Klare taal

05 Maart 2015

Antwerpse OCMW-raadmaart

Op de de   van 5 2015 lag het jaarrapport klachtenbehandeling van het Antwerpse OCMW ter kennisgeving voor. Je vindt dit jaarrapport onderaan deze pagina

In dit jaarrapport komen ondermeer klachten omtrent budgetbeheer, beslissingsbrieven en brieven over uithuiszettingen aan bod. We vragen ons soms af hoeveel mensen ook echt een klacht durven indienen. Naar ons gevoel is het aantal problematische situaties nog vele malen groter, dan het eigenlijke aantal klachten dat ingediend wordt.
 
Beslissingsbrieven van OCMW Antwerpen zijn vaak bureaucratisch en onduidelijk, met nietszeggende standaardzinnen, juridisch ambtelijk jargon, onaangepast aan de specifieke situatie, enzovoort? Gestudeerd of niet, het is soms écht niet te ontcijferen wat een brief nu eigenlijk betekent of brieven scheppen soms meer onduidelijkheid en verwarring, dan duidelijkheid.
 
Zo werd bijvoorbeeld een klant die het sociaal centrum niet meer mag betreden, verwezen naar de agressiecel, maar kreeg die toch een brief om zich voor bemiddeling naar het sociaal centrum te begeven. 
Het leidt soms echt tot kafkaiaanse situaties waarbij bijvoorbeeld in een beslissingsbrief voor een patiënt in coma bij de motivatie staat "u werkt niet mee aan het sociaal onderzoek".
 
Voor een stuk heeft deze onpersoonlijke aanpak te maken met eVita, het computerprogramma waarmee OCMW Antwerpen werkt. Dit programma beïnvloedt de manier van werken van de maatschappelijk assistenten zodanig dat alles onpersoonlijk en onaangepast wordt. Beslissingsbrieven zijn samengesteld uit een samenraapsel van standaardzinnen.
Cliënten hebben nochtans recht op een gepersonaliseerd antwoord. Zeker gezien de vaak zeer ingrijpende impact op mensen hun persoonlijke levenssituatie en de gevoelige thematiek, is een gepersonaliseerde aanpak echt onontbeerlijk.
 
Om aan deze problematiek tegemoet te komen, legde Groen op de OCMWraad een voorstel van beslissing ter tafel:
 

  • Enerzijds, in het licht van dit jaarrapport is het toch wel heel spijtig dat de inspraakgroepen aan de deur gezet zijn, waardoor directe participatie van cliënten momenteel onbestaande is. Maar toch is er hoop, want de OCMW-voorzitter heeft met klem, herhaaldelijk en zeer duidelijk gezegd dat hij 'ad hoc' inspraakgroepen wil oprichten. Daarom vroeg Groen om meteen werk te maken van een ad hoc inspraakgroep van cliënten die stijl en taal van de beslissingsbrieven onder handen nemen en het OCMW adviseert over hoe klare taal te gebruiken.
  • Daarnaast werken en wonen in de stad heel wat experten van het sociale middenveld die bereid zijn om het OCMW advies te geven over een optimale communicatie van beslissingen. Want zij worden als eerste geconfronteerd met onduidelijkheden en foutieve interpretatie van wat neergeschreven staat. Deze middenveld-werkers zijn ook goed geplaatst om het OCMW te adviseren over het weergeven van de motivatie achter de beslissing, zodat de cliënt niet langer in het ongewisse blijft over het waarom van een weigering.

 

Het oprichten van een inspraakgroep van cliënten, om beslissingsbrieven te verbeteren qua helder en duidelijk taalgebruik, werd goedgekeurd. Het voorstel om experten uit het sociale middenveld te betrekken bij het verbeteren van de communicatie werd ingetrokken, om het eerste voorstel unanmie erdoor te krijgen. Om experten van het middenveld te betrekken bij 'klare taal' zijn er andere kanalen mogelijk, die Groen in de toekomst zeker zal verkennen en op de agenda zetten.

Je vindt het voorstel van beslissing in bijlage.

BIJLAGEN:
20150305%20Ontwerpbesluit%20Klachtenbehandeling..pdf