Projectontwikkelaars versterken hun greep op het ruimtelijk beleid van de stad

27 April 2020

Projectontwikkelaars versterken hun greep op het ruimtelijk beleid van de stad

De gemeenteraad zal op 27 april beslissen over de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze commissie moet het stadsbestuur adviseren over een duurzaam ruimtelijk beleid in de stad. Ze adviseert over wezenlijke vragen als: waar voorzien we nieuwe woonontwikkeling, hoe en voor wie? Hoe ondersteunen we ruimtelijk de detailhandel? Waar zijn kantoren best op hun plaats? Hoe en waar ontwikkelen zich het best de grote mobiliteitsassen? Hoe organiseren we ruimtelijk de modal shift? Maar ook vragen als: hoe maken we onze stad klimaatbestendig? Waar voorzien we nieuwe groenontwikkeling? Hoe brengen we opnieuw water in onze stad om ze te verkoelen? Belangrijke kwesties dus.

De gemeenteraad besliste vorig jaar reeds dat de GECORO 17 leden zal tellen: 7 actoren uit de maatschappelijke geledingen en 10 deskundigen. Vruchteloos stelde Groen toen al voor om jongeren, ouderen en personen met beperkte mobiliteit toe te voegen aan de maatschappelijke geledingen.

Voor die deskundigen werd beslist: “Door middel van een open oproep, worden een aantal personen als deskundige aangeworven op basis van hun vakbekwaamheid in volgende domeinen: ruimtelijke planning en stedenbouw; juridische aspecten ruimtelijke ordening en stedenbouw; architectuur; publieke ruimte en landschapsarchitectuur; mobiliteit; infrastructuurprojecten; erfgoed; vastgoed en projectontwikkeling; transporteconomie; stadsgeografie/- sociologie; milieukwaliteit; klimaatadaptatie; klimaatmitigatie en energietransitie.”

Groen Antwerpen stelt vast dat van de 10 effectieve deskundigen 4 (!) leden vanuit de wereld van het vastgoed en de projectontwikkeling afkomstig zijn. Krijgen een zitje in de GECORO: Gands, Van Roey, Matexi, Redet, Cores, een vastgoedmakelaar.

En deze adviescommissie moet onafhankelijk adviseren over stadsontwikkelingsprojecten?

Met de man/vrouwverhouding bij de deskundigen zit het ook behoorlijk scheef: slechts 2 op de 10 deskundigen zijn vrouw. En op vlak van diversiteit is het nog droeviger gesteld: de ganse GECORO bevat geen kleur. Geen enkel lid heeft een migratie-achtergrond. In een superdiverse stad als Antwerpen een stevig manco.

Dat de deskundigheid op vlak van vastgoed en projectontwikkeling oververtegenwoordigd is, stelden we hierboven al. Dat gaat ten koste van de deskundigheid op vlak van mobiliteit. De GECORO zal geen mobiliteitsexperten bevatten, nochtans een geweldige ruimtelijke uitdaging in onze stad. De raad verliest (minstens) twee deskundigen op dit vlak. Voetganger- of fietsbeweging krijgen geen zitje, evenmin personen met beperkte mobiliteit.

De stad besliste eerder al de ADOMA af te schaffen, de adviesraad voor duurzame ontwikkeling. Een van de argumenten hiervoor was dat de GECORO deze expertise wel in huis zou nemen. Ook op dat vlak overtuigt de nieuwe samenstelling ons niet: ervaringsdeskundigen die van onderuit hun wijk klimaatrobuust willen maken worden geweerd. Bij de plaatsvervangers zien we wel een veelbelovende deskundige zetelen, maar hij is niet voor niets ‘slechts’ plaatsvervangend lid.

Uittredend voorzitter en ondervoorzitter hebben zeker expertise op vlak van klimaat, maar waren reeds in de vorige raad vertegenwoordigd. Dus van het ‘optuigen’ van de GECORO met

deskundigheid rond milieukwaliteit, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en energietransitie is geen sprake.

Voor Groen bewijst de samenstelling van de nieuwe GECORO des te meer dat de stad zich laat leiden door het korte termijn gewin van bouwpromotoren en dat van een transitie naar een duurzaam ruimtelijk beleid niets in huis zal komen. Deze coronatijd toont nochtans –opnieuw- aan dat onze stad te weinig open ruimte heeft, dat de woonkwaliteit nog onvoldoende is, dat de auto teveel ruimte opsoupeert, en dus dat het anders moet. Het zal niet gebeuren met dit bestuur.

Lees hier het dossier van Apache.