Gestroomlijnde politiediensten voor gespecialiseerde politietaken


De wijkpolitie kan niet alle taken opnemen.

Voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is een doorgedreven samenwerking tussen politie, douane, belastingdiensten en parket aangewezen. De Antwerpse politie maakt werk van het wegnemen van criminele vermogensvoordelen bij drugsdealers, mensenhandelaars enz. Geldstromen van grote criminelen worden onderzocht. Criminele activa worden in beslag genomen.

Voor huiselijk geweld en interventie in familiale crisissituaties introduceren we een nachtteam dat specifiek getraind is om hierbij op te treden. Zij kunnen in goede samenwerking met de hulpverleners zo’n situaties normaliseren en mensen die nog risico lopen in veiligheid brengen.

Op plekken met verhoogde veiligheidsrisico’s kan statische bewaking noodzakelijk zijn. Op termijn kan dit niet de opdracht van militairen zijn. Het leger heeft andere taken. Dit is een taak voor specifiek opgeleide agenten, die op een discretere manier in de publieke ruimte kunnen aanwezig zijn.

We investeren in een goed functionerend en fijnmazig informeel netwerk van actoren zoals het jeugdwelzijnswerk, het algemeen welzijnswerk, OCMW, jeugdzorg en jeugdinspecteurs van de lokale politie, meldpunt discriminatie, het onderwijsveld … Zo voorkomen we dat extremistische organisaties en ronselaars voet aan de grond krijgen. Naast het preventieve is er ook het curatieve beleid. Dit gebeurt door individueel maatwerk via casemanagers, die samenwerken met alle stakeholders. Respect voor privacy vergt een bijzondere aandacht in deze delicate aangelegenheden. Ten slotte is er ook het repressieve luik. Politie en parket staan in voor opsporing, onderzoek en vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering. Het gerecht staat in voor de bestraffing. Voor de aanpak van gewelddadige radicalisering zijn informatie-uitwisseling en samenwerking in de lokale Taskforce Radicalisering (LTF) essentieel.

Slachtofferhulp bouwen we verder uit. Slachtoffers van ongevallen, misdrijven, rampen of aanslagen hebben recht op goede informatie, begeleiding en hulp. We optimaliseren de zorg voor slachtoffers.

Slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven worden goed ondersteund en vinden makkelijk hun weg naar een discriminatiemeldpunt. Referentieagenten volgen verschillende thema’s op (racisme en discriminatie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, geweld tegen holebi’s en transgenders … ) en we scholen het politiepersoneel bij zodat de verzwarende term van discriminatie (bvb. holebi- en/of transfobie) in het PV terechtkomt en een emotionele eerste opvang mogelijk is. Aan slachtoffers van haatmisdrijven wordt altijd psychosociale ondersteuning aangeboden.

De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) speelt als lokaal forum voor coördinatie, informatie-uitwisseling en reflectie een belangrijke rol. Groen versterkt de werking van de LIVC ’s. We honoreren de eigenheid van elke actor in de LIVC ’s, met respect voor de wettelijke en deontologische re- gels van elkeen rond de tafel.

Veiligheid >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?