Groen Antwerpen stelt haar armoedeplan voor de stad voor

13 November 2013

Groen Antwerpen stelde vanmiddag haar armoedeplan voor de stad voor. Het plan bevat naast een uitgebreide visie op de problematiek een uitgebreid pakket aan maatregelen om armoede te voorkomen en te bestrijden in Antwerpen.  Meyrem Almaci:"De afgelopen jaren klonk het rechten-plichten discours binnen het Antwerps sociaal beleid steeds luider. Dit lijkt enkel versterkt te worden sinds het aantreden van de huidige meerderheid. 'Het OCMW is er voor de echte armen en moet zich terugplooien op zijn kerntaken', klinkt het. Hoe dit wordt ingevuld is echter niet duidelijk: wie bepaalt bijvoorbeeld de criteria voor de 'echte armen', en is het kerntakendebat ten gronde gevoerd met alle partners? We krijgen enerzijds alarmerende signalen over het gebrek aan samenwerking vanuit het middenveld. anderzijds wachten we nog steeds op het transversale armoedeplan. Een permanent overlegorgaan tussen stad en middenveld is dringend noodzakelijk. Want armoede bestrijden doe je door een slimme mix aan maatregelen te nemen op verschillende beleidsdomeinen met input van ervaringsdeskundigen en mensen op het terrein."

 

Groen doet daarom, vanuit de omgevingsanalyse van het OCMW van Antwerpen, een reeks eigen concrete voorstellen. We doen dit aan de hand van de thema's sociale rechten, arbeid, wonen, gezondheid en onderwijs. Het is de plicht van onze beleidsmakers om deze sociale grondrechten te realiseren. Tot slot voegen we het thema diversiteit toe.

 

Dirk Avonts, OCMW-raadslid:"Als het de stad ernstig is met de aanpak van kinderarmoede, is het onverantwoord om het leefloon van alleenstaande ouders af te nemen. Dit is bij uitstek een structurele maatregel, onderzoek bewijst immers dat investeren in de eerste levensjaren van het kind maatschappelijk en economisch rendeert. Verder willen we het huidige systeem van de aanvullende steun (B norm) uibreiden. Groen wil ook gratis soep op school voor alle leerlingen, op deze manier garandeer je voor ieder kind ongeacht de thuisssituatie een gezonde maaltijd. Op vlak van wonen willen we verder inzetten op sociale huurwoningen en het behoud van het loon van alleenstaande in geval van cohousing zoals in Sint-Niklaas reeds gebeurt. Op gebied van gezondheid willen we het Gentse voorbeeld van maatschappelijke tandzorg naar Antwerpen halen. Op vlak van werk willen we af van het culpabiliserende verhaal en een intensifiëring en uitbreiding van tal van sociale tewerkstellingsprojecten en samenwerkingen met Werkhaven, Levanto. Op vlak van onderwijs willen we verder dat de projecten voor de aanpak van ongekwalificeerde uitstroom en van het watervalsysteem worden uitgebreid en dat ook scholen en bedrijven mee verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van bvb. de stageplaats.

 

Almaci: "Het aantal mensen met schulden stijgt, ook bij de werkende bevolking ? er zijn steeds meer 'werkende armen'. Het aantal jobs daalt. In die realiteit is het niet aan de orde om werklozen te stigmatiseren of louter individueel verantwoordelijk te stellen voor hun situatie. Niemand kiest voor armoede, en er is dus ook geen sprake van louter eigen keuze 'om kansen te grijpen' om uit de armoedeval te kunnen ontsnappen. Het is alle hens aan dek op alle fronten. Activering en de kennis van het Nederlands zijn belangrijk, voornamelijk voor de eigen emancipatie en het versterken van competenties, maar zijn niet de essentie of het tovermiddel waarvoor ze vaak worden versleten. Zo merken we dat heel veel allochtone armen een job hebben, of ondanks een diploma hoger onderwijs nog steeds niet aan een job geraken. Aanpakken van uitsluiting en respect voor eigenheid en eigenwaarde zijn dus minstens even belangrijk. Vandaar dat Groen ook expliciet het thema diversiteit en eigenheid mee opneemt."

 

Avonts: "Er moet meer werk gemaakt worden van mobiele crèches, kinderopvang (één van de grootste drempels in het zoeken, vinden van werk of het volgen van Nederlandse les) en we vragen specifieke aandacht voor vervoersarmoede. Op vlak van dienstverlening vragen we aan het stadsbestuur expliciet om geen stadskantoren af te bouwen, om niet enkel op digitalisering in te zetten. We pleiten daarnaast naar voorbeeld van Gent voor de opstart van een project rond maatschappelijke tandzorg, en wil ondersteuning van werking en opstart van wijkgezondheidscentra, met bijkomende aandacht voor geestelijke gezondheidszorgen."

Lees al onze concrete voorstellen in bijlage 1.

 

Groen ziet een armoedebeleid als een springplank naar een beter leven voor iedereen in Antwerpen: via structurele en gerichte maatregelen mensen perspectief bieden op een betere toekomst en op een leven in waardigheid. In het huidige beleid zien wij een sterke aandacht voor controle ? die een noodzakelijk element is, maar niet de essentie ? een gebrek aan coherente visie, en een gebrek aan concrete maatregelen. Met onze voorstellen willen we dan ook een sterke aanzet leveren aan het stedelijk armoedebeleid. Dat dit een work-in-progress is dat continu zal moeten worden geëvalueerd staat buiten kijf.

Onze volledige visie op armoede in Antwerpen vindt u in bijlage 2. 

BIJLAGEN:
perspectief%20nu-concrete%20voorstellen.pdf