Groen Wilrijk dient motie in over A12

07 September 2014

De A12 is een van de drukste wegen in ons land die voor een groot deel letterlijk boven de hoofden van de mensen dwars door het centrum van Wilrijk gaat. Ondanks de (oude) geluidsschermen veroorzaakt deze weg veel geluidshinder. Het is een grote en toenemende bron van luchtvervuiling in de reeds sterk vervuilde Wilrijkse omgeving. Het ziekmakende fijnstof wordt de laatste decennia door het nog stijgende gebruik van dieselbrandstof en evoluerende motorentechnologie fijner en gevaarlijker. Het viaduct is een werkelijke barriere die vijf wijken van het district vlakbij het centrum doormidden snijt. De ruimte onder het viaduct is een dode zone. Deze problematiek maakt het wonen, werken, naar school gaan, fietsen en wandelen langs de Boomsesteenweg onaantrekkelijk, problematisch en ongezond. We stellen vast dat verschillende gemeenten langs het traject van de A12 om maatregelen vragen die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren ten voordele van de bewoners rondom en gebruikers van deze verkeersas. De laatste volledige streefbeeldstudie over de A12 dateert intussen van 2006. Daar waar de A12 reeds in een  sleuf is aangelegd, zou toen een mogelijke overkapping bestudeerd worden. Sindsdien zijn er verschillende studies geweest die meer inzicht geven in de gevolgen van luchtvervuiling, bvb de Airbezen studie van de Universiteit Antwerpen.Er wordt veel gesproken over het overkappen van de Ring/R1. Nergens loopt een grote toegangsweg naar deze Ring zo dicht bij de woonhuizen en over zo'n afstand boven de hoofden van de burgers. Nergens anders aan de Ring of in de nabije omgeving van de Ring/R1 is een ingreep zo relatief goedkoop, zo snel en met zo'n belangrijke en duurzame impact mogelijk.

Antwerpen krijgt er volgens de prognoses op korte termijn 100 000 inwoners bij. Daarom wordt gezocht naar extra woonruimte, vooral in de vorm van verdichting. Binnen de ring kan hier en daar wel verdicht worden maar er zal op andere plaatsen extra groen nodig zijn, bv door ontpitting. Vermits de verdichting ook buiten de ring gezocht wordt biedt het hertekenen van de A12 opportuniteiten. Door de hinderlijke aanwezigheid van het viaduct is er relatief weinig bewoning langs de Boomsesteenweg. Als de Boomsesteenweg wordt omgebouwd tot een groene boulevard wordt het wonen er veel aangenamer. Zo kunnen er heel wat bewoners bijkomen op een plaats die voorzien is van openbaar vervoer en fietspaden in alle richtingen, en makkelijker en van beter openbaar veroer kan worden voorzien als de viaduct zou verdwijnen.

Motie

De voltallige Wilrijkse districtsraad vraagt op korte termijn een op het verkeer gerichte meetpost voor fijnstof waar permanent minimaal zowel PM10 als PM2.5 wordt gemeten in de onmiddellijke omgeving van de A12/N177.

De voltallige Wilrijkse districtsraad vraagt dat AWV (Agentschap Wegen & Verkeer) een nieuwe streefbeeldstudie maakt over de A12 tussen Antwerpen en Boom en daarbij in het bijzonder focust op het leefbaarder en verkeersveiliger maken van deze verkeersas. Daarbij moeten verschillende milderende maatregelen overwogen worden die de geluids- en luchtkwaliteit rondom de A12 kunnen verbeteren, zo moeten zo-snel-als-mogelijk de bestaande oude en beschadigde geluidsweringen vervangen worden en doorgetrokken naar beneden, naast andere maatregelen. De voltallige districtsraad is van mening dat de meest structurele oplossing wellicht bestaat in het ondertunnelen van de A12 ter hoogte van Wilrijk en vraagt bij de studie het district Wilrijk en de stad Antwerpen nauw te betrekken.