Stad Antwerpen moet inzetten op gelijke kansen bij aanwerving van nieuwe werknemers

29 Juni 2015

Eind mei liet schepen Ludo Van Campenhout via de pers weten dat de stad versneld 150 tot 200 nieuwe werknemers zou aanwerven. Dit brengt heel wat mogelijkheden en kansen met zich mee. De stad kan via zijn aanwervingsbeleid inzetten op het creëren van meer gelijke kansen en zo heel wat talenten die nu onderbenut worden activeren. De stad Antwerpen zou zijn eigen norm in vraag moeten durven stellen. De stad zou een minder strikte cultuur van "eenheidsdenken" kunnen werken. In plaats van het motto alle-neuzen-in-dezelfde-richting, kan ook het motto eenheid-in-diversiteit gehanteerd worden. Verschillen kan men zien als iets positief. Het zorgt voor een grotere bron aan informatie en opvattingen en het versterkt de creativiteit in een dienst. Bovendien kan dit ook een antwoord bieden op de vergrijzing.Om dit te realiseren zou de stad Antwerpen extra inspanningen moeten doen om bepaalde doelgroepen te bereiken. Het middenveld in Antwerpen heeft heel veel expertise over gelijke kansen op de arbeidsmarkt en hoe je bepaalde doelgroepen best bereikt. Daarom is het erg belangrijk dat de stad Antwerpen, vóór de aanwervingscampagne van start gaat, in overleg zou gaan met het middenveld over instap- en selectiecriteria, de aanpak van de campagne,?

Per functie en vacature moet er ook bekeken worden of bindende diplomaeisen wel nodig zijn. Voor bepaalde functies is een diploma doorslaggevend. Maar voor andere functies kunnen relevante opgebouwde (beroeps)ervaringen ook een meerwaarde zijn. Elders verworven competenties zijn vaak even relevant als bepaalde diplomavereisten. Mensen leren niet alleen in het onderwijs, maar ook op de werkvloer, in opleidingen en vorming, in het verenigingsleven of in het vrijwilligerswerk. Het is belangrijk dat ook competenties, die men na en buiten het onderwijs opdoet erkend worden. Tegelijkertijd hebben we heel wat inwoners die een hoge scholing hebben genoten, maar een niet erkend diploma bezitten. Dit is ook heel wat kennis en knowhow die we missen als we ons blind blijven staren op diplomavereisten.

Onze stad is divers en bruist van talent, die moet ook vertaald worden naar onze personeelsbestand.

BIJLAGEN:
20150629%202015_IP_00197%20-%20IP%20Ikrame%20Kastit%20-%20150%20tot%20200%20nieuwe%20werknemers_0.pdf