Project 'trage wegen': fietswashing van dit stadsbestuur?

04 Juni 2018

Project 'trage wegen': fietswashing van dit stadsbestuur?

De stad kondigt een info-avond aan waar ze de medewerking van Deurnenaren vraagt om ‘trage wegen’ op te lijsten in Deurne. Deze oplijsting zal uitmonden in een tragewegen-wegkaart en een eventuele uitbreiding van het trage-wegennetwerk in Deurne, volgens de website van Trage Wegen vzw. Een sympathiek initiatief, maar geen alternatief voor een veilig verkeersplan voor de kwetsbaarste weggebruikers, vindt Groen. “Het stadsbestuur lijkt zijn imago te willen verbeteren en haar pover fietsbeleid te verdoezelen.”

Trage wegen zijn voetwegen, paadjes en doorsteekplaatsen waar niet-gemotoriseerd vervoer van gebruik kan maken. Uiteraard geloven wij in een fijnmazig netwerk van trage wegen waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen. Uiteraard zijn de vrijwilligers van Groen met regelmaat te vinden in plaatselijke werkgroepen rond trage wegen. We vrezen echter dat dit project een opkuisen van het imago van de bestuurders van onze stad is. Windowdressing of in deze beter fietswashing dus…

De afgelopen bestuursperiode hebben we immers al te vaak gemerkt dat de bestuurders van onze stad gemotoriseerd vervoer een koningsplek geven. Groen blijft nog steeds, na decennia lang aandringen bij andere partijen, de enige partij die het STOP-principe werkelijk ter harte neemt. Herhaaldelijk formuleren we dan ook bij de stad advies om bij heraanleg rekening te houden met de meest kwetsbare weggebruikers. Hoe vaak komen veilige fietspaden en voetwegen uit op gevaarlijke verkeerspunten, zoals bijvoorbeeld op de Turnhoutsebaan?

Een netwerk van trage wegen moet passen in een bredere mobiliteitsvisie waar iedereen een plaats heeft, maar dat ontbreekt nu volkomen. Ook voor het gebruik van trage wegen geldt dit. Een voetpad waar fietsers over mogen, of een fietspad waar voetgangers mogen wandelen, is een te simpele voorstelling van een trage weg. Helaas is dit wel realiteit en verdringen voetgangers en fietsers elkaar op deze paden, te meer omdat ze in het andere verkeer te weinig ruimte krijgen. Tot ergernis en tal van onveilige situaties!

Bij heraanleg van de openbare ruimte maakten we in Deurne het verschil met verhoogde voet- en fietspaden. Minder-mobiele voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers kunnen zich in hun omgeving eenvoudig en veilig verplaatsen. Door slimme inplanning van parkeerplaatsen op het Wim Saerensplein maakten we één kant van het plein volledig autovrij en creëerden we meer ruimte voor groen en speelruimte.

Groen durft keuzes maken voor woonerven en autovrije wegen. Zo zorgen we in de Constant Jorislaan voor de hertekening van de straat tot een woonerf, werd het Muggenpad aan de Schotensesteenweg autovrij en worden de fiets- en voetpaden gelijkgetrokken. Noodzakelijk voor fietsers, minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens. Geflankeerd met duurzame mobiele oplossingen, zoals de fietstaxi, maakt dat dat alle Deurnenaren zich veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen in hun omgeving.

Bij de heraanleg van de Herentalsebaan bleek wederom dat veiligheid nog te weinig een evidentie is. 2-richtingverkeer, veel parkeerplaatsen, weinig lichten, parkeervakken en stoep met lastige boordstenen, te weinig aandacht voor fietsers… Door het advies van Groen is er gedeeltelijk gekozen voor slimmere oplossingen zoals gelijkgrondse parkeervakken zonder boordsteen en parkings in plaats van veel parkeervakken op de winkelstraat. Slim beleid op materiaalkeuze voor heel de stad kan zulke fouten vermijden.

We pleiten al jaren voor slimme circulatieplannen om woonwijken ook veilige plekken voor fietsers en voetgangers te maken. Waar plaatselijk verkeer nog welkom is, wordt doorgaand verkeer geweerd in woonwijken. Ook in Deurne is dat mogelijk. Voor deze eisen zullen we blijven gaan, maar we voelen dat dit een programma-onderdeel is waar we nog steeds op eenzame hoogte fungeren.

We hopen dus met gans ons hart dat het project ‘trage wegen’ een voorbode is van een inclusief en geïntegreerd mobiliteitsverhaal.

Groen Deurne blijft ook na de verkiezingen in 2018 ijveren voor een district waar alle Deurnenaren zich veilig kunnen verplaatsen, voor aangename woonstraten en slimme oplossingen bij heraanleg en stadsontwikkeling!