Arena - deel II: deze parksite mag nog ambitieuzer

20 April 2024

Arena - deel II: deze parksite mag nog ambitieuzer

In het veranderende stedelijke landschap moeten we zorgvuldig omspringen met de beperkte open ruimte. Afgelopen week stelde AG Vespa de nieuwe plannen van de Arena-site voor. Een café-ruimte, speelgelegenheden en de toevoeging van veel bomen klinken als stappen in de goede richting voor deze buurt. Echter hebben we ook bedenkingen bij enkele cruciale aspecten van deze plannen en voelden we ons genoodzaakt om tegen te stemmen. Ons Deurnes raadslid Giuliana pleitte voor een nog beter ontwerp.

Deelplannen staan niet los van het geheel

We kunnen de voorgestelde plannen niet los zien van het voorstel dat er extra woonblokken gezet worden ten koste van de openbare ruimte. In een buurt met al een hoge bevolkingsdichtheid is het essentieel om meer publieke groene ruimte te behouden, niet minder. De voorgestelde bouw van een nieuwe buurtsporthal naast de Arenasite roept vragen op over de noodzaak ervan, gezien de aanwezigheid van de bestaande Arenasporthal. De bewonersgroep Arena heeft een alternatief voorgesteld om de geplande woontoren elders te bouwen, bijvoorbeeld op het Pastoor Holthofplein, samen met de buurtschool. Dit verdient serieus onderzoek en overweging van de beleidsmakers.

Verbeterpunten

Naast deze belangrijke kwesties zijn er nog enkele punten die onze aandacht vereisen:

  • De getekende ligweide is onderbenut en biedt onvoldoende beschutting en doorwaadbaarheid, wat het minder geschikt maakt als evenementenlocatie. We pleiten voor meer bomen in dit gebied.

  • De wens om een fietsvriendelijke site te zijn dwingt om goed na te denken over fietsparkeerzones, waar ook ruimte is voor bakfietsen. Dit draagt bij aan een groenere en gezondere mobiliteit in onze stad. Het antwoord van de burgemeester dat er altijd nog fietsnietjes geplaatst kunnen worden, getuigt van weinig visie. Fietsnietjes zijn geen oplossing voor de vele bakfietsen die onze stad rijk is.

  • Mobiliteit: het moet voor bewoners uit omliggende straten (cfr. Frans Baetensstraat) eenvoudig zijn om hun weg te vinden met hun auto zonder ingewikkelde manoeuvres die voor veel verkeershinder elders zorgt. We steunen het voorstel om een stuk woonerf te voorzien, maar vragen bijkomende maatregelen voor (zwaar) vrachtverkeer van lokale handelsbedrijven.

Een inclusief dak voor de buurt

We hebben gehoord over de plannen voor een socio-culturele invulling van het dak van de Arenahal in samenwerking met Miss Miyagi. Ook een invulling zoals Urban Farming, in samenwerking met scholen en de buurt, kan ons wel warm maken. We vragen wel extra aandacht te schenken aan de toegankelijkheid voor alle buurtbewoners, inclusief die uit sociale appartementen. Om dit project te realiseren roepen we het district op hier financiële ondersteuning voor te vinden.

Buurtbetrokkenheid vergroten

Onze fractie blijft ook aandringen op inspraak en participatie van buurtbewoners. De ontwikkeling leeft in de buurt, maar je moet dit blijven voeden. Veel bewoners, met name die in de torentjes, zijn niet goed op de hoogte van wat er om hen heen gebeurt. Hier valt nog veel winst te behalen. Onze oproep aan het district is om dit te blijven voeden, op veel verschillende manieren.

Om deze redenen heeft onze fractie besloten om tegen deze plannen te stemmen. We geloven dat een duurzame, groene stadsontwikkeling mogelijk is, maar het vereist zorgvuldige planning en betrokkenheid van alle belanghebbenden.