Studiereis Nantes - In het land van de houten olifant - Samoa

Om 10.00 uur werden we verwacht op Île de Nantes. We namen de tram en de bus vanuit het hotel naar het eiland en wandelden daar naar de oevers van de Loire. Iedereen verzamelde zich langs het water, richtte zijn blik naar de kade en luisterde naar Wouter Van Besien. Hij wist ons namelijk te verblijden met een gedicht. De aanwezigen luisterden naar zijn dichterlijk vermogen, beaamden zijn rijmtalent en applaudisseerden na afloop. Na dit klein intermezzo beenden we door naar de loods waar Jean-Luc Charles ons op stond te wachten.

SAMOA

Jean-Luc Charles begon zijn uitleg met het verduidelijken van de organisatie. Samoa (la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique) is sinds 2003 bevoegd over het stadsproject van Île de Nantes. De organisatie handelt als aanbestede eigenaar. Het is, net zoals Semitan, een publiek-private onderneming. Samoa implementeert het landbeheer van het eiland en is bevoegd voor het opstellen van het masterplan voor de transitie van de stad.

In 2010 werd Marcel Smets, een Belgische architect en stadsontwikkelaar, aangesteld als hoofd van het stadsproject. Het doel van het project is om families die naar de voorstad verhuizen te voorzien van alternatieven die passen binnen een model van sociale diversiteit, levenskwaliteit, cohousing, economische en culturele activiteiten en duurzame ontwikkeling. Daarbovenop streeft Samoa naar een grote transformatie op vlak van mobiliteit waarbij vooral ingezet wordt op het uitbreiden van het tramnetwerk en circulatie voor fietsen dat gepaard gaat met het aanplanten van meer groen.

 

Het stadsproject werd in 1999 opgestart en ingedeeld in twee fases. De eerste fase liep over een tien jaar durende periode. Hierbinnen stond zowel het delen en ontwikkelen van publieke ruimtes centraal als het ontwerpen van het stadsproject aan de hand van bestaande contouren. Zo kon elk nieuw project in context geplaatst worden en kon het project de toekomst van de sector waarbinnen het zich bevond, duidden.

De tweede fase trad in 2010 in werking. Vanaf toen werd er vooral ingezet op de liberalisering van grote industriële delen in het zuid-westen van het eiland. De start van een herontwikkelingsplan voor 200 hectare grond in het hart van de agglomeratie werd vanaf dan gegeven. De stad is aan het veranderen, net zoals de verwachtingen van haar inwoners. Geconfronteerd met de hedendaagse klimaat, milieu, economische en sociale problemen is het op zoek naar manieren om harmonieuze ontwikkeling te bekomen. 

Diversiteitsmodel

Île de Nantes heeft als doelstelling om 10.000 nieuwe appartementen te bouwen waarbij het haar populatie verdubbelt en er ingezet wordt op sociale diversiteit. Zo zullen 25% van de gebouwen sociale woningen worden en nog eens 25% worden betaalbare woningen. Een energieke stad heeft winkels, diensten, een mengeling van ondernemingen en residenties nodig. Daarom zullen de nieuwe operaties inzetten op architecturale kwaliteiten om mensen aan te trekken in een innovatieve en aangename leefomgeving.

 


Ontwikkelen van economische aantrekkelijkheid

In het kader van het creëren van 15.000 nieuwe jobs zal Île de Nantes focussen op de kenniseconomie. Vooral projecten in de gezondheidssector, culturele industrie, training en educatie zullen ondersteund worden. Het zal een brede waaier van industriële activiteiten, traditionele diensten, sociale en solidaire economie, ambachtelijkheid en kleinhandel aanbieden. Dit vanuit de gedachtegang dat in onzekere tijden steden best een diverse economie handhaven om te anticiperen op economische veranderingen.

Duurzame ontwikkeling

Het hele eiland is ingericht als een heus eco-district waar de stad opnieuw een connectie maakt met de natuur om haar inwoners in een zorgeloze omgeving te laten leven. Hierbij is het van belang dat er een duurzaam handvest wordt ondertekend dat het ontwerp, de constructie en het managen van het stadsproject uitwerkt. Dit handvest moet mee de richtlijnen van de Europese Gemeenschap ondersteunen die van toepassing zijn voor het eiland. Op vlak van duurzame ontwikkeling zullen er in het handvest richtlijnen neergeschreven worden omtrent energie, mobiliteit, biodiversiteit, water -en afvalmanagement, bodemvervuiling, economische en sociale duurzaamheid, enzovoort.

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws van Groen Antwerpen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Reageer als eerste

Check je e-mail om je account te activeren.