Mensen met warmte ontvangen


We ontvangen iedereen met warmte. Kom je aan het loket, ben je een nieuwkomer, moet je ergens geraken en heb je een beperking? We ontvangen en helpen je met warmte.

 • We werken met eenvoudige websites en toegankelijke dienstverlening. We helpen mensen bij het invullen van documenten, als het hen niet lukt. We vereenvoudigen aanvraagprocedures bij de stad.
 • Je kan voor basisdienstverlening zowel op afspraak als zonder afspraak bij de stadsloketten terecht.
 • Bij nieuwe wetgeving en procedures hebben we oog voor een snelle en gemakkelijke uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de Transgenderwet bij identiteitskaartwijziging.
 • We zetten in op toegankelijke communicatie. De vraag of elke inwoner de boodschap kan begrijpen, is het vertrekpunt.
 • Toegankelijke taal van alle stadscommunicatie is een vereiste. Daarnaast voeren we specifieke communicatie van de stad in verschillende thuistalen. Zo worden Antwerpenaars op hun maat geïnformeerd over hun rechten en plichten.
 • We maken de eigen diensten toegankelijk voor iedereen. Stadsmedewerkers krijgen een doorgedreven opleiding om om te gaan met diversiteit. Zowel geschreven als gesproken communicatie is diversiteitsneutraal. Ervan uitgaan dat als iemand trouwt, het met iemand van het andere geslacht zal zijn, kan niet meer. We stimuleren daarnaast het gebruik van ondersteunende communicatietechnieken zoals picto’s en de BlueAssist-kaart of -app
 • We zorgen voor eerlijke toegang en mobiliteit voor iedereen in alle stedelijke dienstverlening en in de dienstverlening van uitvoerende partners. De A-kaart en hulp bij particulier vervoer via fietstaxi zijn hiervan twee voorbeelden (zie ook hoofdstuk toegankelijke stad).
 • Voor hen die de taal nog niet machtig genoeg zijn in contacten met de stad, zetten we stedelijke medewerkers met een andere thuistaal in en werken een visie uit rond een tolkenplatform op stads- en districtsniveau.
 • Antwerpen staat mee garant voor het recht op dringende medische hulp.
  • Het OCMW maakt afspraken met de medische sector via een conventie. Daarin staan duidelijke antwoorden op volgende vragen: welke gegevens heeft het OCMW precies nodig? Welke formulieren moet het OCMW gebruiken? Wat te doen met spoedgevallen of in het weekend?
  • Het OCMW werkt met een medische kaart zodat de zorgverstrekker zeker is van de betalingsverbintenis en de patiënt in kwestie niet bij elke dringende situatie langs het OCMW moet. Het OCMW volgt de inschatting van de medische zorgverstrekker als het over hoogdringendheid gaat.

Nieuwkomers ontvangen we met warmte. We gaan uit van integratie als samenwerkingsoefening, in twee richtingen. De ontvangende samenleving doet inspanningen om nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen in het lokale integratieproces. Nieuwkomers engageren zich om volwaardig deel te worden van een lokale samenleving.

 • In samenwerking met lokale onthaalbureaus, partner- en middenveldorganisaties organiseren we onthaalmomenten voor nieuwe inwoners om hen kennis te laten maken met lokale voorzieningen en wegwijs te maken in de lokale dienstverlening. Sociale tolken zorgen mee voor toegankelijkheid.
 • Antwerpen heeft specifieke aandacht voor kwetsbare groepen zoals nieuwkomers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Het onthaal voor deze groepen wordt gericht op plaatsen waar nieuwkomers effectief aanwezig zijn, zoals asielcentra, lokale opvanginitiatieven en vrijetijdsinitiatieven van het middenveld. De stad garandeert dat deze mensen de rechten krijgen die hen toekomen en vermijdt extra financiële drempels.
 • We investeren in hulpverlening die mensen bijstaat in hun zoektocht naar een waardig en zinvol leven. Dit kan onder meer door initiatieven gericht op toekomstoriëntering van mensen zonder wettig verblijf in de vorm van psychosociale bijstand. Toekomstoriëntering is gericht op een zinvol toekomstperspectief voor het migratieproject van de hulpvrager. Dat vraagt ook investeren in ruimte, rust en respect, zodat mensen op een doordachte manier keuzes kunnen maken over hun toekomst in dit land of een derde land, of vrijwillig kunnen terugkeren.
 • Een groep van hoogopgeleide nieuwkomers vormt een uitgesproken kans. Zij kunnen met een beetje extra opleiding snel ingeschakeld worden. Opgeleide personen slagen er vaak ook sneller in de taal te leren en kunnen een voorbeeld zijn voor anderen.
 • De kennis van het Nederlands is belangrijk voor een vlotte communicatie in de stad en voor kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. We voorzien voldoende lessen Nederlands voor iedereen die dat wil, en overtuigen iedereen om aan die taallessen deel te nemen. Tegelijkertijd is ook meertaligheid een troef. We omarmen alle meertaligheid die in onze stad aanwezig is.
 • We ondersteunen het onthaalonderwijs en geven impulsen voor Nederlands op de werkvloer.
 • We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We stimuleren in alle diensten het gebruik van het Nederlands. Taal is geen doel op zich, maar een communicatiemiddel.
 • Nederlands leren is een element om stappen vooruit te zetten in onze stad, en mag nooit misbruikt worden om sociale rechten af te pakken.
 • We werken samen met partners als VDAB, door werkgevers te sensibiliseren, jobcoaching te organiseren en vrijwilligerswerk te ondersteunen als opstap naar werk.
 • Een lokaal integratiebeleid moet er voor iedereen zijn en sluit niemand uit. We bieden hulpmiddelen en ondersteuning voor vluchtelingen ook consequent aan andere kwetsbare doelgroepen aan.
 • Artikel 77 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een persoon zonder wettig verblijf helpen of bijstaan niet strafbaar is als die hulp vooral uit humanitaire overwegingen verleend wordt. Antwerpen garandeert dat vrijwilligers en professionele hulp- en dienstverleners naast medische hulp ook voedsel, kledij en onderdak mogen geven en op zoek mogen gaan naar een oplossing voor de verblijfsituatie. Ze kunnen hiervoor niet vervolgd of gestraft worden.
 • Antwerpen staat mee garant voor het fundamentele recht op onderwijs.
 • Antwerpen garandeert een inschrijvingsprocedure die het voor ouders van kinderen zonder wettig verblijf mogelijk maakt hun kind op een gemakkelijke en niet bedreigende manier in te schrijven in het onderwijs. De stad komt voor kinderen zonder wettig verblijf tussen in de kosten verbonden aan schoolactiviteiten.
 • Noch Atlas, noch de Centra voor Basiseducatie, noch de Centra voor Volwassenenonderwijs oefenen controle uit op verblijfsvergunningen van kandidaat-leerlingen.
 • De stad besteedt specifieke aandacht aan de noden van LGBTI+ nieuwkomers, bijvoorbeeld met betrekking tot (kleinschalige) huisvesting, in contact brengen met vertrouwensperonen binnen de LGBTI+ gemeenschap, psychosociale ondersteuning ... .

Asielzoekers en vluchtelingen vluchten van oorlog, vervolging en honger. Antwerpen reikt hun de hand door de regierol voor de opvang van asielzoekers over te nemen. Zo kunnen we beter inschatten waar er kansen zijn.

 • We onderzoeken het potentieel, de capaciteit en de mogelijkheden van leegstaande gebouwen. We gaan in gesprek met eigenaars en organisaties, in samenspraak met Fedasil en het OCMW.
 • We zetten in op kleinschalige initiatieven door Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s).
 • Via Stadsmakers en servicepunt vrijwilligers organiseren we een centraal informatiepunt waarbij burgers die zich vrijwillig willen inzetten voor vluchtelingen, terechtkunnen met al hun vragen. Waar moeten ingezamelde kleren heen? Hoe kunnen vrijwilligers zich nuttig maken? De betrokken ambtenaar maakt een inventaris op van alle initiatieven van burgers en organisaties. Op die manier kunnen vragers en aanbieders elkaar vinden.

Groen wil ook hernieuwde aandacht voor de realiteit van mensen zonder wettig verblijf, die steeds manifester wordt. Voor deze mensen garanderen we opnieuw een aantal basisrechten zoals het recht op dringende medische hulpverlening, onderwijs en nachtopvang. In plaats van de ogen te sluiten voor de realiteit kan het stadsbestuur zo de ‘verborgen stad’ een plaats geven in het beleid.

Samenleven >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?