Leegloop zet Antwerpse dienst stedenbouw onder druk

18 November 2016

Meer dan de helft van het personeel van de dienst vergunningen van de stad Antwerpen is er de voorbije twee jaar vertrokken of is langdurig ziek geweest. "Het zoveelste bewijs van de verziekte sfeer die er heerst sinds de komst van schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde (NV-A)", zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. "Deze cijfers tonen aan dat de niet-aflatende, autoritaire inmenging van het kabinet in stedenbouwkundige dossiers, zijn tol begint te eisen." De manier waarop stedenbouwkundige vergunningen en dossiers van ruimtelijke ordening in Antwerpen worden toegekend, roept al langer vragen op. "Er is een grijze zone ontstaan waarin beleid en projectontwikkeling elkaar verdacht gemakkelijk vinden", aldus Giebens. "Verschillende dossiers tonen de verbetenheid aan waarmee Van de Velde zich achter de ontwerpen van projectontwikkelaars schaart, wars van elke protest of negatief advies. Van de Velde steekt dit ook niet onder stoelen of banken. Zo beargumenteerde hij in het dossier rond de sloop van de historische SAMGA-silo's dat hij het negatief advies hiervoor naast zich neerlegde, 'omdat het niet overeenstemde met hoe het beleid ernaar keek'.""Een groot deel van het personeel van de dienst vergunningen voelt zich buitenspel gezet of wordt gedwongen hun adviezen te conformeren aan de visie van de schepen", zegt Giebens. "De spectaculaire afwezigheids- en vertrekcijfers zijn het logische gevolg. Van de 60 personeelsleden waren er de voorbije twee jaar 21 langdurig afwezig. 15 personeelsleden hielden het voor bekeken en verlieten de dienst onder Van de Velde. De druk die dit op deze dienst zet, is immens. Architecten worden verzocht om geen bouwaanvragen meer in te dienen voor het einde van het jaar. Deze situatie is schrijnend en een stad als Antwerpen onwaardig."

Volgens Giebens rieken er in Antwerpen meerdere dossiers  naar belangenvermenging. Denk maar aan de Land-Invest-toren op de Tunnelplaats, de renovatie van de Handelsbeurs of de herontwikkeling van de Tolhuissite en de Slachthuissite. "Stuk voor stuk dossiers die meerdere vragen oproepen. Om die te beantwoorden, wordt er op vraag van Groen een audit uitgevoerd. Maar ondertussen hebben we vernomen dat twee belangrijke sterkhouders uit het ruimtelijk beleid, nog steeds geen uitnodiging hebben ontvangen voor een gesprek. Dit roept vragen op over de ernst waarmee deze audit wordt uitgevoerd."

Dat laatste is volgens Giebens tekenend voor de huidige cultuur in Antwerpen. "Alle kritiek wordt afgedaan als laster en terechte vragen om opheldering worden onder de mat geschoven of slechts ten dele beantwoord. Kijk maar naar de dagvaarding van Apache door Land Invest Group. In plaats van een antwoord te bieden op de vragen die iedere verdenking kunnen wegnemen, kiest men ervoor om deze journalisten monddood te maken via een gerechtelijke procedure. Dit moet stoppen. Daarom zullen wij aan Audit Vlaanderen, de auditdienst van de Vlaamse overheid, vragen om als externe auditor toe te kijken op de wijze waarop audits in Antwerpen worden uitgevoerd."