Effectief en intelligent straffen


Groen hecht groot belang aan herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze hebben aangericht. Ook gemeenschapsdienst wordt vaker als straf ingezet.

De strafinstelling in de Begijnenstraat moet een voortrekkersrol spelen in het opvolgen, omkaderen en opnieuw in de maatschappij integreren van daders van misdrijven. Projecten waarbij het persoonlijke netwerk van gedetineerden wordt betrokken en projecten zoals TOP-coaches, die jongeren die voor het eerst in contact komen met de gevangenis via vrijwillige buddy’s ondersteunen in hun re-integratie, verdienen alle steun.

Daarnaast kiezen we voor meer elektronisch toezicht. We pakken het misbruik van de voorlopige hechtenis aan. Al deze maatregelen kunnen leiden tot een gevoelige vermindering van de overbevolking in de gevangenis.

Als jongeren lichte inbreuken plegen als nachtlawaai, winkeldiefstallen of illegale graffiti,  wordt een gesprek georganiseerd tussen politie, ouders en jongere. De gemaakte afspraken worden in een contract gegoten. Deze afspraken gaan over alles wat belangrijk is voor het gezin: school, vrije tijd, de band tussen ouders en jongere ... Wanneer de ouders en de jongere een engagement tot begeleiding aangaan, gaat de begeleider samen met de jongere en de ouders na op welke domeinen ondersteuning wenselijk is.

Als problemen met jongeren de mogelijkheden van ouders overstijgen, is het inschakelen van integrale jeugdhulpverlening of jeugdrecht onvermijdelijk. Zij zorgen voor heropvoedingsscenario’s die rekening houden met cultuurverschillen en met de mechanismen van schuld, schaamte, groepsmechanismen en meer. Daarnaast is er meer nood aan opvolging. Projecten als Kwadraat, U-turn, alternatieve straffen, time-out-projecten of herstelbemiddeling verdienen aanvulling en uitbreiding.

Door een diverse samenstelling van het politiekorps (vrouwen, nieuwe Belgen …) leren alle agenten omgaan met diversiteit. Ook moeilijke thema’s worden bespreekbaar gemaakt (racisme en discriminatie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, geweld tegen holebi’s en transgenders).

Veiligheid >>

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?