Sociaal wonen voor meer mensen


De voorbije 10 jaar heeft de stad niet meer in bijkomende sociale woningen geïnvesteerd. Antwerpen focuste vooral op het aantrekken van tweeverdieners. Steeds meer mensen met een lager inkomen zijn dus aangewezen op de private huurmarkt. Door het tekort aan huurwoningen liggen de prijzen daar onverantwoord hoog.

De stad moet resoluut inzetten op meer sociale woningen in Antwerpen. Dit doen we door samen te werken met sociale investeerders (bv. Inclusio) die spaargeld mobiliseren om te investeren in sociale woningen. Op middellange termijn willen we dat 20% van de woningen in de gehele stad sociale woningen zijn. Dit houdt een verdubbeling in van het huidige aanbod.

Antwerpen onderzoekt samen met sociale investeerders hoe we op korte termijn nieuwe betaalbare en kwalitatieve woningen kunnen realiseren. Die kunnen we dan ter beschikking stellen via een erfpacht of verhuren via de sociale verhuurkantoren. Een betere omkadering met bijkomende personele en financiële middelen en een voldoende aanbod moet de rol van de sociale verhuurkantoren versterken. De bekendheid van de sociale verhuurkantoren moet ook omhoog, zodat meer eigenaars en kandidaat-verhuurders deze weten te vinden.

De stad stimuleert het samenwerken en het overleg tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Platform Sociale Huurders (PASH). De stad steunt initiatieven om de participatie van sociale huurders in het beleid van hun verhuurdersmaatschappij te promoten, bijvoorbeeld onder de vorm van bewonersadviesraden. Overleg met erkende huurdersorganisaties is daarbij essentieel. We trachten uithuiszettingen in de sociale huisvesting te voorkomen door intensieve preventieve woonbegeleiding aan te bieden.

De stad investeert in gespecialiseerde wijkwerkers en woonbegeleiders die de sociale cohesie en leefkwaliteit in sociale woonwijken herstellen door actief in te spelen op nieuwe dynamieken.

Groen wil een grootscheeps bouw- en renovatieprogramma voor de sociale huisvestingssector opstarten. Veel sociale woningen hebben immers nood aan een stevige opknapbeurt of zijn aan volledige vervanging toe. Hierbij hanteren we hoge duurzaamheidscriteria en hebben we extra aandacht voor alleenstaanden en grote gezinnen. Een dergelijk bouw- en renovatieprogramma zou ook een economische impuls geven en kan de (sociale) tewerkstelling flink versterken.

We zetten maximaal in op het bijbouwen van crisiswoningen voor jongeren uit de jeugdzorg, pleeggezinnen en andere doelgroepen waarbij kwetsbare jongeren betrokken zijn. De stad zorgt voor een centrale aanmeldingsdienst waar kandidaat-huurders zich kunnen inschrijven voor zowel de sociale huisvestingsmaatschappij als het sociale verhuurkantoor.

Kwetsbare groepen zoals vluchtelingen worden actief ondersteund bij het zoeken naar een geschikte woning. Dit kan via vrijwillige woonbuddy's, die we professioneel ondersteunen. De stad zorgt voor voldoende Lokale Opvanginitiatieven voor asielzoekers, al naargelang de noden.

Terug naar Wonen

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?