Mobiliteit in ons district - Schriftelijke vraag

01 December 2014

2014_SV_00362 - Schriftelijke vraag van raadslid Ilse De Schutter: onsSchriftelijke

Mobiliteit in district - vraag - Tijdstip van indienen17 oktober 2014 21:21

Toelichting:

In het district Berchem heeft het districtsbestuur ingezien dat mobiliteitsproblemen niet enkel opgelost kunnen worden door een efficiënter gebruik van het openbaar domein.

Groen heeft dit reeds lang opgenomen in haar mobiliteitsvoorstellen en nu zegt ook Bruno De Saegher (N-VA), Berchems districtsschepen van Mobiliteit dit in de krant: "Op termijn moet het wagenbezit afnemen"

In Berchem organiseerde men een mobiliteitsbeurs. Bezoekers maken er kennis met de verschillende autodeelprojecten, de deelfietsen Velo en Blue Bike en het openbaar vervoerOok wordt er ingezet op het verbeteren van de fietsinfrastructuur in het district. De toename van de tewerkstelling en bevolking in het district zet de verkeersdoorstroming en de vrije parkeerplaatsen onder druk. De mobiliteitsbeurs vraagt ook aan werkgevers om te beseffen dat het niet langer haalbaar is dat iedereen met de wagen naar het werk komt.

De toename van de bevolking in Ekeren, de vele geplande projecten, zullen ook in ons district dezelfde problemen doen toenemen.

Graag hadden wij dan ook geweten van de bevoegde schepenen wat de stand van zake is voor ons district over de volgende zaken:

 

AUTODELEN

1. Is er interesse om vanuit het district autodeelprojecten te ondersteunen?

Antwoord:

Ja, we willen deze projecten ondersteunen in het district, wetende dat dit privé initiatieven zijn en dat het principe van vraag en aanbod hier zeker moet spelen.

2. Is er reeds een concreet project in ontwikkeling?

Wij hebben in het verleden reeds geïnformeerd omtrent mogelijke parkeerplaatsen voor Cambio voertuigen. Ondertussen zijn er al talrijke andere mogelijkheden op dit vlak. Wat is er bijvb. Uit de bus gekomen na het 2de overleg met Bolides? U refereerde naar dit overleg in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 22 februari 2014. Hoe ver staat het met Cambio in Ekeren?

Antwoord:

Cambio en Bolides zijn individuele projecten. Mensen moeten dit aanvragen en waar er veel belangstelling is daar kan men een project starten. Bij navraag bij Bolides blijkt dat er te weinig interesse is om van start te gaan.

Nieuwe standplaatsen voor Cambio worden ingericht in samenspraak met Cambio. Dit gebeurt op locaties met een grote vraag of mogelijk potentieel. Deze locaties worden door Cambio zelf in kaart gebracht. In Ekeren is er op korte termijn niets voorzien om een standplaats in te richten. Wel zijn er al voorbereidende gesprekken om dit in de toekomst te doen. Een timing is hiervoor nog niet bekend.

Voor Bolides is het zo dat zij een nieuwe community opstarten (zonder vaste standplaatsen) als in een buurt (van +/- 1km²) minstens 40 vlaggen worden gepland. Iedereen kan een vlag planten op hun online kaart om aan te tonen dat ze interesse hebben.

Particulier autodelen is ook nog altijd mogelijk, dat kan ofwel met ofwel zonder zich aan te sluiten bij een particuliere autodeelorganisatie. Bij particulier autodelen, delen een aantal buurtbewoners 1 of meerdere wagens van 1 van hen of die ze samen hebben aangekocht.

FIETSDELEN

 3. Zijn er mogelijkheden om één van de deelfiets projecten in ons district te laten starten? Dit is iets wat talrijke Ekerenaren vragen en bvb. het VELO project is ook in het bestuursakkoord opgenomen.

Antwoord:

Wij zijn vragende partij om het deelfietsenproject uit te breiden naar Ekeren maar dit is niet onze bevoegdheid. De uitbreiding van deelfietsen staat ook in de stedelijke beleidsplannen en de verdere uitrol over de districten zal gradueel en circulair gebeuren. Er is reeds een marktverkenning gebeurd welke nu gevolgd wordt door een marktbevraging.

OPENBAAR VERVOER

 4. Is er al enige vooruitgang of onderhandeling met de Lijn betreffende het uitbouwen van een lateraal netwerk tussen de wijken en de randdistricten en ?gemeenten?

Antwoord:

Lateraal netwerk van de Lijn is ook niet onze bevoegdheid. Wij hebben de vraag gesteld aan de Lijn. Binnen de huidige budgettaire context lijkt het ons echter niet evident dat De Lijn hier snel op in zal kunnen gaan.

 5. Hebt U al enig nieuws of resultaat omtrent de mogelijke aanpassing van de dienstregelingen van de Lijn en de uitbreiding van het aanbod van busverbindingen? De afname van het aanbod van de Lijn, het ontbreken van laterale verbindingen, het ontbreken van laatavond verbindingen, het afschaffen van de late treinen zorgen ervoor dat het gebruik van het openbaar vervoer niet echt wordt gestimuleerd.

Antwoord:

Voor dienstregelingen en uitbreidingen hebben wij evenmin bevoegdheid. Binnen de huidige budgettaire context lijkt het ons echter niet evident dat De Lijn hier snel op in zal kunnen gaan.

FIETSEN

6. Welke plannen hebt U om het gebruik van de fiets te stimuleren in ons district voor bvb. combinatie fiets - openbaar vervoer bij woon-werkverkeer of om het winkelen met de fiets te promoten?

Antwoord:

We ondersteunen en kijken toe op het onderhoud en de uitbreiding van de fiets-o -strade. Daarom zijn we verheugd dat de uitbreiding richting Kapellen nu in goede banen zit.

De verbetering van de fiets-o-strade ter hoogte van Luchtbal is een van de quick wins die de BAM samen met AWV uitwerkt. De stad en de provincie worden hierbij eveneens betrokken in de werkgroepen.

Het algemene onderhoud van fietspaden wordt maandelijks besproken op het districtsoverleg openbaar domein en meldingen van burgers worden kort opgevolgd. We willen dat onze fietspaden in goede staat zijn.

Ook het Wijs op weg verhaal is een project dat we actief steunen. Met dit mobiliteitsproject van de stad Antwerpen willen we mensen stimuleren tot (nog) slimmer en actiever woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Het concrete aanbod vanuit de stad is een mobiliteitsgids op maat van een locatie, ingebed in een communicatietraject van ca. een jaar. Er wordt nu al samengewerkt met het Koninklijk Atheneum Ekeren en het O.L.V. van Lourdesinstituut in Ekeren. Meer info: www.wijsopweg.be en via de site van Noorderlijn.

Fietsen stimuleren begint best van jongs af aan. De werking van het Ekers Verkeersplatform om fietsen bij kinderen te stimuleren is een groot succes : VERO, Stap- en trapkaart, fietsexamen 6de leerjaar, educatie rond dode hoek(en),?

Vanuit het district blijven we sterk inzetten op het ondersteunen en faciliteren van ons verkeersplatform en van diverse acties die daaruit voortvloeien zoals de zichtbaarheidsacties, dode hoek oefeningen en de verkeersweek. Al deze initiatieven helpen eveneens om het veilig gebruik van de fiets in het verkeer te stimuleren.

De collega's bevoegd voor lokale economie en openbaar domein zetten binnen hun respectievelijke bevoegdheden eveneens in op het fietsgebruik. Denk bijvoorbeeld aan de campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel'. In vergelijking met de andere districten lukt het Ekeren en de Ekerse handelaars vrij goed om deze campagne aan de man te brengen.

Verder is er nog het promoten van de fiets binnen de bereikbaarheidsmaatregelen bij openbare werken, het aanleggen van nieuwe fietspaden zoals dat van het Laar (wegwerken van missing links), de uitbreiding van het fietspad langs de goederenspoorlijn en de ondertunneling van de lijn Antwerpen-Essen via een fiets-en voetgangerstunnel.

Samen met de stad zetten we eveneens in op het verder uitbreiden van de zones 30 in onze woonwijken wat eveneens het fietsgebruik bevordert. Samen met de stad en het Gewest maken we ook werk van Module 10 projecten voor de Kloosterstraat en de Kapelsesteenweg zodat ook daar de schoolomgevingen veiliger worden voor fietsers.

Binnen het project Brabo II is er voorzien dat er op de P&R Havana een grote overdekte fietsenstalling wordt gerealiseerd. Op basis van de eerste plannen zou er sprake zijn van een 400-tal plaatsen. Ekerenaars zullen bijgevolg de fiets kunnen nemen tot aan de P&R Havana en daar overstappen op de tram.

MOBILITEITSBEURS

7. Wat vindt U van het concept van de mobiliteitsbeurs?

Antwoord:

Een mobiliteitsbeurs kan soms een goed middel zijn om bepaalde doelen te bereiken. Maar om echt effect te hebben is zo'n initiatief best onderdeel van een uitgebreider geheel/beleid.

 

8. Mogelijk in combinatie met een promotie van ons district aan potentiële investeerders en zelfstandigen van het centrum als winkelcentrum?

Immers de geplande heraanleg van het centrum in combinatie met de zorg voor een goede bereikbaarheid van ons district zal een gunstig effect hebben voor de heropleving van de Kloosterstraat-Dorpstraat.

Antwoord:

We zetten eerder in op het goede onderhoud van onze fietsinfrastructuur, die we waar mogelijk ook uitbreiden, zodat op die manier meer en meer mensen worden aangespoord om de fiets te gebruiken.

Kanttekening.

Dit antwoord kwam ongeveer samen met de nieuwe budgetplanning voor 2015:

Doelstelling 1SEK030303 : Ekeren is een fietsdistrict ? dit budget wordt volledig geschrapt.  Waar het mobiliteitsplan van de stad Antwerpen het fietsgebruik benadrukt als een van de voornaamste oplossingen van de lokale mobiliteitsproblemen, gaat ons district de andere richting uit.

In 2015 was eerst een investeringsbudget van 150.000 Euro voorzien voor deze doelstelling.