OCMW Antwerpen niet langer verantwoordelijk voor UW sociale grondrechten?!

28 Januari 2015

Het moest u maar overkomen. Uw zaak gaat failliet, uw huwelijk is kapot, en na jarenlang hard labeur en bijdragen aan de staat, staat u op straat zonder iets. En wat is de steun die u kan krijgen van het OCMW? "Dat kunnen we u niet garanderen, meneer." Op donderdag 29 januari lag op de Antwerpse OCMW-raad de ziel van het OCMW op tafel: een missiewijziging voor het Antwerpse OCMW. Deze wijziging kwam geheel uit het niets en kwam tot stand zonder voorafgaand overleg met of inspraak van wie dan ook.Lees hier onze vooruitblik op de bewuste raad:

De huidige missie van het Antwerpse OCMW is de volgende:
Het OCMW van Antwerpen garandeert - voor iedereen die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft en dit met eerbiediging van de bestaande regelgeving - op duurzame wijze de sociale grondrechten. Ze vormen een eerste opstap naar een volwaardige integratie die zowel voor het individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is.
 
Dit is de nieuwe missie die op de OCMW-raad ter goedkeuring voorligt:
Onze organisatie draagt bij aan de realisatie van sociale grondrechten van iedereen die gewoonlijk op het grondgebied van de Stad Antwerpen verblijft. We streven naar een verhoogde sociale mobiliteit waarbij actieve deelname van het individu aan de maatschappij voorop staat.

Geen garanties meer voor een menswaardig bestaan.

Het Antwerpse OCMW zal niet meer garant staan voor de sociale grondrechten van elke Antwerpenaar, maar zal er enkel maar 'toe bijdragen". Zo stapt het OCMW af van haar eindverantwoordelijkheid om elke Antwerpenaar een menswaardig bestaan te garanderen en zet ze de poort open om à la tête du cliënt te gaan handelen. Steun voor wie het moeilijk heeft, is niet langer een recht, maar een gunst. Sociale mobiliteit wordt een individuele verantwoordelijkheid. Als er iets is dat de overheid moet doen met ons belastinggeld, dan is het toch wel de grondrechten van elke burger op haar grondgebied garanderen?

In strijd met de OCMW-wet van 1976

Nochtans zegt artikel 1 van de OCMW-wet van 1976  het volgende:
Artikel 1. Elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

De nieuwe missie die ter goedkeuring voorligt, is flagrant in tegenspraak met artikel 1 van de OCMW-wet van 1976.

Snelsnel een nieuwe missie erdoor duwen?

Daarnaast vindt Groen de manier waarop een dergelijk belangrijke beslissing, die raakt in de ziel van het OCMW, er wordt doorgeduwd ongehoord. Aan geen enkele instantie werd advies gevraagd, behalve aan inspectie financiën. Waar vrijwilligersorganisaties en grote bedrijven een uitgebreid traject op poten zetten om tot een missiewijziging te komen, kiest dit stadsbestuur ervoor om zonder enig overleg van de ene dag op de andere de missie van het Antwerpse OCMW te wijzigen. Het debat van de afschaffing van het OCMW en de inkanteling in de gemeentes moet nog ten volle gevoerd worden, of OCMW-Antwerpen haalt haar eigen bestaansrecht al onderuit.

Voer het debat ten gronde

Groen vroeg op de OCMW-raad om de missiewijziging uit te stellen en het debat ten gronde te voeren, met participatie van het lokaal sociaal overleg. De OCMW-raad besloot deze nieuwe missie toch goed te keuren. Groen zal hierover vragen stellen aan de bevoegde minister.