Groen verzet zich tegen sloop historisch waardevolle SAMGA-silo's aan Noordkasteel

05 September 2016

historisch waardevolleSAMGA-silo's

De  aan het Noordkasteel in de Antwerpse haven worden gesloopt. Het Vlaams gewest heeft hiervoor een vergunning afgeleverd aan BAM. Het gemeentebestuur had de kans om zich hiertegen te verzetten door een negatief advies uit te spreken, maar heeft dat niet willen doen. Dit ondanks het negatieve voorstel van haar eigen diensten. Gemeenteraadslid Joris Giebens: "Het stadsbestuur ontziet niets in zijn blinde ijver om de Oosterweelverbinding te realiseren. En wat het nog erger maakt: de vraag rijst zelfs of de sloop überhaupt wel nodig is."

Op 29 juli jl. leverde het Vlaams Gewest een sloopvergunning af voor de monumentale graansilo's aan de Boerinnestraat in de Antwerpse Haven. Deze graansilo's werden eind 19e, begin 20ste eeuw opgericht door de firma SAMGA (Société Anonyme des Magasins à Grains d'Anvers), en zijn de stille architecturale getuigen van de historische ontwikkeling van de haven. 

Dat is het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid niet ontgaan. In een uitvoerig gemotiveerd advies komt het Agentschap tot de conclusie dat de silo's voldoende erfgoedwaarde bezitten 'om te denken in termen van behoud en renovatie in plaats van afbraak'. Door de sloop zal een deel van het bouwkundig erfgoed van de stad Antwerpen en van België onherroepelijk verloren gaanNiettegenstaande deze conclusie geeft het Agentschap Onroerend Erfgoed toch een voorwaardelijk gunstig advies voor de sloop van de silo's, omwille van feit dat de silo's gelegen zouden zijn in de 'werfzone' van de Oosterweelverbinding.

Ook de stad had het recht een advies uit te brengen over de aanvraag tot sloop van de graansilo'sZowel de dienst monumentenzorg als de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad kwamen tot dezelfde conclusie: het is vreemd dat de bouwhistorisch waardevolle silo's zouden worden afgebroken in functie van de Oosterweelverbinding. Voor die Oosterweelverbinding is nog niet eens een bouwvergunning afgeleverd. De terreinen zouden braak blijven liggen in afwachting van de realisatie van die Oosterweelverbinding. Het zou beter zijn te onderzoeken of de silo's niet kunnen behouden blijven en welke herbestemming er mogelijk aan de gebouwen zou kunnen gegeven worden.

Deze adviezen zinde schepen Van de Velde (N-VA) duidelijk niet, want toen ze werden geagendeerd op het college van 17 juni jlwerden ze prompt van de agenda afgevoerd. De stad geeft nog liever geen advies inzake de  sloopaanvraag, dan dat ze een advies zou geven dat uitgaat van het behoud van dit waardevol industrieel erfgoed."Onvoorstelbaar," vindt Giebens: "zeker als je weet dat in de ons omringende landen dit soort historische industriële complexen worden beschermd én herbestemd. Kijken we maar naar de Silo-dam in Amsterdam, de Maassilo in Rotterdam of de silo Weijers in Deventer. Bovendien is het zelfs onduidelijk of de sloop wel nodig is."

In de gemeenteraad van september zal Groen schepen Van de Velde hierover interpelleren. Want het is ondertussen wel duidelijk dat dit college nooit enige moeite heeft gedaan om dit stuk industrieel erfgoed als getuige van een roemrijk havenverleden te koesteren en er een nieuwe invulling aan te geven. Omdat toch nog te kunnen realiseren zal Groen ook een motie ter stemming voorleggen.