Belangrijke rol voor AG VESPA


AG VESPA, het vastgoedbedrijf van de Stad Antwerpen, stelt gronden of gebouwen die ze in eigendom heeft of verwerft ter beschikking aan private of publieke partners om er via het systeem van erfpacht een woonproject op te ontwikkelen, in plaats van te verkopen. Op deze manier kan de stad sturend optreden om betaalbaar wonen in een bepaalde wijk te realiseren en een sociaal grond- en pandenbeleid voeren.

AG VESPA stelt gronden ter beschikking van een Community Land Trust (CLT) via een systeem van erfpacht of recht van opstal. De CLT bouwt hierop woningen voor mensen met een lager inkomen en verkoopt aan wie aan de criteria beantwoordt. De koper koopt enkel de woning, niet de grond. De koper krijgt een startpremie om de kosten voor een lening te kunnen betalen. Hij heeft het volledige genot van de woning, net als een ‘volle’ eigenaar. Bij verkoop betaalt hij de startpremie terug aan de CLT, samen met een deel van de meerwaarde. De woning kan dan opnieuw aan een betaalbare prijs verkocht worden aan een volgende minder kapitaalkrachtige koper. Een CLT kan een onderdeel zijn van een stadsherwaarderingsproject.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?