Echte inspraak over de gedempte Zuiderdokken begint op de bodem van de oude dokken.

29 Juni 2015

Op 15 juni werd het startschot gegeven voor een onlinebevraging over de toekomst van de gedempte Zuiderdokken.  Maar heefthet

 ondertussen  college al wel de beslissing genomen twee ondergrondse parkings te voorzien, één op de plek van het Kooldok en één op de plek van Steendok, voor in totaal ongeveer 2.200 parkeerplaatsen.

Wat die parkings betreft moet het voor het college érg snel gaan: het bestek is al klaar en wordt volgende maand, terwijl de onlinebevraging nog bezig is, reeds gepubliceerd.   Eind 2016 moeten de contracten met de private ontwikkelaar van de parkings er liggen ? en tegen 2018 moeten de parkings operationeel zijn.

Van enige visie op de parkeerproblematiek in dit deel van de stad is er bij het college niet echt sprake. Verder dan het optellen van de maximale parkeercapaciteit bovengronds, om ze vervolgens maximaal ondergronds te compenseren, komt men niet.

Bovendien worden er her en der nog wat parkings gepland zoals o.a. op de site van de Zillion.   Het totaalplaatje ontbreekt compleet.

Zeker nu van een écht parkeeronderzoek waarbij het huidig gebruik en de toekomstige behoeften tegen mekaar worden afgewogen in de verste verte geen spoor te bekennen is.

Het stadsbestuur noemt de aanleg van de parkings "beslist beleid". De Antwerpenaar krijgt enkel nog inspraak in de bovengrondse heraanleg van de Zuiderdokken.  Die inspraak beperkt zich tot een sterk geleide online-vragenlijst.  'We vertrekken van een wit blad', heet dat dan ?. Maar dat er op dat wit blad al parkings staan ingetekend is voor het college slechts een detail.

De bevraging van de Antwerpenaar over deze toch wel héél belangrijke plek in het stadsweefsel, had eigenlijk in mei en juni moeten gehouden worden. Maar nu  zijn het dus de laatste 2 weken van juni geworden en de eerste twee weken van de vakantie.   Als ik de schepen op de sociale media mag geloven is de respons overweldigend en willen vele Antwerpenaren meedenken over de heraanleg van Zuiderdokken.

En dat is zeker een goede zaak, maar meteen ook een reden om het gesprek met de bewoners, de gebruikers én de Antwerpenaar ten gronde én over het geheel te voeren en dus het  inspraak- en participatietraject niet te beperken tot een internetbevraging bij het begin van de vakantie.

Als ik het collegebesluit van 29 mei jl. goed gelezen heb, dan wordt van de nog aan te stellen ontwerper ook uitspraken verwacht over de ruimere omgeving rond de gedempte zuiderdokken, zoals o.a. de relatie van de dokken tot de kaaien langs de Schelde.   Dat vinden wij een goede zaak.   Maar indien de scope dan ook ruimer en breder is dan de heraanleg van de Zuiderdokken van gevel tot gevel, is ook hier de stem van de Antwerpenaar van erg groot belang.

Vandaar onze oproep om te gaan naar een traject zoals destijds bij het tot standkomen van het Masterplan voor de kaaien.

En dan is er nog de rol van het district.   Een belangrijk deel van het publiek domein dat bij een heraanleg van de gedempte Zuiderdokken in het visier komt, behoort tot de bevoegdheid van het district Antwerpen.  Echt overleg met het district is er nog niet geweest en dat is op zich vreemd, want wil je een realistische planning maken voor die heraanleg, dan is het district bij uitstek betrokken partij.

Misschien is het voor de schepen mogelijk eens aan te geven waarom dat overleg nog niet werd opgestart.   En meteen ook aan te geven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het district voor wat de financiering van het project betreft en de timing ?

Naast het proces wil onze fractie ook inhoudelijk een aantal randvoorwaarden naar voren schuiven, die het debat rond de functie én de heraanleg van de dokken aanscherpen.

Uit een eerdere bevraging in 2011 is alvast gebleken dat er door bewoners en gebruikers enorm veel belang gehecht wordt aan het behoud van het open karakter van deze plek.   
Een parkaanleg behoort dan tot de mogelijkheden. Bebouwing en projectontwikkeling zijn volgens ons op deze plek absoluut niet aan de orde.

Een tweede erg duidelijke conclusie uit de bevraging van 2011 is dat er terug water zou moeten komen in de dokken, of althans een deel van de dokken.  Ook hier dringen wij aan op ernstig studiewerk, zodat de idee niet zomaar van tafel wordt geschoven als te duur en onrealistisch.   Ook dit vereist dat de beslissing over de parkings on hold gezet wordt, om eerst heel duidelijk de studie te maken in welk deel van de zuiderdokken het voorzien van water ruimtelijk het meest aangewezen lijkt.

In die zin is het ook van belang de relatie tussen dokken en Scheldekaaien te herstellen.  Onze fractie is er alvast van overtuigd dat de beste plek om dat te doen ook de deels gedempte Zuidersluis is.

 

Joris Giebens

 

In de documenten hieronder vindt u de vragen die Joris Giebens gesteld heeft en de motie die ter stemming voorlag.

 

BIJLAGEN:
20150629%202015_IP_00176%20-%20IP%20Joris%20Giebens%2C%20Wouter%20Vanbesien%20-%20participatietraject%20gedempte%20zuiderdokken_0.pdf