Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen een Europese topstad te maken

19 November 2015

Groen wil van Antwerpen een toonaangevende, duurzame Europese stad maken. 

Om deze ambitie waar te maken heeft de partij een alternatieve begroting uitgewerkt met 530 miljoen euro nieuwe beleidsruimte. Die extra middelen zet Groen in op vijf prioriteiten: kwaliteitsvolle ruimte, duurzaamheid, kinderen & jongeren, de strijd tegen armoede en veiligheid & politie. Nu we in de helft van de legislatuur zitten, is het voor de Antwerpse Groen-fractie tijd om te evalueren én vooruit te kijken. Fractieleider Wouter Van Besien: "Uit de analyse van de begrotingscijfers leren we dat het huidige stadsbestuur van N-VA, CD&V en Open VLD twee topprioriteiten naar voor schuift de komende jaren: de realisatie van Oosterweel én de huisvesting van de politie in een nieuw, prestigieus gebouw. Verder zijn de ambities beperkt, terwijl de maatschappelijke uitdagingen erg groot blijven. Zo groeit bijna één op vier van de Antwerpse kinderen op in een arm gezin." Voor Groen is het hoog tijd om het roer om te gooien. "Wij bouwen niet verder op recepten uit het verleden, maar gaan voor een stad die vernieuwing en ambitie toont", aldus Van Besien. "Een stad die een shift maakt richting een duurzame economie en tewerkstelling, die kiest voor alternatieve vormen van wonen & vervoer en meer mensen op de fiets. Een stad met kwaliteitsvolle ruimte voor iedereen en meer groen. Een sociale en veilige stad, waar geen plaats is voor armoede of uitsluiting en waar er voor ieder kind een plaats is in de kinderopvang, op school, in de jeugd- en sportclub."

Deze ambities vragen doelgerichte en toekomstgerichte investeringen en impulsen. Hiervoor is extra geld nodig. In totaal maakt Groen in zijn alternatieve begroting verspreid over de komende vier jaar 530 miljoen euro extra middelen vrij. Van Besien: "We laten het BAM-fiasco en Oosterweel definitief achter ons. We weigeren mee te gaan in het verhaal van de BAM-boete. Hierdoor komt er 240 miljoen euro vrij die we kunnen investeren in maatregelen die de mobiliteit, leefbaarheid en groene ruimte in de stad echt ten goede komen. We blijven pleiten voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring volgens het Ringland-concept, met een alternatieve financiering op Vlaams niveau."

De mega-investeringen in een nieuw politiegebouw voegen volgens Groen weinig toe aan de structurele werking van de politie. "Ook voor Groen zijn investeringen in veiligheid belangrijk, maar eerder dan te investeren in een megalomaan prestigeproject zetten wij onze middelen liever in op het versterken van de buurtpolitie en een wijkgerichte werking", aldus Van Besien. "Uiteraard is een goede huisvesting van de politie belangrijk, maar dit kan veel goedkoper en efficiënter. Ook deze ingreep maakt een stevig bedrag (140 miljoen euro) vrij." Verder schuift Groen ook alternatieve vormen van financiering naar voor zoals stadsobligaties en transparante vormen van publiek-private samenwerking, onder meer voor scholenbouw (in totaal goed voor 120 miljoen euro). En de partij pleit voor een vergroening van de bedrijfsfiscaliteit (goed voor 30 miljoen euro. "Bij de belastingen kijken we naar de impact van bedrijven op het milieu", legt Van Besien uit. "Die meerinkomsten pompen we integraal terug in de economie, met name door het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling en jobcreatie."

Door het inzetten van deze extra middelen én door verschuivingen van de bestaande budgetten over de verschillende beleidsdomeinen heen, legt Groen in haar alternatieve begroting de klemtoon op vijf prioriteiten:

1.  Kwaliteitsvolle ruimte (116 miljoen euro)

Dit bedrag wordt ingezet voor het realiseren van een groenplan/parkenplan, het (her)aanleggen van pleinen en straten (via een verdubbeling van de dotatie aan de districten) en het verkeersveilig maken van de 37 zwartste kruispunten.

2. Duurzaamheid (185 miljoen euro)

Dit bedrag zet Groen in voor de waterbussen en het openbaar vervoer in de haven, voor de realisatie van het fietsplan in zowel stad als haven, voor het energiezuiniger maken van woningen via 35.000 energiepremies en 3.000 groene leningen, voor het vergroenen van de economie en de werkgelegenheid in de haven en dichtbij huis.

3. Kinderen en jongeren (124 miljoen euro)

Dit geld gaat naar de realisatie van extra kinderopvangplaatsen, jeugdinfrastructuur en de ondersteuning van laagdrempelig en open jeugdwerk. De partij voorziet ook extra investeringen voor school- en sportinfrastructuur met de aanleg van een nieuw zwembad en twee nieuwe sporthallen en de ondersteuning van huistaakbegeleiding.

4. Strijd tegen armoede (105 miljoen euro)

Dit geld gaat naar 1-euromaaltijden op school, de uitbreiding van het aanbod lessen Nederlands, een sociale A-kaart en het aanpakken van de energiearmoede. Een belangrijk deel van het extra budget wordt ingezet voor betaalbaar wonen, onder meer door het versterken van de private huurmarkt via sociale verhuurkantoren en groepsrenovaties in functie van een verbetering van de woonkwaliteit.

5. Veiligheid en politie

Groen behoudt de extra investeringen die de stad hiervoor uittrekt, maar pleit voor meer aandacht voor buurtgerichte politiezorg.