Bestek nieuw politiegebouw: ontwettelijke beslissing.

02 Maart 2015

Op de gemeenteraad van 2 maart lag het bestek voor het nieuwe mastergebouw voor Lokale Politie Antwerpen ter goedkeuring voor. Groen heeft heel wat vragen bij dit. Lees hier de tussenkomst van Joris Giebens:Bric-à-bracwerk

Na de antwoorden in commissie én de nagestuurde schriftelijke antwoorden grondig te hebben geanalyseerd komt onze fractie tot de vaststelling dat dit agendapunt nu best van de agenda wordt verwijderd.

Wat thans voorligt is op een aantal cruciale punten puur bric-à-brac werk van het college. En het wordt stilaan duidelijk waarom!

Het moet allemaal snel gaan! Héél snel! en waarom dan wel? Daarvoor neem ik u graag even mee in de toekomst, naar zondag 30 september 2018! We zijn exact veertien dagen voor de dag van gemeenteraadsverkiezingen Op die zonnig nazomerse dag zal Vlaanderen in zowat alle tv- en radiojournaals getuige kunnen zijn van het feit dat de burgemeester, omringd door het voltallige schepencollege en in aanwezigheid van talloze journalisten samen met de korpschef plechtstatig het lint doorknipt van de spiksplinternieuwe politietoren! Het iconische gebouw dat symbool moet staan voor 6 jaar veiligheidsbeleid van De Wever en co: para's in de straten, politie met automatisch geweer in aanslag aan gebouwen en de wijkkantoren van de politie alleen nog overdag open. De Burgemeester zal stralen ? hij zal zien dat het goed is ? en met een gerust gemoed de laatste rechte lijn van de verkiezingscampagne kunnen aanvatten!

Collega's, deze reis met de teletijdmachine van professor Barabas brengt mij alvast bij het eerste heikele punt in dit dossier: de opleveringsdatum van het nieuwe mastergebouw.

De opleveringsdatum van september 2018 kan en zal ook door de stad als uitsluitingsgrond bij de gunningsprocedure gehanteerd worden. Met andere woorden: wie een offerte indient die niet voorziet in een terbeschikkingstelling van het gebouw op die datum maar later, kan dus zondermeer uit de procedure worden geweerd. Ook de keuze van het college om met de DBFM-formule te werken is ingegeven door de tijdsdruk! Uit ongeveer alle verantwoordingsstukken voor de keuze van de DBFM formule met de inbreng van een grond waarop het gebouw zal op gericht worden, komt steeds weer één van de belangrijke argumenten de 'snelle doorlooptijd en de versnelde realisatie van het project naar voren' Dit duidt weer eens op de fetisch die dit stadsbestuur maakt van die datum, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Herinner u bijkomend de lichte paniek in de ogen van schepen Van de Velde toen er vanuit de oppositie vorige maand quasi unisono een njet kwam om het punt bij hoogdringendheid te behandelen. Dit stadsbestuur heeft er echt alles voor over om dat lintje nog voor de verkiezingen door te knippen, en dit zal wegen op de kostprijs én de kwaliteit van het project, zoveel is nu al duidelijk.

Snel sneller snelst!

Waar zitten volgens onze fractie dan de zwakheden in dit dossier die aanleiding geven om het dossier per onmiddellijk van de agenda te halen en het huiswerk grondig over te doen?

In de eerste plaats is er de volledige onduidelijkheid over de voorwaarderen waartegen de huidige politietoren aan de Oudaan verkocht wordt. .

De koop en herbestemming van het gebouw aan de Oudaan is een optie in de gunningsprocedure. Maar de gemeenteraad krijgt geen inzage in de bijlagen die betrekking hebben op die 'optie'. Het volledige deel C van het bestek, met name alle bijlagen mbt verkoop van de Oudaan, zijn niet gevoegd bij het punt op de agenda, en zijn ook niet gevoegd bij het dossier in de kast! Het gaat om een beschrijving van het Oudaangebouw, de voorwaarden van de verkoop, de contractuele documenten voor de verkoop, inclusief een aantal technische bijlagen. Hier ligt dus vandaag een half bestek ter goedkeuring met een goedkeuringsbesluit voor een geheel bestek. Conclusie: eens te meer: snel sneller snelst! De stukken over de verkoop van de Oudaan zijn niet klaar ?. Maar de procedure moet starten ? want anders halen we september 2018 niet! In de commissie was de vertegenwoordiger van AG Vespa duidelijk: we hebben het laten nakijken door de 'juristen' en er is geen bezwaar dat die bijlagen pas in de loop van april 2014 ter beschikking worden gesteld van de inschrijvers. Kan best zijn. Maar als wij hier vandaag een beslissing moeten nemen over het bestek, dan moeten alle elementen van het bestek gekend zijn. En dat is dus niet het geval. Dit maakt deze gemeenteraadsbeslissing absoluut aanvechtbaar. Dit is gewoonweg 'gefundenes fressen' voor die consortia die finaal naast de gunning zullen grijpen. Zowel de gemeenteraad als de raad van bestuur van AG Vespa hebben een bestek goedgekeurd waarvan niet de volledige inhoud gekend was op het moment van de beslissing.

Het mysterieuze schattingsverslag

Waarover ook absolute onzekerheid bestaat is de minimale prijs waartegen de Oudaan mag verkocht worden. Essentieel element hierbij is het schattingsverslag, dat uiteindelijk dan toch, zij het enigszins schoorvoetend, aan de leden van de commissie werd bezorgd.

En wat lezen we op pagina 8 van dat schattingsverslag: 'het gebouw heeft te kampen met betonrot. ? Renovatie dringt zich op en zal circa 5,9 miljoen euro kosten' ?(4,9 miljoen btw exclusief). Die renovatiekosten worden op pagina 9 dan gedetailleerd opgesomd, en die opsomming komt exact overeen met de opsomming in de gunningsleidraad ? met namen gevelwerken, dakwerken, werken aan de terrassen ? maar het enige verschil tussen het schattingsverslag en de gunningsleideraad die nu ter goedkeuring voorligt is ? de prijs: plots, nog geen twee maanden na de opmaak van het laatste schattingsverslag, worden die werken door AG Vespa ca. 1,4 miljoen minder ingeschat. Van 4,9 mio naar 3,5 mio. ?..zonder enige verklaring. Waarom? Waar zijn ze naar toe?

Het schattingsverslag maakt finaal gewag van een schattingsprijs van 10,5 miljoen. In de nota van de schepen in antwoord op de vragen uit de commissie wordt dat bedrag nu met stellige zekerheid naar voorgeschoven als zijnde het minimale bedrag waartegen het goed zal verkocht worden, in welke procedure dan ook. Maar hier vergeet de schepen er opnieuw bij te vertellen dat het schattingsbedrag net rekening houdt de nog uit te voeren renovatiewerken ?maar dan wel te verstaan: er van uitgaande dat die door de koper zullen uitgevoerd worden! ?. De schatter past zijn bedrag precies aan in min, omdat hij er van uit gaat dat die renovatiekosten zullen gedragen worden door de koper.

Het schattingsverslag maakt bovendien nog gewag van ca 1,3 miljoen euro recent door Vespa uitgevoerde werken, in hoofdzaak voor de restauratiestudie, de klimatisatie en allerhande onderhoudswerken. In totaal zullen er dus vooraleer de koop doorgaat door de belastingbetaler nog voor in totaal 7,2 miljoen euro renovatiekosten betaald worden ? voor een gebouw dat vervolgens als veilig en goed bewaard in handen gaat van het consortium dat er vervolgens de vruchten van zal kunnen plukken.

Het wordt ons al langer hoe duidelijker waarom dat deel van het bestek op deze raad alleszins het daglicht niet mag zien ? het is gewoonweg de kers op de taart! Het appeltje voor de dorst van het consortium dat met de gunning gaat lopen.

Uit de opsomming van de bijlagen die we niet te zien krijgen, kan afgeleid worden dat het bestek ook een advies van Agentschap Onroerend erfgoed moet bevatten. Op pagina 6 van het schattingsverslag kunnen we alvast een extract van een advies van dat agentschap lezen. En dat is redelijk duidelijk voor wat de herbestemming van de Oudaan betrteft:

En ik citeer:

'Vanuit het oogpunt van de onroerende erfgoedzorg is het behoud van de initiële functie (kantoorfunctie) bijzonder wenselijk. Een herbestemming (hotel, wonen,..) zal onmiskenbaar aanpassingen met zich meebrengen die de erfgoedwaarde zullen aantasten en afbreuk zullen doen aan de historische en sociaal-culturele betekenis van het architecturaal concept van Braem' einde citaat.

Maar de erfgoedconsulent gaat verder: 'Ik wil er dus op aandringen om het behoud en de valorisatie/optimalisatie van het oorspronkelijke gebruik, waarvoor de toren geconcipieerd is als belangrijke erfgoeddoestelling te communiceren naar het beleid.'

Plots krijgen de 'herbestemmingsgaranties' uit de gunningsleideraad én de rol van de A-commissie een veel concretere inhoud in dit dossier, dat is nu wel duidelijk.

Hier zit ongetwijfeld conflictstof in met de geldende bestemmingsmogelijkheden volgens het RUP Binnenstad, die wonen en hotel toelaten , maar ook gemeenschapsvoorzieningen, terwijl kantoren beperkt wordt tot een maximale bruto vloeroppervlakte van 1.500 m².

Huurprijs: 1,5 miljoen

Tot slot voor wat betreft de verkoop van het gebouw aan de Oudaan. Op mijn vraag in de commissie of het nu echt waar is dat er een huurbedrag van 1,5 miljoen per jaar zal moeten opgehoest worden door de stad als het wijkkantoor van Zone West gedurende 2 jaar na de oplevering van het Mastergebouw nog één verdieping van de Oudaan zou bezetten, bleef het van de kant van de veregenwoordiger van Ag Vespa lang stil. Maar uiteindelijk volgden de verlossende woorden: 'als u het zo wilt bekijken, ja dus' ?. Waarna de schepen de meubelen nog probeerde te redden en snel een verhaaltje opdiste over 'veiligheidsredenen'.

Collega's, zou u de huurprijs van een volledig appartementsblok van 16 verdiepingen willen betalen, als u maar in één appartement bewoont? Ik dacht het niet? Maar met overheidsmiddelen moet dat plots wel lukken? begrijpe wie begrijpen kan!

Collega's

Wat de gunningscriteria betreft voor de bouw van het Mastergebouw valt het op hoe weinig ambitie dit college toont als het gaat om duurzaamheid en oplossingen inzake mobiliteit.

In een totaalpakket van 200 punten tellen beide elementen maar voor telkens 5 punten mee. De nagestuurde verantwoording volstaat geenszins want het belang dat een aanbestedend bestuur hecht aan iets, is in de eerste plaats terug te vinden in de harde criteria die ze zal hanteren bij het beoordelen van de inschrijvingen.

Verwijzen naar de Breaamnormen en de mogelijk op te stellen Mober doet weinig ter zake nu we de afgelopen twee jaren hebben kunnen ervaren hoe dit college in allerlei dossiers omgaat met adviezen en normen. In de nota wordt nog vrolijk verwezen naar het feit dat de Breaamnormen voor de ontwikkeling van Blue Gate nog zouden gehanteerd worden, terwijl deze raad precies beslist heeft die normen daar alvast los te laten. Hoe cynischer kan men zijn door hier in dit dossier dan naar Blue Gate te verwijzen!

Greintje verantwoordelijkheid

De kans is niet gering dat binnenkort op de sociale media een filmpje verschijnt, waarin een goedlachse Spanjaard wordt opgevoerd, die u bulderend van het lachen van naaldje tot draadje zal uitleggen hoe hij het bestek voor de bouw van een Mastergebouw voor de politie in Antwerpen en de verkoop van de toren aan de Oudaan heeft 'goedgekeurd' na een telefoontje van de burgemeester en vervolgens een telefoontje van de voorzitter van Ag Vespa ?..terwijl er 'niks ' in orde is! het zal opnieuw lachen, brullen, gieren zijn ?. Als het al niet zo triestig is!

Ik rond af.

Onze fractie drukt de hoop uit dat dit college nog een greintje verantwoordelijkheidszin heeft, dit dossier van de agenda afvoert, en pas terugkomt op de raad met dit dossier, als er volledige duidelijkheid is en de nodige transparantie kan geleverd worden over de minimale prijs waartegen de Oudaan, als optie bijgevoegd bij dit bestek, mag verkocht worden.

Als het college dat greintje verantwoordelijkheid niet heeft, dan mag ik hopen dat de aanwezige raadsleden dat wel hebben, en dat ze dit bestek wegstemmen en zo voorkomen dat er hier vanavond een onwettelijke beslissing wordt genomen. Omdat hier alvast de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk raadslid speelt vragen wij alvast de hoofdelijke stemming over dit punt.