Groen Borgerhout zal bezwaar indienen tegen de Hollandse knoop

25 November 2019

Groen Borgerhout zal bezwaar indienen tegen de Hollandse knoop

Groen Borgerhout is zwaar ontgoocheld in definitieve plannen voor de Hollandse knoop en zal bezwaar indienen tegen de bouwvergunning. Groen Borgerhout vernam tijdens de infovergaderingen van het Schijnverbond (op woensdag 13 november) dat het Toekomstverbond de plannen voor de Oosterweel heeft bijgestuurd op enkele punten. Na intensief overleg tussen het Schijnverbond en de leden van het Toekomstverbond blijft de grootste knoop in de huidige plannen voor Groen Borgerhout niet ontward. De voorbije maanden is er een aangepast ontwerp - met kleine aanpassingen - gemaakt voor de Hollandse Knoop. Voor Deurne komt er dan wel een stukje groen bij ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Maar tegenover de huidige situatie gaan we op het breedste stuk wel van 17 baanvakken nu naar 24 baanvakken (waarvan 11 rijstroken, 9 stroken op- en afrit en 4 pechstroken) in de toekomst. Helaas worden zelfs die kleine verbeteringen nog niet opgenomen in de definitieve bouwaanvraag. In de definitieve bouwaanvraag wordt een Hollandse knoop van 26 baanvakken opgenomen. We zijn dus nog niet zeker of die aanpassingen er alsnog zullen komen. Ook is er nog geen garantie voor een toekomstige overkapping. Van de geplande overkappingen krijgt Borgerhout slechts een kapje van 100 meter breed. Dat is onbegrijpelijk als je weet dat district Borgerhout de hoogste bevolkingsdichtheid kent van Stad Antwerpen en het minste groen heeft per inwoner. Er is dan ook dringend nood aan een bijkomende beslissing voor bijkomende overkappingen tussen Deurne en Borgerhout. Ook eventuele overkappingen aan de aansluiting van de Ring met de E313 – noodzakelijk voor een betere lucht en minder lawaai in de Borgerhoutse Tuinwijk en een groot stuk van Deurne – zijn nog niet aan de orde. Ook een overkapping van de E313 zelf werd helaas niet geselecteerd als leefbaarheidsproject. Hoe zit het met de concrete verkeerscijfers? Terwijl er nu op de Ring ter hoogte van Borgerhout ca. 14.531 voertuigen* rijden in de spits, verwacht men met de nieuwe plannen ca. 19.101** voertuigen in 2025. Daarbij gaan de investeringen quasi volledig naar de Oosterweelverbinding terwijl extra middelen voor openbaar vervoer en de modal-shift ontbreken. De plannen voor dit stuk blijven m.a.w. voor Groen Borgerhout onvoldoende terwijl aan andere delen van de Oosterweel-verbinding wel significante vooruitgang werd geboekt. Dit bleek ook tijdens de presentatie van de Intendant en Lantis op de gemeenschappelijke raadscommissie van de stad Antwerpen op 23 oktober. Kortom, van een betere leefkwaliteit met gezonde lucht, minder verkeer en meer groen, is er voorlopig geen sprake in Borgerhout. Hier kan en wil Groen Borgerhout niet mee akkoord gaan. Van zodra de bouwvergunning wordt ingediend, zal ze bezwaar indienen. We mogen de toekomst van volgende generaties in Borgerhout niet hypothekeren. We vragen dan ook eenieder met een hart voor een beter Borgerhout hetzelfde te doen. * bron: metingen Vlaams verkeerscentrum (omgezet naar pae)** bron: ontwerp project-MER Oosterweelverbinding, deelrapport 17 (cijfers in pae) De foto is afkomstig van Jarosław Igras en verkregen via Pixabay