Antwerps stadsbestuur steekt corruptiezaak in de doofpot

30 Januari 2017

Een Antwerpse bestuurscoördinator die bevriende aannemers bevoordeelde, materiaal van de stad ontvreemdde en sjoemelde met diensturen, wordt door het stadsbestuur in bescherming genomen. Nochtans was de interne audit vernietigend. De bestuurscoördinator komt er met een tuchtstraf vanaf. Na meer dan een jaar aandringen, wil Groen nu antwoorden van burgemeester De Wever (N-VA). Eind augustus 2015 meldden twee personeelsleden onafhankelijk van elkaar aan de bedrijfsdirecteur van hun bedrijfseenheid, dat hun leidinggevende (bestuurscoördinator), niet correct omging met de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Omdat de feiten zeer ernstig bleken te zijn, werd quasi onmiddellijk door de interne auditdienst een audit opgestart. De audit was vernietigend en meldde zware onregelmatigheden, zoals het bevoordelen van een aannemer bij het gunnen van een raamcontract, het lekken van informatie aan een aannemer tijdens een nog lopende aanbestedingsprocedure, het bewust opsplitsen van opdrachten, het actief benaderen van aannemers met het oog op sponsoring of giften voor de bouw van scoutslokalen. Daarnaast was er ook sprake van normvervaging, diefstal en fraude en sjoemelen met diensturen.

Antwerps Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens heeft meer dan een jaar geprobeerd om deze vernietigende audit vast te pakken maar hij stootte op een njet van de stadssecretaris. Nochtans heeft een gemeenteraadslid dit recht. Wel kon Giebens de audit inkijken en vaststellen dat de gepleegde feiten ernstig waren. "Het merendeel van de gemelde onregelmatigheden stond volgens de audit onomstotelijk vast of was voldoende bewezen," aldus Giebens.

Groot was dan ook de verbazing van Groen dat er werd beslist om niet naar het gerecht te stappen maar enkel een eigen tuchtonderzoek in te stellen. De stadssecretaris besloot uiteindelijk om het salaris van de stadsambtenaar met 20% te verminderen gedurende 6 maanden en hem een andere functie te geven maar wel tegen dezelfde verloning.

Deze aanpak roept heel wat vragen op. Wie binnen het college wist van dit dossier? Waarom heeft men dit willen afschermen en is men niet naar het gerecht gestapt? Klopt het dat er schepenen zijn die onder meer de druk om de scoutsgroepen te sponseren kenden en genegen waren? Is er contact geweest met het parket en wat is daar gezegd? Hoe komt het dat het auditrapport niet is overgemaakt? Zijn er werkafspraken tussen stad en parket, waarbij de stad beslist wat intern blijft en dus niet wordt doorgegeven aan het parket ? Op wat is de strafmaat van de tuchtstraf gebaseerd?

Groen-fractieleider Wouter Van Besien zal Antwerps burgemeester De Wever hierover bevragen tijdens de gemeenteraad van maandag 30 januari. "We hebben geprobeerd dit op een niet-politieke manier op te lossen, maar zijn op een muur van ons-kent-ons gebotst en willen hier nu toch politieke antwoorden op. Sinds de Visa-crisis is er binnen stad ernstig werk gemaakt van deontologische codes en interne controle. In dit dossier heeft de interne controle uiteindelijk geresulteerd in een vernietigende audit. Maar wat met de opvolging ervan? Wat voor zin hebben die structuren anders?"