.

We maken werk van een betere relatie tussen politie en gemeenschappen. Het is belangrijk om het model van gemeenschapsgerichte politiezorg te versterken en om een constructieve en betekenisvolle dialoog aan te gaan met minderheidsgroepen. We werken met bemiddelingsteams en wijkagenten, maar starten ook projecten op waarbij bijvoorbeeld jongeren en politieagenten elkaar beter leren kennen zodat er een dialoog ontstaat.

 Politieploegen zijn voornamelijk te voet of met de fiets aanwezig in de wijken. Er wordt gewerkt aan wederzijds vertrouwen tussen politie en burgers. Sommige groepen in de samenleving, zoals jongeren, hebben het gevoel geviseerd te zijn door de politie. Dit wantrouwen verdwijnt als ze elkaar beter leren kennen en via een respectvol overleg problemen aanpakken.

We blijven promotie maken voor een job bij de politie om de nakende pensioneringsgolf bij de agenten op te vangen. Voldoende goed opgeleide, nabije politiemensen, met diverse achtergrond, dragen bij tot vertrouwen in onze samenleving.

Op vier plaatsen in de stad komen er politiekantoren die 24/24, 7/7 open zijn.

Voor sommige mensen is een elektronische afspraak om zaken te regelen bij de politie een brug te ver. We willen dat deze doelgroep opnieuw zonder afspraak in de politiekantoren terechtkan.

Naast de centrale politiekantoren openen we wijkkantoren die voldoende ruime openingsuren hanteren. Ze zijn toegankelijk met of zonder afspraak, zowel digitaal als via persoonlijk contact.

Elk politiekantoor heeft een goed onthaal met respect voor de privacy van ieder die aangifte wil doen.

Dringende politiehulp is in alle wijken 24/24 en 7/7 snel ter plekke.

Veiligheid >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?