Samen met kinderen en jongeren de stad maken


inderen en jongeren zijn belangrijke deelnemers aan onze samenleving. Ze hebben geen stem- recht, maar maken wel bijna 1/3 van de bevolking uit. Hun mening is van belang en hun zienswijze is verfrissend en leerrijk. Hen als volwaardige burgers bij het beleid betrekken, is een inves- tering in de toekomst.

Een stad die gelooft in haar jeugd, laat hen zelf de lijnen uitzetten voor hun toekomst en ondersteunt elk initiatief dat van onderuit groeit.

Een stad op maat van kinderen en jongeren maak je samen met hen, door hen te betrekken in het uitwerken van beleid op straat-, wijk- en stadsniveau. We willen kinderen en jongeren meer inspraak geven en beter betrekken bij de beslissingen die worden genomen op verschillende beleidsdomeinen.

De stad gaat daarom naar kinderen en jongeren toe. Zij bevraagt hen op plekken waar zij vaak komen: op straat, op speelpleintjes, in de jeugdvereniging, op school, op café, in winkelstraten, in de sportclub,… We doen dat op verschillende manieren die kinderen en jongeren aanspreken en inspireren. Ze doet dat in samenwerking met het jeugdwerk, scholen en jeugdraden en vertrekkend vanuit verschillende doelgroepen. Zo krijgen inspraak en participatie van kinderen en jongeren een belangrijke plek in onze stad.

We blazen de Stedelijke Jeugdraad nieuw leven in. De Stedelijke Jeugdraad is, in samenspraak met de districtsjeugdraden en het Studentenoverleg, dé draaischijf voor kinder- en jongerenparticipatie. We maken deze adviesraden sterk, ze krijgen een jeugdig sausje en ze worden volwaardig (met personeel en middelen) ondersteund op jongerenmaat. De Stedelijke Jeugdraad werkt goed samen met de J100 en andere vernieuwende participatie-initiatieven. De Stedelijke jeugdraad mag advies geven over alle soorten thema’s, dus ook thema’s als politie, armoede, mobiliteit, welzijn, ruimtelijke ordening, wonen, enzovoort kunnen aan bod komen. We maken de jongeren en hun adviesradsen sterk door te luisteren en aan de slag te gaan met de verschillende adviezen die de jongeren aanbrengen.

We zoeken samen met de jongeren naar manieren om kinderen en jongeren in gesprek te laten gaan met gezagdragers, zoals de burgemeester, schepenen, de politiecommissaris, bedrijfsleiders, schooldirectie, gemeenteraadsleden, enzovoort.

Ruimte blijkt steeds opnieuw een erg belangrijk thema voor jongeren. Daarom wordt er in de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening; onafhankelijke adviesraad die advies geeft aan het stadsbestuur over ruimtelijke ordening) een plek exclusief voor de Stedelijke Jeugdraad voorbehouden. Daarnaast zal de stad een educatief spel (laten) ontwikkelen waar jongeren in de 3e graad secundair worden uitgedaagd om kritisch na te denken en in debat treden over stadsontwikkeling in Antwerpen. Tot slot zal de stad kinderen en jongeren en het jeugdwerk actief betrekken, bij de opmaak van plannen voor stadsontwikkelingsprojecten in hun buurt.

Jongeren maken deel uit van de beslissingsorganen van de stedelijke jeugdcentra en de stedelijke uitleendienst. En ze mogen mee bepalen hoe subsidies worden verdeeld. Ze krijgen hiervoor de inhoudelijke en praktisch ondersteuning.

Met een degelijk participatief traject betrekt de stad kinderen en jongeren bij de opmaak en de uitvoering van het strategisch meerjarenplan.

Geen inspraak zonder uitspraak. Bij elke inspraakactie, advies, bevraging … koppelen we achteraf ook terug wat er met de input is gebeurd.

(zie ook Hoofdstuk Stadsdemocratie)

Terug naar Jeugd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?