Tussenkomst Groen “Masterplan Ekeren-Centrum, Visie"

25 November 2014

Deze districtsraad hebben we met Groen de nota "Visie Masterplan Ekeren-Centrum fase 1" niet goedgekeurd.  Ilse heeft de volgende tussenkomst:gebracht: Tussenkomst Groen "Masterplan Ekeren-Centrum, district Ekeren. VisieAanleiding:

In het bestuursakkoord 2013-2018 voor de stad Antwerpen is opgenomen dat de stad samen met de districten aan buurtversterking doet door het ontwikkelen van de identiteiten van buurten en wijken, die zo veel mogelijk een duidelijke kern met voldoende buurtvoorzieningen hebben.

Ook in het bestuursakkoord 2013-2018 voor het district Ekeren wordt de opmaak van een globale visie voor het centrum van Ekeren expliciet opgenomen. Er staat te lezen: " We maken een omvattende visienota voor het centrum van Ekeren met aandacht voor ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, groen en straatbeeld en mogelijkheden tot recreatie. Deze nota vormt de leidraad voor het beleid tot herwaardering van de dorpskern wat ook zal vertaald worden in de meerjarenplanning.

Met de opmaak van het Masterplan wenst de stad Antwerpen en het district Ekeren over een ruimtelijk kader te beschikken waarbinnen zowel korte als lange termijnprojecten de verbetering van de ruimtelijke structuur beogen, en dit zowel op sociaal, ecologisch, economisch als cultureel vlak. Het Masterplan dient huidige en toekomstige projecten te kaderen binnen een gedragen totaalvisie. Een intensief participatietraject met het bestuur en de bewoners vormt hiervoor de basis.

De vraag die we ons vandaag dan ook moeten stellen met Groen is of het Masterplan Ekeren ?Centrum, Visie zoals het nu voorligt beantwoordt aan de vooropgezette doelstelling.

Randbemerking

Vooraf willen we stellen dat, ook al bevat het Masterplan heel wat zaken die betrekking hebben op district Antwerpen, het districtscollege van district Antwerpen tot op heden niet betrokken werd bij de opmaak van het Masterplan. Tot hier toe stellen we dan ook vast dat het participatietraject met het bestuur en de bewoners  van district Antwerpen ( Schoonbroek, Rozemaai, Edisonwijk) te wensen over laat. Met aandrang vragen we dan ook om de Visie af te toetsen met de volledige districtsraad van district Antwerpen en om  de bewoners van Rozemaai, Schoonbroek, Edisonwijk mee te betrekken in het participatietraject.

Motivatie

Algemeen ervaren we in dit plan heel veel positieve punten. Het geheel geeft een ruim kader waarin we tal van mogelijkheden en kansen zien om de leefbaarheid van Ekeren op sociaal en ecologisch vlak te vergroten.

Er zijn dan ook heel wat ideeën van het groene gedachtengoed opgenomen in de Visie. Zo stemt het ons hoopvol dat wat betreft de kernfiguur de auto te gast is en dat er ingezet wordt op publiek transport en zachte mobiliteit. Dit voldoet immers volledig aan ons mobiliteitsprincipe STOP.(de rangorde van vervoersvormen: de Stappers(voetgangers), de Trappers(fietsers) en Openbaar(collectief) vervoer, en eindigt bij de minst wenselijke mobiliteitsvorm, de Personenwagens), waar we helemaal achterstaan.

Wat betreft het Groen netwerk stemt het ons hoopvol dat men de toegankelijkheid van de landschappen wil verbeteren en ook zichtbaar maken wil in het stedelijk weefsel. Dit sluit immers aan bij ons voortdurend streven naar het behoud van groene open ruimtes en natuur.

Wat betreft een zacht netwerk van binnenbouwblokken, vinden we het positief dat men werk maken wil van alternatieve  verbindingen voor voetgangers en fietsers, trage wegen. Dit komt de veiligheid van voetgangers ten goede en zal een stimulans zijn om de auto meer aan de kant te zetten.  Ook de ideeën voor trage oversteken over de treinsporen, o.m. ter hoogte van Donkweg vinden we hoopvol.  We kijken dan ook uit naar een volgende fase waarin een selectie van parcours en functies wordt gemaakt. 

Wat betreft de ontsluitingsfiguur zijn we het eens met de vaststelling dat de verkeersproblemen in het centrum van Ekeren worden veroorzaakt door de concentratie van zowel doorgaand als bestemmingsverkeer in één punt. Door de grote impact op de kwaliteit van de publieke ruimte is mobiliteit ook voor onze fractie een cruciaal onderwerp in deze visie. We sluiten ons aan bij de strategieën hierbij aangewend:

  • Aanpakken van bovenlokale mobiliteitsknooppunten
  • Ontsluiting van doorgaand verkeer
  • Bereikbaarheid van handelaars en centrumfuncties
  • Versterking van het aanbod aan publiek transsport
  • Bovenlokaal netwerk van zachte verbindingen
  • Lokaal netwerk van zachte verbindingen

Deze visie opent  opnieuw de mogelijkheid om in Ekeren werk te maken van tram, extra fietsverbindingen, fietsvriendelijke straten, snelbus of buurtbus om de verschillende Ekerse wijken met mekaar te verbinden. Zo zal (n.v.d.r. volgens ons ? maar wordt zo niet vertaald in de visie) bv een tramverbinding tot in Ekeren meer mensen aanzetten tot openbaar vervoer dan eerst een snelbusverbinding te hebben tussen Ekeren en de Havanastraat Luchtbal om daar de tram te nemen.

Deze visie Masterplan Ekeren Centrum biedt ons echter te weinig garanties .

Er zijn immers te weinig concrete maatregelen opgenomen.

Er is duidelijk geen afstemming gebeurd tussen het Mobiliteitsplan en dit ruimtelijk masterplan.

Er wordt te weinig rekening gehouden met reeds bestaande plannen, die al in een verdere fase zijn.( bv bouw Sporthal aan de ingang van het Hagelkruispark).

Er wordt te weinig rekening gehouden met alle wijken. Zo neemt men wel de wijken Schoonbroek, Edison en Rozemaai van district Antwerpen mee in het plaatje, maar niet de wijken Mariaburg, Ekeren Donk van district Ekeren.

De Visie Masterplan Ekeren Centrum zou ons inziens elke wijk tot het centrum moeten verbinden. Dit ontbreekt nu volledig. Mariaburg en  Ekeren Donk worden stiefmoederlijk behandeld. Zo missen we bv de fietsdoorsteek aan het Station van Mariaburg. Ook in het centrum van Ekeren mist deze Visie aan durf. Zo ontbreekt ook nu de aanleg van een fietspad in de Kloosterstraat. Ook nu krijgt de tram geen doorgang in Ekeren.

Er is tot hier toe geen moeite gedaan om het speelweefsel in kaart te brengen. Dit getuigt van weinig "echte" visie. We dringen er met Groen op aan om in een volgende fase ook het speelweefsel mee in kaart te brengen. 

We stellen vast dat deze ruimtelijke visie nog veel gaten vertoont.  Leefbaarheid, mobiliteit, openbaar vervoer zijn facetten die niet of onvoldoende werden aangehaald om hiervan een werkbaar instrument te maken voor Ekeren.  Het centrum werd al te vaak uitgetrokken naar gebieden waar ons district niets over te zeggen heeft ( Schoonbroek, A12, sites die een privébestemming hebben gekregen). 

Ook moet het idee van de groen corridors tussen de verschillende groengebieden veel ruimer worden gezien.  Het lost niets op door enkel die assen te vergroenen. (vb. Veltwijcklaan, mooi groen tussen park en Hof De Bist, maar eenmaal een straat afgedwaald volledig weg. Wijk Konijnenberg is hier een prachtig vb van. Omsloten door groen, maar zelf grijs en beton). Ook stellen we ons de vraag hoe de algemene groene ruime visie te rijmen valt met 4 grote warenhuizen met auto- en vrachtverkeer. (bv Heraanleg Kloosterstraat ( met gedeelde ruimte) met vlak daarbij Aldi, Delhaize en Colruyt). Er zal ons inziens absoluut moeten worden ingezet op openbaar vervoer om minder auto's door het centrum te krijgen. 

We willen en zullen de komende jaren blijven ijveren dat mooie doelstellingen en visie geen dode letter blijven.

Conclusie

Ook al is de visie die voorligt een mooi plan en munt ze uit in mooie doelstellingen. Het ontbreekt ons inziens op dit moment aan politieke moed om gedurfde keuzes te maken. De visie is mooi daar waar ze sommige van  onze groene ideeën ondersteunt zoals eerder gesteld en ook tijdens de raadscommissie uitdrukkelijk  bewoord werd, maar de voorliggende visie munt tegelijkertijd uit door wat er niet in staat. Het zijn die ontbrekende schakels die toegang moeten krijgen in de Visie. Met Groen Ekeren geven we een tegenstem aan de Visie die nu voorligt, maar we hopen dat met al onze vragen en bemerkingen rekening kan worden gehouden, zodat de Visie uitgebreid worden kan én een totaal Visie voor het Masterplan Ekeren Centrum kan ontwikkeld worden. Met hoofd en hart voor een leefbaar Ekeren!