Het bundelen van krachten in een netoverschrijdend flankerend onderwijsbeleid


Het flankerend onderwijsbeleid van de stad is een belangrijke pijler om netoverschrijdende samenwerking en onderwijsvernieuwing in alle Antwerpse scholen te stimuleren. Groen wil dat het Onderwijsnetwerk Antwerpen zich verder ontwikkelt tot een integrale dienst die zowel een actieve als een regisseursrol opneemt. In de eerste plaats zorgen zij voor verbindingen tussen onderwijs enerzijds en jeugd, cultuur, sport en welzijn anderzijds. Want kinderen laten opgroeien tot mondige en competente burgers, dat kan je niet enkel in een klaslokaal. Groen pleit daarom in Antwerpen voor:

Het organiseren van netoverschrijdende samenwerking en intervisie via:

 • de organisatie van stadsbrede pedagogische studiedagen
 • de verdere uitbouw van een kennis- en ervaringscentrum dat in de eerste plaats het beleidsvoerend vermogen van scholen wil versterken
 • het ondersteunen van en het opnemen van de regie van belangrijke onderwijsactoren zoals de Onderwijsraad

De stad als leer- en experimenteerruimte:

 • het gratis aanbieden van schoolexterne activiteiten binnen de stad voor alle Antwerpse scholen
 • het stimuleren van omgevingsonderwijs door uitgewerkte lessenpakketten voor buitenschoolse activiteiten in de stad

Een stad die niemand achterlaat of uitsluit:

 • het ondersteunen van scholen bij het uitwerken van hun diversiteits- en antidiscriminatiebeleid
 • het intrekken van het verbod op levensbeschouwelijke, religieuze of andere symbolen, om te beginnen in het eigen AGSO, zowel bij leerlingen, als bij leerkrachten. We schaffen het hoofddoekenverbod Het stedelijke onderwijs werkt actief aan het opbouwen van vertrouwen met alle ouders en heeft daarbij extra aandacht voor ouders uit etnisch-culturele minderheidsgroepen en gelovige ouders. Daarnaast wordt binnen de Onderwijsraad een gesprek op gang gebracht om de andere onderwijsnetten te bewegen tot het ongedaan maken van het huidige algemene verbod
 • een stad die het welbevinden van kinderen en jongeren op school zeer belangrijk vindt en hier extra inspanningen rond Extra aandacht gaat naar kwetsbare doelgroepen zoals LGBTI+ jongeren, kinderen en jongeren in armoede, jongeren met psychische problemen, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond enz. In het kader van de LGBTI+ sensibilisering en welbevinden op school ondersteunen we initiatieven van leerlingen zoals Gay-Straight allianties.
 • de stad zet alles in het werk om pesten op school tegen te gaan

Voldoende leerkrachten en een actieplan om te komen tot een lerarenkorps dat de diversiteit van de Antwerpse samenleving weerspiegelt:

 • de opschorting van het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke, religieuze of andere symbolen voor leerkrachten
 • het uitwerken van een alternatief kader voor het door de Vlaamse overheid geschrapte systeem met mentoren

Terug naar Onderwijs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?