De Slachthuissite kan een toonvoorbeeld van toekomstgerichte stadsontwikkeling worden.

18 December 2017

De Slachthuissite kan een toonvoorbeeld van toekomstgerichte stadsontwikkeling worden.

"Een hoge woondichtheid moet je combineren met een hoge leefkwaliteit.", zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen.

 "De stad kan van den Dam een verkeersluwe wijk maken, met een hoge stedelijke dichtheid, performant openbaar vervoer, voldoende groen en plaats voor sport, spel en ontmoeting." Groen heeft een concreet plan uitgewerkt om de plannen voor de Slachthuissite (en het Noordschippersdok/Lobroekdok) te verbeteren.

De Gecoro gaf, naar aanleiding van het definitief masterplan Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok en het voorontwerp RUP, een uiterst kritisch maar ook erg duidelijk, geactualiseerd advies.

Dat advies, in combinatie met de bezorgdheden van de buurt, moeten we aangrijpen om de plannen te verbeteren. Als het stadsbestuur uit de impasse wil geraken, moet het de plannen van de Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok aanpassen. Dit moet gebeuren, los van de speculaties door grondeigenaars en ontwikkelaars. 

Groen heeft daarom een concreet plan uitgewerkt, om de plannen te verbeteren. We houden rekening met het advies van de gecoro en de vragen van de buurt en leggen een hoge ambitie op qua kwaliteit. Op die manier kunnen we een hoge woningdichtheid combineren met hoge leefkwaliteit. Het project heeft alles in zich om van den Dam een voorbeeldwijk te maken. Een voorbeeld voor andere toekomstige ontwikkelingen in de stad.  Een wijk waar ze vanuit het buitenland naar komen kijken ...

De stad kan van den Dam een verkeersluwe wijk maken, met een hoge stedelijke dichtheid, performant openbaar vervoer, voldoende groen en plaats voor sport, spel en ontmoeting. Groen heeft een plan ontwikkeld om het project Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok uit het slop te trekken. Want ze vinden dat er dringend een heropwaardering van de wijk nodig is en dat de stadskanker van de Slachthuissite moet opgekuist worden. We geloven ook dat het mogelijk is om tot een vergelijk te komen. Dat er draagvlak komt voor het project, in het belang van de wijk. Want we moeten vooruit met de wijk.

Dit voorstel is niet te nemen of te laten. Het geeft aan welke richting Groen denkt dat het project moet evolueren. Ons plan bestaat uit volgende pijlers:

Een leefbare woondichtheid, nl 1650 nieuwe woningen ipv 2500 woningen

We gaan voor een leefbare woondichtheid. Uitgangspunt daarvoor is de V/T (vloerterreinindex) van 1,2 die vastgelegd werd in de oorspronkelijke ambitienota. Deze dichtheid is vergelijkbaar met de dichtheid van vergelijkbare ontwikkelingen in de stad. Als er een mix van grote en kleine woningen wordt gebouwd, komen we in totaal op 1650 woningen. Binnen de Slachthuislaan kunnen er dan 1200 woningen (tegenover ca. 2200 in de huidige plannen) worden gebouwd, aan de kades van het Lobroekdok kunnen er op termijn nog 450 (tegenover ca. 330 in de huidige plannen) bij komen. Concreet betekent dt minder woningen bouwen binnen de Slachthuislaan en meer op de kades van het Lobroekdok.

De wijk verbinden met het water van het Lobroekdok en de toekomstige overkapping

Om de geplande dichtheid zoals het stadsbestuur die voorstelt te bereiken, kwam men tot een muur van gebouwen, die de huidige wijk zou afsluiten van het water van het Lobroekdok en de toekomstige overkapping. Met dit stadsontwikkelingsproject moet net het omgekeerde gebeuren: de wijk opnieuw verbinden met en uitzicht geven op het water van het Lobroekdok én de toekomstige overkapping. Door de dichtheid te verlagen, kan er een mooiere overgang gemaakt worden tussen de bestaande dichtbebouwde wijk met smalle straatjes en de nieuwe wijk aan het water en de toekomstige overkapping.

Een mix van lage en hoge gebouwen in harmonie met de bestaande wijk

In de plannen van de stad werden een achttal bouwblokken van 7 verdiepingen hoog, 1 toren van 14 verdiepingen en 3 hoge torens van 22 verdiepingen gebouwd. Dat is te veel en niet in harmonie met de huidige wijk. Enkele hoogteaccenten kunnen, maar in wel in combinatie met lagere gebouwen en open ruimte.  Op die manier brengen we voldoende zon, lucht en groene ruimte in de wijk.

Een goede sociale mix, met minimum 20% betaalbare en minimum 10% sociale woningen

Door de ontwikkeling zouden er een 70-tal sociale woningen verdwijnen en zou er voorzien worden in 10% “betaalbare woningen”. Maar voor wie betaalbaar? En wat met de overige 90%? Momenteel ligt het gemiddeld inkomen op den Dam zeer laag. Er een dure woonwijk naast plakken, die het sociale weefsel ontwricht, is geen optie. Ook jonge starters, grotere gezinnen, alleenstaanden, alleenstaande ouders met kinderen, ouderen met een klein pensioen… moeten hun gading vinden in het nieuwe woonaanbod. Groen wil daarom een goede sociale mix in de nieuwe woonwijk en stelt voor om van alle woningen die gebouwd worden minimum 10% sociale woningen en minimum 20% écht betaalbare woningen te voorzien. Ook moeten er zowel grote gezinswoningen als kleinere woningen voorzien worden.

Mobiliteit in functie van leefbaarheid

De kades aan het Lobroekdok moeten optimaal kunnen ingezet worden voor recreatie, sport, spel ....  Daar zijn twee bikkelharde garanties voor nodig die als 'conditio sine qua non' in het RUP moeten ingeschreven worden: de Ring wordt op die plek overkapt en de Slachthuislaan gaat van een 2x2 aan 70 km/uur naar een 1x1 aan maximum 50km/u. De oversteekbaarheid van de Slachthuislaan wordt gemaximaliseerd.   Niet door voetgangers en fietsers de hoogte of de diepte in te jagen met passerelles of tunnels, maar wel met veilige oversteekplaatsen.

Een Singelbus of Singeltram.  Geen parkeerwijk, maar een leefbare wijk

De auto wordt maximaal uit het projectgebied geweerd.  De hoge parkeernorm uit de bouwcode wordt hier dus niet toegepast.   We gaan voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling waar bewoners de fiets of het openbaar vervoer nemen en er voldoende voorziening op wijkniveau zijn, die onnodige verplaatsingen overbodig maken. We gaan voor een parkeernorm van 0,5 of zelfs 0,3 auto's per woning.  Zo doen ze dat in Hamburg en andere Europese steden.  Parkeren doen we aan de rand van de wijk, zodat het openbaar domein in de wijk verkeersluw kan aangelegd worden. Er wordt een duurzame mobiliteitsoplossing voor de bezoekers van het Sportpaleis gezocht, zodat de wijk niet langer parking van het Sportpaleis moet zijn. Dit alles vergt wel harde garanties op een goede ontsluiting met het openbaar vervoer.  Een Singelbus, Singeltrolleybus of Singeltram op de Slachthuislaan moet onderzocht worden, zonder dat die een barrière mag vormen voor de oversteekbaarheid van de Slachthuislaan.  De stad moet die garanties afdwingen bij de Lijn.