Naar een festivalterrein met toekomst (1)

23 September 2014

Tussenkomst Joris Giebens nav convenant Middenvijver Vandaag lag de convenant betreffende de Middenvijver ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. De stad sloot een convenant af met de organisatoren van Summerfestival en Laundry Day voor het organiseren van deze respectievelijke festivals op de terreinen van de Middenvijver.Onze

fractie gaf geen goedkeuring aan deze convenant tussen de stad enerzijds en de organisatoren van Summer Festival en Laundry Day anderzijds.

Groen wil een degelijke oplossing voor beide festivals, en wil dat de stad op zoek gaat naar een permanente festivalsite met zo min mogelijk impact op mens en natuur.   We zijn er van overtuigd dat er dergelijke plekken zowel binnen de grenzen van Antwerpen als vlak daarbuiten klaarliggen, maar dat ze om één of andere reden niet mogen onderzocht worden.

De huidige convenant keuren we dan ook af om volgende redenen :

Het locatieonderzoek is onzorgvuldig uitgevoerd.

Zowel het locatieonderzoek dat door het vorige stadsbestuur in 2011 reeds werd uitgevoerd, als de uitgebreide versie die er kwam op verzoek van onze fractie én de Antwerpse districtsraad voldoen niet omdat enerzijds bepaalde locaties binnen de stad van het onderzoek worden uitgesloten, en anderzijds locaties in de Antwerpse agglomeratie niet worden onderzocht.

Alle potentiële locaties binnen de administratieve grenzen van het havengebied worden op voorhand al uitgesloten van het onderzoek omwille de aanwezigheid van 'SEVESO-bedrijven'.   Maar bepaalde van die locaties, zoals bijvoorbeeld de Opel-site liggen nauwelijks dichter bij SEVESO-bedrijvigheid dan de Middenvijver zelf. 

Bepaalde locaties in het onderzoek worden ongunstig voorgesteld omwille van nieuwe woonontwikkelingen in het gebied zoals o.a. het Droogdokkenpark aan het Eilandje, daar waar er amper aandacht wordt besteed aan  de nieuwe ontwikkeling van de Regatta-woonwijk recht tegenover de Middenvijver.

Bepaalde locaties in het onderzoek worden ongunstig voorgesteld omwille van de 'andere geplande ontwikkelingen in het gebied', zoals Blue Gate, terwijl er net op die plek plots wel ruimte werd gevonden voor de inplanting van het arresthuis, inplanting waaraan nooit een ernstig locatieonderzoek voorafging.

 

Het zogenaamde 'gunstige advies' van het agentschap Natuur en Bos mbt de passende beoordeling.

Een tweede reden waarom we deze convenant niet goedkeuren is te vinden in het advies van het agentschap Natuur en Bos van 8 augustus jl, met betrekking tot de passende beoordeling.

In tegenstelling tot wat het college doet uitschijnen in de preambule van de convenant, gaat het hier niet om een gunstig advies, maar enkel om een pro-actief advies, voorafgaand aan de formele adviesvraag vanuit de stad in het kader van een aanvraag tot het bekomen van de nodige vergunningen en toelatingen.  Bovendien is dit voorafgaand advies allesbehalve éénduidig gunstig, maar heeft ANB wel degelijk aangeraden de milderende maatregelen rond visuele en recreatieve verstoring én lichtimmissie naar de omliggende natuurgebieden aan te scherpen vooraleer er sprake kan zijn van een gunstig advies bij de vergunningsaanvraag.

 

Geen MOBER

Een derde reden waarom wij deze convenant niet zullen goedkeuren is het ontbreken van enig onderzoek naar de impact  op de mobiliteit.  Als straks 80.000 festivalgangers op Linkeroever zullen arriveren, is het nog maar zeer de vraag welke effecten dit op de mobiliteit en de parkeerdruk in de dit gebied zal hebben.   Voorafgaand aan het opstellen van de convenant werd er op geen enkel moment een mobiliteitseffectenrapport opgesteld.   Er werd nergens berekend wat de impact zal zijn van het afsluiten van de Charles De Coster laan en het supprimeren van het op- en afrittencomplex aan de E17, beiden in het kader van het Oosterweeltracé.  De convenant die thans voorligt kom niet verder dan de afspraak dat er een 'evenementenvervoersplan zal opgesteld worden.

 

Sluipende besluitvorming

Een vierde reden waarom Groen deze convenant niet zal goedkeuren is het feit dat de convenant de basis zal vormen van een soort sluipende besluitvorming waardoor nog voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan en zonder al te veel inspraak de Middenvijver reeds in 2015 volledig zal ingericht zijn als festivalterrein.

Ons is het alleszins volledig onduidelijk waarom er überhaupt een convenant 'betreffende een publiek private samenwerking omtrent een recreatieve cluster' dient afgesloten te worden, terwijl u als vergunningverlenende overheid alle sleutels in handen hebt.

Tenzij  ?.  Zonder al te zeer in de technisch juridische details te willen treden : het titeltje 'publiek private samenwerking' geeft u de mogelijkheid om in afwijking van de thans geldende gewestplanbestemming 'Woonuitbreidingsgebied' nu reeds de terreinwerken voor de organisatie van de festivals op de Middenvijver  te vergunnen als een werk van algemeen belang, mogelijk zelfs zonder dat er een openbaar onderzoek voorafgaat aan die vergunning.   Dubbele winst dus : een snelle procedure, los van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan, én geen lastige bezwaarschriften die moeten weerlegd worden.  

Wij noemen zoiets 'sluipende besluitvorming' die de frustraties van de bewoners van Linkeroever en de gebruikers van de Middenvijver alleen maar zal doen stijgen.

 

Geen inspraak

En dat brengt mij bij de vijfde reden waarom we deze convenant vandaag niet goedkeuren.   Noch aan de consessieovereenkomst tussen Docking Station en de Vlaamse Overheid, noch aan deze convenant is een ernstig te noemen inspraak- en participatietraject vooraf gegaan.  Schepen Van de Velde ging het allemaal zo anders doen, ging van bij het begin inspraak en participatie organiseren bij grote projecten met grote impact op de onmiddellijke omgeving.  Althans dat was zijn belofte anderhalf jaar geleden, bij het begin van de nieuwe legislatuur.  Nu blijkt daar niks meer van over.  In tegendeel : juridische procedures worden voorzien van schijnmanoeuvres om élke vorm van inspraak, zelfs de wettelijk voorzien, onderuit te halen.

 

Conclusie :

Groen heeft te doen met de organisatoren van Summerfestival en Laundry Day.    Ze hebben zich zowel door het vorige als het huidige stadsbestuur laten wijsmaken dat alles dik in orde zou komen ?.en dat dat ze dus zonder veel problemen de Middenvijver in concessie konden nemen.   De Vlaamse Regering heeft dit spelletje, bij monde van Waterwegen en Zeekanaal flink meegespeeld, en de concessie verleend, in ruil voor wellicht een méér dan behoorlijke concessievergoeding.

Vanaf dan is de tunnelvisie van het stadsbestuur uiteraard enkel maar toegenomen ? en moet en zullen de festivals op Linkeroever er komen, wars van welke impact op mens en milieu ook ?.

Groen wil op een constructieve én eerlijke manier omgaan met de festivalorganisatoren en op zoek gaan naar een festivalterrein in de Antwerpse stadsregio, dat gedragen wordt door de bevolking , waar de impact op mens en natuur beperkt is, en dat de toekomst garandeert voor beide festivals en misschien zelfs uitzicht biedt op meer ?.

Dat vergt echter een open vizier, een out-of-the-box denken waarbij de Opel-site niet a-priori buiten beschouwing wordt gelaten, waarbij een verlieslatend vliegplein niet a-priori buiten beschouwing wordt gelaten ?..dit vergt een open en eerlijk locatieonderzoek waar heel wat locaties in de volledige stadsregio op basis van objectieve parameters worden onderzocht.

En dit vergt vooral de politieke moed om het gesprek aan te gaan met de bewoners van Linkeroever en de gebruikers van de Middenvijver ?.politieke moed die dit stadsbestuur duidelijk niet heeft ?