Snelle invoer van lage-emissiezones in Antwerpen

12 Maart 2015

Het Antwerpse stadsbestuur wil een lage-emissiezone (LEZ) invoeren, maar heeft nog geen concreet plan voorgelegd. Ondertussen blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) dat het fijnstofgehalte op meerdere plaatsen in Antwerpen jaarlijks wordt overschreden. Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns: "Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat een verstandige invoering van lage-emissiezones kan helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren, dus waarom nog langer treuzelen? zaak

Om de vooruit te helpen heeft Groen een eigen voorstel, LEZ+, uitgewerkt waarbij we ons niet alleen focussen op minder CO2 maar ook op flankerende maatregelen en sociale correcties."

Jaar na jaar worden in Antwerpen de normen voor luchtvervuiling overschredenGelukkig tonen andere grootsteden uit het buitenland ons dat hiervoor oplossingen bestaan. Met ons LEZ+-plan steken we de hand uit naar het college. In het belang van de gezondheid van de Antwerpenaar. Laat ons hier nu snel werk van maken.

Het voorstel van Groen: LEZ+-zones voor Antwerpen

Op basis van ervaringen uit buitenlandse steden, heeft Groen een voorstel uitgewerkt met zes hoofdlijnen.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen de concentraties aan fijn stof verminderen, maar ook de concentraties aan stikstofoxiden, legt Groen de lat hoog genoeg. Voor dieselwagens wordt de norm op EURO 6 gesteld vanaf 2020 en voor benzinewagens op EURO 4.

  1. Er komen ook normen voor motorfietsen, zoals in Londen

  2. Een stappenplan wordt uitgewerkt voor taxi's en openbaar vervoer om hun wagenpark zo snel mogelijk te vergroenen en uitstootvrij te maken.

De stad kan hiervoor best samen zitten met de taxibedrijven, met de Lijn en met pachters van bussen om te zien wat concreet mogelijk is. Zo nodig kunnen ook stimuli gegeven worden, bijv. voor het inzetten van hybride of elektrische voertuigen. Meer middelen voor de Lijn voor kilometers die gereden in een lage-emissiezone kunnen de zaak vooruit helpen.

  1. LEZ+: gelijke lasten voor alle Antwerpenaren, gelijke baten voor alle Antwerpenaren

Groen dringt aan op steunmaatregelen voor mensen die hun voertuig willen aanpassen (retrofit-ten) of voor mensen die de LEZ niet meer binnen kunnen (bijv. gratis openbaar vervoer ?  taxicheques). Vlaanderen kan daar ook haar verantwoordelijkheid in opnemen door het algemeen kader decretaal vast te leggen. De steun voor  roetfilters kan geactiveerd worden en verhoogd voor mensen die in of vlakbij een LEZ wonen of werken. Voor mensen die geen auto meer hebben, kunnen gratis of goedkope openbaarvervoerabonnementen voorzien worden.

  1. De LEZ+ breidt gefaseerd uit

De ring is op dit momenteel de grootste bron van vuile lucht in de stad. Een LEZ die de vervuiling door de ring gewoon negeert, is daarom redelijk absurd.

Groen pleit daarom bewust voor een gefaseerde uitbreiding van de LEZ:

  1. Vanaf 2020 wordt de LEZ ingevoerd in de districten buiten de ring want ook de districten extra muros hebben recht op propere lucht

  2. Vanaf 2025 geldt de LEZ ook voor de ring zelf

Groen is geen voorstander van het behoud of de versterking van de ring als stadsautostrade dwars door de stad. We zijn geen voorstander van de Oosterweelverbinding. We pleiten ofwel voor het overkappingsscenario van RINGLAND, ofwel voor de ontlasting van de huidige ring via het MECCANO-alternatief van stRaten-Generaal. Of een combinatie van beide.

In beide gevallen zou vanaf 2025 het verkeer op de huidige ring (bovengronds) verminderen en kunnen daar ook extra eisen gesteld worden op vlak van luchtkwaliteit. De ring maakt deel uit van de stedelijke omgeving en moet dan ook voldoen aan alle normen inzake leefkwaliteit.

  1. LEZ+: naar een geïntegreerde aanpak voor een betere luchtkwaliteit en gezondheid

In het Luchtkwaliteitsplan van de stad Antwerpen, gebaseerd op een studie van VITO uit 2011, wordt een breed maatregelenpakket voorgesteld waarvan de LEZ er slechts één is. Daarnaast geldt ook de invoering van een stadstol, meer autoluwe zones, beter openbaar vervoer, meer deelauto's, fietsen, enz. De gedifferentieerde tol die vandaag voorzien wordt in het Masterplan van de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur blijft vooral een financierende heffing. Een kilometerheffing voor personenwagens komt er op korte termijn wellicht niet. In het Mobiliteitsplan is de ambitie om echt werk te maken van het STOP-principe en gefaseerd meer voorrang te beiden aan voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, ver te zoeken. Groen pleit daarentegen naar een alomvattende visie voor een betere luchtkwaliteit voor de Antwerpenaar door naast het invoeren van lage-emissiezones ook werk te maken van de voorstellen geformuleerd in het Luchtkwaliteitsplan.

 

 

BIJLAGEN:
20150310%20Snelle%20invoer%20lage%20emissiezone%20-%20LEZ%2Bplan%20Groen%20Antwerpen.pdf