Anders gaan wonen


Onze manier van wonen heeft impact op onze mobiliteit, onze gezondheid, ons sociaal netwerk en ons leefmilieu, kortom op talloze aspecten van ons leven. Een omslag naar een duurzamere en sociale maatschappij moet dus ondersteund worden door een omslag naar een andere manier van wonen. Antwerpen moet hier voluit voor kiezen.

Nieuw ontwikkelde wijken zijn echte ecowijken: klimaatneutraal, groen en autoluw. Ze zijn maximaal gericht op voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer, en uitgerust met multifunctionele publieke gebouwen. Modulair bouwen biedt mogelijkheden om woningen uit te breiden en in te krimpen naargelang van de gezinssamenstelling. Antwerpen ontwikkelt woonprojecten en experimenteert met nieuwe woningvormen zoals kwaliteitsvolle prefabwoningen.

De stad zorgt voor een label Samenhuizen. De houders kunnen daarmee makkelijker aan een lening raken of aan de RVA bewijzen dat ze aparte gezinnen vormen. Er komt een centraal aanspreekpunt dat het aanbod aan collectieve woonprojecten groepeert en bevordert. Het brengt vraag en aanbod samen en biedt juridische en praktische bijstand aan bewonersgroepen. De stad steunt bovendien Symbiosis, dat via erfpacht oude gebouwen restaureert en ombouwt tot collectieve woonvormen voor senioren.

De stad, de districten, AG Vespa, de huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en het stedelijk huurkantoor blijven samenwerken om samenhuisinitiatieven van inwoners mee te realiseren. De stad zal innoverende initiatieven inzake huisvesting mogelijk maken, zoals coöperatieven, co-housing en projecten van bouwgroepen die samengesteld zijn uit gezinnen, woonprojecten voor bewoners met een erg laag autobezit, het delen van tuinen, en woon-welzijnsprojecten.

De stad ondersteunt experimenten die gericht zijn op de creatie of ingebruikname van publieke ruimte als woon- of ontmoetingsruimte, zoals tijdelijke bezetting. De toegankelijkheid voor mensen in armoede is daarbij een criterium. Hiervoor werkt de lokale overheid een faciliterend beleid uit dat snel en flexibel antwoorden biedt en experimenteerruimte mogelijk maakt.

De stad ondersteunt innovatieve, kleinschalige en collectieve woonvormen voor de meest kwetsbare groepen (zoals de woonbox of Community Land Trust). Ze voorziet een regelluwe experimenteerruimte, financiële middelen, personeelstijd en gemeentelijk/sociaal patrimonium om projecten ‘Wonen op Maat’ te faciliteren en mee te zoeken naar antwoorden op de groeiende uitdagingen rond huisvesting.  De stad steunt initiatieven zoals Collectief Goed, uitgewerkt door Samenlevingsopbouw. Samen met grote gezinnen worden in een coöperatief model leegstaande (sociale) woningen gerenoveerd.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?