“Wijk Den Dam wordt dé schandvlek van Antwerpen”

24 November 2016

Zowel naar luchtvervuiling, bevolkingsdruk als geluidsoverlast dreigt de wijk Den Dam een onleefbaar stadsdeel te worden." Tot die conclusie komt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens na het bestuderen van het voorontwerp masterplan voor de Slachthuissite, Noordschippersdok en Lobroekdok. "Als deze plannen worden uitgevoerd, wordt deze buurt dé schandvlek van Antwerpen." "Met de komst van 2.400 nieuwe woningen, goed voor 4.900 extra inwoners komt Den Dam bovenaan te staan aan het lijstje van meest dichtbevolkte wijken van Europa", legt Giebens uit. "Helaas wordt het voor deze mensen letterlijk naar adem happen. Uit het voorontwerp blijkt immers dat de geplande Oosterweelsleuf ter hoogte van het Lobroekdok de luchtkwaliteit die in Den Dam nu al dramatisch is, nog zal verslechteren. Meer zelfs:  als er geen overkapping komt, is deze buurt qua luchtkwaliteit slechter af met de open sleuf dan met de huidige viaduct van Merksem.""Gek genoeg is die slechte luchtkwaliteit de reden dat de nieuwe woningen aan Den Dam zullen worden ondergebracht in een muur van hoge gebouwen. Die muur moet de bewoners beschermen, zowel tegen de slechte lucht als tegen de geluidsoverlast van de Ring. Alle leefruimtes en terrassen moeten daarom weggericht worden van de Ring. De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen zijn niet geschikt voor bewoning, enkel voor kantoren of kleinhandel. Het komt er dus op neer dat de toekomstige bewoners worden gebruikt als een menselijk schild tegen luchtvervuiling en geluidsoverlast. "

"Wat nog in het oog springt: de kades aan het Lobroekdok scoren zo slecht op het vlak van luchtkwaliteit en geluidsoverlast dat ze de normen om er bewoning onder te brengen niet halen. En dus beslist dit stadsbestuur om deze zone te reserveren voor speelterreinen, buurtgroen, jeugdlokalen, een fuifzaal en 3 sportvelden. Hallucinant", vindt Giebens. "Onze jongeren worden geprangd tussen de drukke Slachthuislaan en de Ring. Dat is niet minder dan een aanval op hun gezondheid."  

Giebens ziet ook niet hoe de plannen voor Den Dam ooit in overeenstemming kunnen worden gebracht met de overkappingsvisie die intendant Alexander D'hooghe deze week toelichtte in zijn ambitienota. "Het doel van een overkapping is om wijken met elkaar te verbinden. Daarom is het compleet belachelijk om eerst een muur van gebouwen op te trekken. Want die sluit Den Dam net af van de toekomstige groene zone die de Ring volgens de intendant moet worden. Ik betwijfel dan ook ten zeerste of dit stadsbestuur de ambitie heeft om dit deel van de Ring ooit te overkappen."

Groen vraagt daarom dat de stad samen met de bewoners, de intendant en de ontwikkelaar een toekomstgerichte en duurzame visie voor de wijk Den Dam uittekent. "Dit met als uitgangspunten de overkapping van de Ring en de meerwaarde van gezond wonen en recreatie aan het water van het Lobroekdok.   Zo'n aanpak is niet alleen in het belang van de stad en haar bewoners, maar dient evenzeer de ontwikkelaar die nu dreigt achter te blijven met een hoop onverkochte woningen in het meest onleefbare deel van de stad", besluit Giebens.