Bedenkingen over de begroting van de investeringen in het openbaar domein.

07 December 2014

Een aantal pluspunten: - Werken met de eigen middelen van het district voor de heraanleg van het De Conickplein is een stap vooruit vergeleken met het oplapwerk dat men eerst met de gelden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wilde realiseren. We kijken naar het ontwerp uit wanneer het voor de Raad komt.- De Vrièrestraat en het Marnixplein worden - eindelijk - fietsvriendelijk!

- Op vraag van de buurtbewoners komt er in de Solvijnsstraat een driehoekig pleintje.

- Deze legislatuur maakt het luisteren naar de buurt prioritair.

 

Opmerkingen:

  • Op de raadscommissie vroeg ik naar een oplossing voor de druk gebruikte speeltuin in het Hof Van Leysen. De schepen zegt er werk van te zullen maken. Wij zullen dat uiteraard strikt opvolgen, en zo nodig terug op de agenda plaatsen.
  • De slechte staat van het Sint Jansplein smeekt om een grondige aanpak (staat nu nog niet op de begroting)

 

Cultuur:

Onze schepen Lieve Stallaert verzet hemel en aarde voor een permanente ontmoetingsruimte op Linkeroever. Hierin speelt "Zaalzoeker" een heel positieve rol.

De gelden voor het filmfestival zijn verdubbeld. Dat festival vulde in ons district absoluut een hiaat op, daar mag beslist meer geld naartoe gaan.

Ook extra voor de VZW lokaal Cultuurbeleid, o.a. voor het financieren van het 'Nest-feest'.

Het door ons district georganiseerde en fel gesmaakte nieuwjaarsconcert krijgt een nieuwe versie: het 'Lente-concert'

 

Bedenkingen bij ons advies betreffende Spoor Oost.

advies

Het dossier van Spoor Oost is geen vanzelfsprekend dossier.

De beslissingsbevoegdheid ligt immers niet in onze handen (het district Antwerpen), maar bij het stadsbestuur en de gemeenteraad.

Toch wordt ons (gelukkig) om advies gevraagd.

Er is dan ook hard gewerkt, overleg gepleegd, mogelijkheden besproken, suggesties gedaan, afspraken gemaakt.

Is dit advies uiteindelijk helemaal wat wij als groenen willen?

De twee alternatieven: ons kanten tégen àlles wat de stad voorstelt, of - nog erger - met alles akkoord gaan ? is geen optie.

We hebben in dit dossier heel bewust de kaart getrokken van de bewoners van ons district.  Samen met onze districtscoalitiepartners hebben wij het er dus het maximale voor de buurt uitgehaald.

  1. Het maximale inzake verkeersveiligheid (bijzonder voor de zwakke weggebruikers),
  2. Het maximale voor de horeca die voor een aanzienlijk deel leeft van de bezoekers van het sportpaleis.
  3. En dan is er ons aller voornaamste bekommernis: er voor zorgen dat de buurt haar zo broodnodige park krijgt, terwijl wij er voortdurend voor zorgen dat wij in overleg blijven over het gebruik van de site.
  4. En uiteraard, willen wij het groene karakter promoten, bewaken en organiseren.

De haast waarmee dit alles verloopt maakt het er niet gemakkelijker op.

Wat is er noodzakelijk voor de Sinksenfoor? (Tot nu toe hebben we nog altijd geen antwoord op onze vraag waar men ze wil onderbrengen.)

Bovendien zijn er blijkbaar reeds jaren geleden dwingende afspraken gemaakt om ten behoeve van de evenementen die door het Sportpaleis georganiseerd worden 4.000 parkeerplaatsen in de buurt te voorzien.

De geplande werken voor het BAM-tracé zouden voor een aanzienlijk tekort aan parkeerplaatsen zorgen.

Dus, zowel voor de pakeerpromesse als voor de Sinksenfoor moet het vooral 'snel' gaan.

Door het feit dat de buurt zijn bekommernissen keer op keer uitspreekt en door de initiatieven die wij in ons district en in Borgerhout nemen, houdt men stilaan meer en meer rekening met die terechte verlangens. De plannen zijn op een aantal punten aangepast. (Minder verharding, meer groen. Die aanpassingen zijn op de laatste Raadscommissie duidelijk geworden en toegelicht).

Volgens ons is het de stad er vooral om te doen om een (snel) onderkomen voor de Sinksenfoor te vinden en wil ze bovendien het parkeerprobleem oplossen dat ontstaan is door het wegvallen van een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen door de BAM-werken. Voor ons als district  (én uiteraard voor onze partij) is het zeer belangrijk om er voor de buurt een niet onaanzienlijke bonus uit te halen.

Een bonus die we met dit advies willen realiseren.

 

Anne Poppe