Vrijetijdsparticipatie voor iedereen


Jammer genoeg zien we, ondanks verschillende inspanningen, nog altijd drempels bij diverse groepen (mensen met een beperking, mensen in armoede, senioren, etnisch culturele minderheden …) waardoor zij geen of weinig toegang hebben tot vrije tijd. Voor deze groepen is vrije tijd net een hefboom om hen uit hun sociaal isolement te halen en hun netwerk te vergroten. De komende jaren leveren we bijkomende inspanningen om voor iedereen de toegang tot vrije tijd te garanderen.

Dat doen we door de kostprijs voor vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperkt inkomen te verlagen. We doen dit via een duidelijk en transparant systeem: de A-kaart. Momenteel zijn er verschillende systemen: via de A-kaart, via buurtsport, via terugbetaling van het OCMW en in de districten. We integreren de verschillende systemen en laten hen aansluiten op de A-kaart. Zo hoeven mensen die recht hebben op het kansentarief maar één kaart te gebruiken voor hun lidmaatschap bij een sportclub of jeugdvereniging, of voor een avondje uit in een Cultureel Centrum. Tegelijkertijd verminderen we de administratieve last voor de organisaties, door maar met één systeem te werken.

Als aanvulling op de A-kaart voorzien we een begeleiderspas en een groepspas. Niet iedereen kan immers zelfstandig deelnemen. Bovendien hebben kansengroepen in het begin meer ondersteuning nodig om hen zelfstandig op weg te helpen.

We breiden het project vrijetijdsbemiddelaars uit naar alle wijken. De bemiddelaars houden in de verschillende wijken van de stad permanentie in laagdrempelige ontmoetingsruimtes. Ze verkleinen de drempel door op individueel niveau te werken. Mogelijke drempels zijn: het aanbod niet kennen, geen opvang voor de kinderen vinden, de gewoontes en verwachtingen binnen clubs niet kennen, schrik hebben om uit de boot te vallen …

We ondersteunen de vrijetijds(pret)loketten structureel, waar we via laagdrempelige ontmoetingsmomenten drempels wegwerken. Dit gebeurt op verschillende manieren: het culturele aanbod leren kennen door de organisatie van laagdrempelige cultuurcafés, in groep naar activiteiten gaan, zelf cultuur of kunst maken, samen lezen, samen bewegen ...

We pleiten ervoor sport- en jeugdclubs te ondersteunen in het toegankelijk maken van hun aanbod. Dat kan door het aan te passen aan diverse groepen, zoals G sport. We werken met participatiemedewerkers die sport- en jeugdclubs stimuleren om kansengroepen toe te laten en ondersteunen hen bij het ontvangen en begeleiden van deze groepen. De medewerkers doen dit in overleg met de ondersteuners van de federaties en de jeugdbewegingen.

In dialoog met de sector nemen we in het subsidiebeleid spelregels op omtrent de aanwezigheid van etnisch-culturele diversiteit en mensen in armoede binnen de kunsten, cultuurorganisatie en musea, zowel in de samenstelling van de Raad van Bestuur als bij het personeel, de vrijwilligerspool, de publiekswerking en de communicatie

De cultuur- en ontmoetingscentra en de bibliotheken van de stad Antwerpen betrekken kansengroepen bij de invulling van hun jaarprogramma, zodat het aanbod aantrekkelijk is voor de verschillende doelgroepen.

We investeren in vorming van onze stedelijke dienst- en hulpverleners, zodat zij overtuigd geraken dat cultuur, sport, vrije tijd en vakantie belangrijk zijn voor mensen met een beperkt inkomen.

We ondersteunen en faciliteren sociaal-artistieke projecten die werken aan het versterken van kwetsbare groepen, zorgen voor sociale cohesie in wijken, en verbindingen leggen tussen de kansengroepen en de kunstensector.

We maken onze cultuurinstellingen en musea voldoende fysiek toegankelijk. Bij het bouwen of renoveren wordt verplicht het advies van Enter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, ingewonnen.

Terug naar Vrije Tijd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?