Studiereis Nantes - In het land van de houten olifant - Samenkomst op het stadhuis

Ontwikkeling van huisvesting en energietransitie

We werden omstreeks 10.30 uur ontvangen op het stadhuis door Pascale Chiron, de schepen voor sociale woningbouw en huisvesting. Zij vertelde over de vele manieren van leven in de stad waarbij nieuwe vormen van urbanisme en woonmogelijkheden centraal stonden.

Binnen deze vormen van wonen is het verbeteren van de levenskwaliteit in Nantes een belangrijk streefdoel. Pascale informeerde ons aan de hand van een powerpoint over de actuele toestand betreffende de huisvesting in Nantes. Ze begon haar uiteenzetting met verschillende cijfergegevens. Nantes Métropole (de stad Nantes en haar 24 aanliggende communes) telde in 2013 officieel 609 198 inwoners, waarvan er 292 718 in de stad Nantes woonden. Van deze inwoners zijn er 52 600 studerend en 331 864 werkend. In de Métropole staan er 311 602 verblijfplaatsen waarvan er 62 565 sociale woningen zijn. Toch is dit aantal sociale woningen voor Nantes niet voldoende. Er staan namelijk nog 28 000 aanvragers op de wachtlijst. Daarom streeft het stadsbestuur er naar om jaarlijks zo’n 2000 sociale woningen bij te bouwen. Dit omdat er meer en meer gezinnen met financiële problemen kampen. Ze zijn op zoek naar een betaalbare verblijfplaats waardoor er meer gelijkheid gecreëerd kan worden.

In 2016 werd door het bestuur een plan opgesteld dat streefde naar meer participatie van de bewoners binnen de projecten van sociale woningbouw. Vanuit duidelijke samenlevingsregels binnen de gebouwen van sociale huisvesting kunnen de inwoners vanaf nu hun stem laten gelden over de aanpassing en invulling van hun gebouw. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat de bewoners zelf een architect aanduiden waarmee ze samen willen werken. In andere gevallen worden dan weer werkgroepen opgesteld die zich buigen over bepaalde bouwdossiers. Telkens staan deze 4 doelstellingen centraal:

  1. Belang van een heersende participatiecultuur;

  2. Het streven naar mobilisatiecapaciteiten door het inzetten op een uitbreiden van de persoonlijke netwerken;

  3. Een knowhow creëren van de prijzen en kosten omtrent huren;

  4. Een verplichting tot resultaat tegenover de gehele bevolking;

Vervolgens wil Nantes Métropole drie nieuwe ZAC’s (ontwikkelingszones) verwezenlijken. De eerste woonzone zou in een oud spoorweggebied komen. Met een oppervlakte van 180 ha zou het 2700 woningen kunnen herbergen. Daarnaast wil men er ook multifunctionele projecten opstarten in samenwerking met handelaars, tuiniers, inwoners…

Het tweede project wil 1700 verblijfplaatsen bouwen in een oude kazerne van 13 ha groot. Van deze 1700 woningen zouden er 35 % sociale woningen, 35% betaalbare en 30% vrije markt verblijfplaatsen moeten komen. Ook komt hier een instantie die zal instaan voor de begeleiding naar werk.

Ten derde moet er een heuse natuurrijke omgeving van 50 ha komen waar bossen, waterrijke gebieden, open plekken en weiden troef zullen zijn. Er worden 1800 woningen gebouwd die midden in de natuur komen te zullen staan.

 

De grote stadsdialoog

Na deze boeiende uiteenzetting over de toekomstplannen van Nantes op vlak van woningbouw nam Julie Laernoes het woord. Zij is de vice-president van Nantes Métropole op vlak van ecologie, energietransitie, klimaat en duurzame ontwikkeling.

Julie wist ons te vertellen dat Nantes haar uitstoot van broeikasgassen in 2030 wil verminderen met 50%. Belangrijk binnen deze doelstelling is dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen. Daarom organiseren de 24 burgemeesters van Nantes Métropole een groot stadsdebat omtrent logistieke vernieuwing en energietransitie. Er zal gediscussieerd kunnen worden over mobiliteit, leefomgeving, water, energie, maar ook over urbanisme. Dit alles past binnen het streven naar een metropool in transitie. De uitkomsten van de debatten zullen rekening moeten houden met de 6 richtlijnen van het territoriale klimaatplan dat opgesteld werd in 2015 en uitgevoerd moet worden in 2017. Deze 6 richtlijnen zijn:

  1. Verminderen van de effecten van de uitstoot van broeikasgassen;

  2. Aanpassing aan klimaatverandering;

  3. Handelen naar medeverantwoordelijkheid tussen de beleidsmakers van het territorium en hun netwerk;

  4. Innoveren om te anticiperen op toekomstige acties;

  5. Volgen, meten en evalueren van het klimaatplan;

Om te anticiperen op deze 6 richtlijnen zal de grote stadsdialoog zich vooral focussen op levensstijl , ruimtelijke ordening, relatie met energie en de daarbij horende sociale impact en innovatie in Nantes. Deze vier vraagstukken zijn complexe, multidimensionale thema’s. Vooral ruimtelijke ordening is een struikelblok dat het debatteren bijzonder pittig maakt. Het ruimtelijke ordeningsplan vernieuwen met een geheel nieuwe basis zal namelijk inhouden dat er anders gebouwd zal moeten worden, men rekening moet houden met luchtvervuiling en waterbeheer… Vroeger werd dit nooit in acht genomen. Nu moet dit wel. Ook moeten de inwoners proberen om de impact op nieuw land te verminderen. Hier is een mentaliteitsverandering voor nodig. Iedereen wil namelijk zijn stad of dorp zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit alles in acht nemend zal de stadsdialoog vooral inspelen op deze mentaliteitsontwikkeling en een visie op lange termijn ontwikkelen.

Julie vertelde ons dat een goede interactie met buurtbewoners nodig is om de toekomstige projecten op brede schaal te implementeren. Vanuit deze kennis is de stadsdialoog dus zeer opbouwend om nieuwe relaties aan te gaan en win-win situaties te creëren.

Op 31 maart zullen de aanbevelingen en uitkomsten van de grote dialoog voorgelegd worden aan de beleidsmakers van de stad. Zij zullen dan vanuit deze eindconclusie een pact tekenen met bedrijven, organisaties, middenveld… om hun beloftes in te vullen.

 

       

 

Stadstuinieren

Het stadsbestuur tracht ook te vergroenen door in te zetten op co-actief stadstuinieren. Het voorziet verschillende percelen waar er door de buurtbewoners getuinierd kan worden. Elke familie kan een eigen perceel verkrijgen dat ze kunnen gebruiken om hun groenten, fruit of gewassen op te telen. Ook kan er samen geïnvesteerd worden om met anderen een perceel aan te kopen en te telen. De stad streeft naar zoveel mogelijk transparantie tussen hen en de gezinnen. Zo kunnen conflicten preventief vermeden worden en bestaat er zeer grote cohesie tussen de tuiniers. Op dit moment zijn er meer dan 1000 verschillende percelen ter beschikking van de burger. Streefdoel naar komende jaren is dit aanbod uitbreiden naar 2000 percelen.

 

Fietscultuur

Opmerkelijk was dat er in de uitleg van zowel Julie als Pascale bijzonder weinig aandacht ging naar fietsers. Er werd door ons dan ook, als inleiding op het bezoek aan Semitan, het thema mobiliteit aangehaald. De herinrichting van het openbaar domein is immers naast sociale huisvesting en energietransitie ook een beleidsprioriteit. Binnen dit domein is het stadsbestuur een nieuw transportnetwerk aan het bepalen, maar de fietser staat hier niet centraal. Blijkbaar komt dit omdat er in de Franse grootsteden geen fietscultuur heerst. Een opmerkelijk gegeven dat ervoor zorgt dat het voor steden zeer lastig is om mensen aan te zetten tot het gebruiken van de fiets als vervoermiddel. Julie merkte ook op dat de fietspaden die in Nantes worden ingericht niet zijn aangepast aan de fietsgebruiker. Tijdens onze stadswandelingen was dit inderdaad duidelijk merkbaar. Er wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen fietsers of voetgangers, fietspaden eindigen abrupt en regelmatig is het voor de personen op de fiets zeer moeilijk merkbaar waar ze nu eigenlijk op de baan moeten fietsen.

Ondanks de inspanningen van de stad rond fietsverkeer is het aantal fietsen op de weg amper gestegen met 2%.

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws van Groen Antwerpen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Reageer als eerste

Check je e-mail om je account te activeren.