Samen met partners in het werkveld


Samen met partners in het werkveld maken we werk van een preventief gezondheidsbeleid voor het bevorderen, beschermen of behouden van de gezondheid. Gezonde voeding is daar een belangrijk aspect in. In samenwerking met de scholen werken we sterk op gezonde voeding. We bieden lessenpakketten aan en zorgen voor de nodige financiële en logistieke ondersteuning aan scholen om een gezonde maaltijd, verse soep of fruit op school aan te bieden. Tot slot hebben we ook aandacht voor een gezond schoolklimaat. In samenwerking met ziekenhuizen en gezondheidsexperts werken we vormingscampagnes over gezond en kwaliteitsvol leven, antirookmaatregelen en preventieve screenings uit. Met de partners in de geestelijke gezondheidszorg maken we sterk werk van suïcideprecentie, alcoholpreventie en drugpreventie. We willen elke Antwerpenaar in beweging krijgen, jong als oud. Voor deze laatste groep werken we samen met dienstencentra en woonzorgcentra die actief zijn rond valpreventie.

We organiseren een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen die zorg nodig heeft. Het is de kerntaak van het Zorgbedrijf en ZNA om betaalbare zorg voor iedere Antwerpenaar mogelijk te maken. Het Zorgbedrijf en ZNA mogen geen winst maken. De organisatiestructuur moet zich op haar kerntaak kunnen focussen, daarom willen we ze grondig hertekenen. De nadruk moet opnieuw op ‘Zorg’ en ‘Ziekenhuis’ liggen, niet langer op ‘bedrijf’.

De stad detecteert hiaten in het aanbod van gezondheidszorg en vult die in door zelf initiatieven te nemen binnen het kader van het OCMW of door samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met organisaties die actief zijn op het grondgebied.

Er moeten voldoende huisartsen zijn in iedere wijk. In wijken waar er nu een tekort is neemt de stad samen met de huisartsen ondersteunende maatregelen zodat huisartsen zich in deze wijken vestigen. Dit kan gaan van het mee zoeken naar een pand, het aanstellen van een meter of een peter voor beginnende huisartsen, het groeperen van huisartsen in een huisartsenpraktijk of een wijkgezondheidscentrum. De stad biedt voor hen omkadering in de vorm van een ondersteunend aanbod rond gezondheidspreventie, consultaties sociale verpleegkundigen, gratis tandzorg in de wijkgezondheidscentra en CLB’s, eerstelijnspsychologen … Signalen van huisartsen worden opgepikt en acties worden uitgewerkt per wijk.

Een heel specifieke kwetsbare groep op het vlak van mentale en fysieke gezondheid zijn de sekswerkers. Als lokaal beleid moeten we hen een veilige omkadering bieden, die hun welzijn maximaal garandeert. Daarom pleiten wij voor een continuering van het huidige raamprostitutiebeleid in de gedoogzone. De stad moet op federaal niveau pleiten voor een verdere decriminalisering van de prostitutie en het uitbouwen van een goed socialezekerheidsstatuut voor sekswerkers.

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?