Acties voor een goed bestuur


De burgemeester en de schepenen zitten niet meer in het parlement, maar zijn voltijds met onze stad bezig.

De stedelijke kabinetten worden afgeslankt. Het beleidsvoorbereidend werk gebeurt in de eerste plaats door een sterke administratie.

Schepenen hebben enkel zitting in een intercommunale, als ze daar namens de stad en binnen hun bevoegdheden meerwaarde hebben. Daar staat geen extra vergoeding tegenover.

Door de invoering van een transparantieregister is het voor iedereen duidelijk welke contacten schepenen hebben met private ondernemingen en lobbyisten en wat daar gezegd wordt.

De gemeenteraad en de districtsraden zijn een plek van echt democratisch debat, waar ook de burgers inbreng hebben. Om dat project een bloei te brengen, stellen we een onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad en de districtsraad aan (en dus niet meer de burgemeester of de districtsburgemeester).

Ambtenaren hebben spreekrecht. Zij worden actief ondersteund bij de omslag naar een nieuwe bestuurscultuur.

De delegatie van bevoegdheden van gemeente- en districtsraden naar de colleges wordt herbekeken. Nu kunnen de districtsraden over veel te weinig dossiers de eindbeslissing nemen.

De districten zijn creatieve politieke hotspots, dicht bij de burgers. We geven ze meer slagkracht, onder meer door een verdubbeling van de dotaties en door bijkomend personeel.

De rol en opdracht van autonome gemeentebedrijven en stedelijke vzw’s (ZNA, Zorgbedrijf, Vespa …) lijnen we scherper af. Zij spelen een duidelijke rol in de realisatie van de doelstellingen van het stadsbeleid. We zorgen ervoor dat hun besluitvorming volledig transparant is.

De stad werkt nauw samen met de gemeenten uit de rand rond Antwerpen, in eerste instantie voor mobiliteit en stadsontwikkeling. Een echte stadsregionale samenwerking komt ook tot stand op andere beleidsdomeinen.

<< Goed Bestuur

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?