Groen Hoboken neemt het ter harte!

05 Mei 2021

Hoboken

Hoboken is geen slechte plek om te wonen. Vrij rustig, een veelkleurige en diverse bevolking, veel groen, veel ruimte – we prijzen ons gelukkig. Is er ruimte voor verbetering? Zeker wel.

Hoboken is geen slechte plek om te wonen. Vrij rustig, een veelkleurige en diverse bevolking, veel groen, veel ruimte – we prijzen ons gelukkig. Is er ruimte voor verbetering? Zeker wel. Groen Hoboken neemt het ter harte!

Goed nieuws om mee te beginnen: in februari vorig jaar deden we in de districtsraad een dringende oproep om effectieve verkeersremmende maatregelen te nemen voor de as Weerstandlaan-Steynstraat. Met meer dan 40 ongevallen op een jaar dacht het college dat het plaatsen van stickers om een zone 30 aan te kondigen zouden volstaan. Het districtsbestuur volgde uiteindelijk onze analyse en de werken aan de verkeersdrempels zijn nu gestart.

In het dossier rond de milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaakt door Umicore kunnen we ook met enige trots zeggen dat bijna honderd mensen de moeite hebben gedaan om een bezwaarschrift in te dienen bij het openbaar onderzoek rond de bijstelling van de voorwaarden van de milieuvergunning. Groen Hoboken organiseerde een info vergadering om dit voor te bereiden en diende samen met Groen Antwerpen zelf ook een uitgebreid bezwaarschrift in. U vindt het hier.

Ondertussen werd aangekondigd dat er een breed bevolkingsonderzoek zal uitgevoerd worden om de effecten van de emissies op de gezondheid in kaart te brengen. We wachten ook op de resultaten van de bodemstalen die OVAM begin dit jaar nam. En tenslotte moet een nieuwe coördinatiegroep de verschillende afdelingen en departementen van de overheid beter laten samenwerken. We hopen op meer effectieve maatregelen en handhaving!

 

Het openbaar onderzoek voor de Maritieme Campus vlakbij de Hobokense Polder staat op pauze. Reslea trok de aanvraag in om verbeteringen te kunnen aanbrengen. Spijtig genoeg betekent dit dat bij een nieuwe aanvraag de burgers ook opnieuw een bezwaarschrift moeten indienen als niet aan alle bezwaren tegemoet wordt gekomen. Aan de meer dan 1400 indieners: Hou je klaar!
 
 
Eind vorig jaar werd duidelijk dat er heel wat van het budget van Hoboken niet kon gebruikt worden zoals voorzien. U begrijpt: corona! We stemden toen tegen de aanpassing van het meerjarenplan omdat die vrijgekomen budgetten naar onze mening gebruikt konden worden om extra ondersteuning te bieden aan sociale projecten en armoedebestrijding, aan burgerparticipatie, aan nieuwe projecten op het vlak van klimaat, aan wijkondersteuning, enz. Pvda stelde concreet een vraag om extra steun te geven aan Formaat, dat belangrijk werk doet in de ondersteuning van jongeren in Hoboken. We steunden deze vraag dan ook. Het college voorzag recent inderdaad in een eenmalige verhoging van de subsidie aan Formaat. Daar zijn we blij mee.

 

Hartelijke groet,

Jonas Vandenbergh                Betty Van Dyck
voorzitter                              secretaris/fractieleider     
0477 07 94 21                       0485 14 16 50