Burgers spreken mee


We informeren, geven inspraak, beslissen samen en doen samen. Daarbij investeren we in alle mogelijke doelgroepen en gebruiken we aangepaste werkvormen. We hebben oog voor alle vormen van diversiteit. Bij elk participatieproces stellen we een tijdspad en een stappenplan op, richten we een participatiewerkgroep op en gaan we een resultaatsverbintenis met de stad aan.

We zien participatie erg ruim. Die kan zowel betrekking hebben op de besluitvorming over inhoudelijke thema’s en de agendasetting als op de budgettering.

Om volwaardige burgerparticipatie te garanderen, passen we de bestuursstructuren van de stad aan. Op het vlak van beleid krijgt één schepen de uitdrukkelijke bevoegdheid van participatie. Binnen elk kabinet duiden we één medewerker aan als aanspreekpunt voor participatie binnen de bevoegdheden van zijn of haar schepen. In de begroting voorzien we een apart budget voor participatie.

We richten een participatieraad op, samengesteld uit participatiedeskundigen, bewoners, ambtenaren en beleidsmensen. Deze raad moet niet alleen expertise opbouwen over participatieprocessen, maar die ook op een toegankelijke manier overbrengen naar de burgers. De participatieraad wordt een aanspreekpunt voor burgers die participatieprocessen willen opzetten.

We herdenken en versterken de bestaande adviesraden. Onafhankelijke adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen blijven zeker zinvol. Adviesraden krijgen tijdig de juiste informatie, worden ondersteund met voldoende personeel en middelen, worden actief om advies gevraagd over de grenzen van de beleidsdomeinen heen, kunnen ook op eigen initiatief adviezen geven en krijgen een gemotiveerd antwoord op al hun adviezen. Groen pleit voor aparte adviesraden op stedelijk niveau, onafhankelijk van de adviesraden in de districten.

Het Stedelijk Wijkoverleg (SWO) staat opnieuw los van de Districts- en Loketwerking. Het wordt uitgebouwd als een onafhankelijke dienst, een service center ‘buurt- en wijkoverleg’, voor de uitwerking van het participatiebeleid in de stad en in de districten. Het krijgt daartoe niet alleen de nodige vrijheid en onafhankelijkheid, maar ook de nodige middelen en mensen.

Groen investeert in de participatie van minderheidsgroepen: een samenleving kan alleen maar groeien als de onderlinge gelijkwaardigheid tussen burgers toeneemt. Om iedereen te bereiken, hanteren we diverse werkvormen: vergaderingen overdag, wandelingen in de wijk zelf, maquettes op een plein, bij een organisatie, in een school; we werken samen met het middenveld om bepaalde groepen te bereiken; we bevragen ook expliciet kinderen en jongeren; we werken met beeldmateriaal en computermodellen.

Voor het participatiebeleid maken we voldoende budgetten vrij. De extra investering is te verwaarlozen ten opzichte van de grote mobilisatie van het sociaal kapitaal in de stad.

<< Stadsdemocratie

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?